Entries by admin

Pozvánka na informačný seminár

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre banskobystrický kraj Vás pozývajú na informačný seminár k Výzve zameranej na  výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, kód výzvy : OPLZ-PO6-SC612-2018-1 Termín konania: 25.10.2018 od 9.30 hod Miesto konania: Banská […]

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 30/PRV/201

 PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala Výzvu č. 30/PRV/2018 pre: opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, zameranie: Zavlažovanie Aktualizáciou výzvy sa: – predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.01.2019 – aktualizovala sa príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zdôvodnenie zmien: […]

Fotografie zo seminára pre poľnohospodárov

Dňa 6.9.2018 sme v spolupráci s Centrom podpory pre plnenie akčného plánu okresu Lučenec zorganizovali seminár pre poľnohospodárov, na ktorom bola predstavená výzva Okresného úradu v Lučenci k prioritným oblastiam Akčného plánu, a výzva 16.4. z Programu rozvoja vidieka 2014-2020. Zo seminára prinášame fotografie

Seminár pre starostov k vypísanej výzve z Akčného plánu

Pozývame Vás na seminár k vyhlásenej výzve vypísanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Lučenec, k Prioritnej oblasti Akčného plánu okresu Lučenec, číslo výzvy OÚ – LC-00-2018/008761  Seminár, sa uskutoční dňa 14.09.2018 /piatok/ o 10.00 hod  v zasadacej miestnosti č. 219 na 2. poschodí  Okresného úradu v Lučenci. Program seminára: 1. Výzva Ministerstva vnútra – Okresného úradu Lučenec k Prioritným oblastiam AP  […]

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty (ďalej len výzva) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (ďalej len Program). Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi: PO1 – Príroda a kultúra • Špecifický […]

Pozvánka na seminár

Regionálna rozvojová agentúra Lučenec v spolupráci s Centrom podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec si Vás dovoľujú pozvať na seminár k vyhláseným výzvam:   Výzva vypísaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Lučenec, k Prioritnej oblasti Akčného plánu okresu Lučenec, číslo výzvy OÚ – LC-00-2018/008761 -          Aktivita B.1.4. Vytvorenie klastra na združenie prvovýrobcov, spracovateľov a distribútorov v oblasti regionálnej podpory výroby […]

Informačný seminár k výzvam OP VaI

Dobrý deň, Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre banskobystrický kraj Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k Výzvam OP VaI:   Termín konania:  12.9.2018 Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Zasadačka 290, […]

Výzva na predkladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku – Akčný plán Lučenec

Dávame do pozornosti výzvu Okresného úradu Lučenec  na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“) V rámci prípravy návrhu ročných priorít majú oprávnení predkladatelia v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce […]

Nové výzvy Operačný program výskum a inovácie

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sprostredkovateľský orgán pre OPVaI v minulom týždni vyhlásil 8 výziev na dopytovo-orientované projekty, ku ktorým Vám zasielame informácie a linky na samotné výzvy. Výzvy sú zverejnené jednak na webovom sídle pre OPVaI www.opvai.sk, ale aj na webovom sídle VA www.vyskumnaagentura.sk, zároveň sú na portáli partnerskadohoda.gov.sk. Tlačové správy k výzvam sú na minedu.sk záložke […]

Pozvánka na seminár k OPVaI

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre banskobystrický kraj Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód […]