Entries by admin

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty (ďalej len výzva) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (ďalej len Program). Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi: PO1 – Príroda a kultúra • Špecifický […]

Pozvánka na seminár

Regionálna rozvojová agentúra Lučenec v spolupráci s Centrom podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec si Vás dovoľujú pozvať na seminár k vyhláseným výzvam:   Výzva vypísaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Lučenec, k Prioritnej oblasti Akčného plánu okresu Lučenec, číslo výzvy OÚ – LC-00-2018/008761 -          Aktivita B.1.4. Vytvorenie klastra na združenie prvovýrobcov, spracovateľov a distribútorov v oblasti regionálnej podpory výroby […]

Informačný seminár k výzvam OP VaI

Dobrý deň, Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre banskobystrický kraj Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k Výzvam OP VaI:   Termín konania:  12.9.2018 Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Zasadačka 290, […]

Výzva na predkladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku – Akčný plán Lučenec

Dávame do pozornosti výzvu Okresného úradu Lučenec  na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“) V rámci prípravy návrhu ročných priorít majú oprávnení predkladatelia v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce […]

Nové výzvy Operačný program výskum a inovácie

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sprostredkovateľský orgán pre OPVaI v minulom týždni vyhlásil 8 výziev na dopytovo-orientované projekty, ku ktorým Vám zasielame informácie a linky na samotné výzvy. Výzvy sú zverejnené jednak na webovom sídle pre OPVaI www.opvai.sk, ale aj na webovom sídle VA www.vyskumnaagentura.sk, zároveň sú na portáli partnerskadohoda.gov.sk. Tlačové správy k výzvam sú na minedu.sk záložke […]

Pozvánka na seminár k OPVaI

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre banskobystrický kraj Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód […]

Rada EÚ rokovala o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva

Dorovnanie výšky priamych platieb pre poľnohospodárov, to bola priorita, ktorú prezentovala ministerka Gabriela Matečná na Rade EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov. Nosnou témou zasadnutia bola diskusia o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva. Ministri poľnohospodárstva EÚ napokon spoločnú jednomyseľnú pozíciu nenašli. Dôvodom boli rozdielne názory na konvergenciu platieb. Nosnou témou zasadnutia bolo prijatie Záverov Rady k Oznámeniu Európskej komisie o budúcnosti […]

Európsky parlament aj vďaka Slovensku rieši dvojakú kvalitu potravín

Na pôde Európskeho parlamentu minulý týždeň začala diskusia k dvojakej kvalite výrobkov. K téme zasadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. O finálnej podobe dokumentu by mal rozhodnúť europarlament v septembri. „Výsledky rôznych testov vykonaných vo viacerých členských štátoch potvrdili, že medzi výrobkami propagovanými a distribuovanými na jednotnom trhu pod rovnakou značkou a v rovnakom obale existujú rozdiely. Oznámené prípady […]

Infoseminár Ministerstva hospodárstva – výzva OPVaI – MH/DP/2018/1.2.2-15

  Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s IPC BB organizuje informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle -  OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15.  Termín a miesto konania: v stredu 14. marca 2018 o 9:30 hod.  v budove Mestského úradu […]