Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o NFP predložených na realizáciu národných projektov v rámci PO 2 OPIS

Úrad vlády Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) predložených na realizáciu národných projektov v rámci Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej […]

SIEA logo

KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva vydalo dňa 12.9.2014 výzvu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s označením KaHR-31DM-1401 Jedná sa o podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Uzávierka prijímania žiadostí je 11.decembra 2014. Indikatívna alokácia 8.000.000 Eur. Vykonávateľom výzvy je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) Viac info priamo vo výzve: http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-7462/vyzva-kahr-31dm-1401/