Entries by admin

53. Výzva na zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Dátum vyhlásenia: 2.8.2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia […]

Výzva: “Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov” – OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“. Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 Oprávnenými právnymi formami žiadateľov v zmysle Schémy pomoci de minimis na podporu vzdelávania (v aktuálnom znení) […]

Pozvánka na konferenciu Vidiecke stavby v európskych regiónoch : RUBER 2019 Nitra, Kongresové centrum SPU :: 10. september 2019

  Vidiek je vizitkou každého regiónu a krajiny. Jeho obraz a štruktúra sú vytvorené historicky a menia sa nepretržite. Základom vzhľadu vidieka sú obytné a výrobné stavby. V minulosti žili na vidieku prevažne poľnohospodári. V súčasnosti sa na vidiek sťahujú ľudia pracujúci v mestách a stále viac sa tu objavuje malý i väčší priemysel, priemysel […]

Európsky orgán práce ide na Slovensko

Na Slovensku bude sídliť prvá európska inštitúcia. Rozhodli o tom ministri práce krajín Európskej únie na Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Luxemburgu. Slovensko vyhralo už v prvom kole. Súboj o získanie sídla Európskeho orgánu práce sa odohral medzi Slovenskom, Cyprom, Lotyšskom a Bulharskom. Za Bratislavu hlasovalo v tajnej voľbe 15 […]

Ministri poľnohospodárstva rokovali o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Balík reforiem Spoločnej poľnohospodárskej Európskej únie po roku 2020, to bola hlavná téma, ktorou sa dnes zaoberala na svojom zasadnutí Rada EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov. Pre Slovensko ostávajú prioritou externá konvergencia, viazaná podpora, stropovanie platieb a navýšenie prostriedkov na rozvoj vidieka. Otvorených zostáva množstvo technických, politických aj finančných otázok Prioritami pre Slovensko sú konvergencia, stropovanie a […]

Realizácia projektu financovaného z EPFRV

  Naša regionálna rozvojová agentúra realizuje projekt financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s názvom:   “Oblasť ekologického poľnohospodárstva – demonštračná aktivita pre poľnohospodárov” Číslo výzvy: 34/PRV/2018 Kód projektu: 012BB340005 Opatrenie: 1 Prenos znalostí a informačné akcie Podopatrenie: 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie Demonštračná aktivita poskytne prehľad o nových produktoch, procesoch, postupoch […]

Pozvánka na demonštračnú akciu pre poľnohospodárov

  POZVÁNKA Regionálna rozvojová agentúra Lučenec Vás srdečne pozýva na demonštračnú aktivitu pre mladých, ale aj ostatných poľnohospodárov, financovanú z EPFRV, zameranú predovšetkým na inovatívne procesy, postupy, technológie v poľnohospodárstve a spracovaní potravín, a šetrné ekologické poľnohospodárstvo so zámerom zabezpečenia ochrany pôdy pred degradáciou a zachovania kvality vôd, s názvom “Oblasť ekologického poľnohospodárstva”   Ktorá sa uskutoční v dňoch: 19.6.2019 […]

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňových rizík

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-44 Podporované oblasti: Výzva podporuje aktivity týkajúce sa aktualizácie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácie plánov manažmentu povodňových rizík. Oprávnené územie: Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj Oprávnení žiadatelia: Samospráva , Štátna správa […]