Súťaž – progresívne, cenovo dostupné bývanie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR už od roku 1998 každoročne organizuje súťaž Progresívne, cenovo dostupné bývanie, ktorej 17. ročník bol vypísaný v januári 2014 a jeho predmetom sú bytové budovy dokončené a skolaudované  na území  Slovenskej republiky v priebehu roka 2014.

Prihlášky do súťaže ministerstvo prijíma do 31. januára 2015. Súťaž je vypísaná v nasledovných kategóriách:

· bytové domy s úsporným riešením bytov,

·rodinné domy,

·formy bývania odlišného štandardu,

·obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty.

Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných  riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby.

Prihláška do súťaže, súťažné podmienky a ďalšie informácie sú dostupné na adrese: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=153974.

Bližšie informácie Vám poskytne odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja na číslach: 02/594 94 623, 02/594 94 726, prípadne elektronicky na adrese: eva.suraniova@mindop.sk.

Výročná konferencia ÚSVRK

Výročná konferencia ÚSVRK sa zamerala na doterajšie využívanie eurofondov v oblasti inklúzie rómskych komunít

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „úrad“), ako koordinátor horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“) pre programové obdobie, usporiadal dňa 10. decembra 2014 v priestoroch hotela Bôrik, výročnú konferenciu HP MRK. Konferencia bola zameraná na vyhodnotenie využívania fondov Európske únie v oblasti inklúzie rómskych komunít, predovšetkým realizácii komplexného prístupu v programovom období 2007 – 2013. Účastníkmi konferencie boli predovšetkým zástupcovia samospráv, rómskych mimovládnych organizácií a rezortov realizujúcich komplexný prístup. Pozvánku prijali aj zástupcovia Európskej komisie - Jana Kolaříková z generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku a Martin Orth z generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu.  

Konferenciu otvoril svojim príhovorom splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák, ktorý privítal účastníkov a informoval o aktivitách úradu zameraných na zlepšenie situácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Jana Kolaříková priblížila prítomným činnosť jednotlivých orgánov EK, ktoré sa venujú aj problematike rómskej inklúzie. Uviedla, že EK bude podporovať tieto ciele aj v programovom období 2014 – 2020, predovšetkým prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje.

Ťažiskom prvej polovice programu bolo hodnotenie reálneho stavu implementácie projektov, ktoré boli realizované prostredníctvom komplexného prístupu. V tejto časti dostali priestor aj zástupcovia samospráv, ktorí sa podelili o svoje úspechy,  ale aj úskalia s ktorými sa počas realizácie projektov stretávali. Svoje poznatky prezentovalo mesto Fiľakovo, ako aj obce Ďurkov, Tekovské Lužany a Prenčov. V druhej polovici programu dostala priestor aj Eva Demeová, zástupkyňa občianskeho združenia CESPOM Lučenec, ktoré sa venuje zlepšeniu sociálneho postavenia rómskej komunity. Zástupca mesta Stará Ľubovňa Ján Pivovarník informoval o priebehu realizácie projektu zameraného na rómske občianske hliadky.

Zaujímavý bol aj príspevok zameraný na výsledky externých hodnotení, ktoré realizovala spoločnosť Consulting Associates. Výsledky hodnotení by mali v prvom rade poslúžiť na poučenie sa pre budúce programové obdobie.

Záver konferencie bol venovaný zámerom a cieľom politík zameraných na inklúziu rómskych komunít v programovom období 2014 – 2020.

ROP - regionálny operačný program

Konferencia ROP a OPBK zameraná na budúcnosť IROPu

Jedenásteho decembra sa v Bratislave konala Výročná konferencia Regionálneho operačného programu (ROP) a Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK) za rok 2013. Zameraná bola na prezentáciu stavu implementácie ROP a OPBK a ich výsledkov prostredníctvom príkladov zrealizovaných projektov.

Na konferencii vystúpila štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pani prof. Ing. Magdaléna Lacko – Bartošová, CSc., ktorá zdôraznila, že konferencia bola príležitosťou na diskusiu, v ktorej odborníci zhodnotilidoterajšie dosiahnuté výsledky v oboch operačných programoch. Získané skúsenosti z implementácie spoločne s prijímateľmi sú dôležité pre budúce ciele. ROP a OPBK za dobu svojho pôsobenia v našej spoločnosti totiž ako zdôraznila pani štátna tajomníčka dokázali zmeniť nielen život našich občanov, ale aj tvár našich miest a obcí: „Je to dobrý základ, na ktorom budeme ďalej stavať v novom programovom období, keď sa bude v nastúpenej ceste pokračovať už po novom v Integrovanom regionálnom operačnom programe.“

Bronislava Nyesteová

Riaditeľka RRA Lučenec Bronislava Nyesteová na konferencii.

V Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP) sú zahrnuté medzi hlavnými cieľmi opäť podpora zvýšenia kvality života pri zabezpečovaní udržateľnosti poskytovania verejných služieb s ohľadom na vyvážený územný rozvoj, hospodársku, environmentálnu, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Ako dodala pani štátna tajomníčka, ROP i OPBK vstupujú do posledného roka svojej realizácie. Z hľadiska čerpania finančných prostriedkov patrí ROP k najúspešnejším programom Národného strategického referenčného rámca. Ako pani štátna tajomníčka zdôraznila: „V budúcom roku máme vyčerpať takmer pätinu alokovaných finančných prostriedkov. Ešte zložitejšia je situácia v OPBK, kde je potrebné dočerpať takmer 40 % prostriedkov. Je to síce iba niekoľko desiatok miliónov eur, čo predstavuje iba kvapku v mori nevyčerpaných záväzkov SR, ale bolo by zlým vysvedčením pre riadiaci orgán, ale aj pre najvyspelejší región v SR, keby tieto prostriedky prepadli.“

V tejto súvislosti štátna tajomníčka pani prof. Ing. Magdaléna Lacko – Bartošová, CSc., dodala: „Chcem apelovať na všetkých zúčastnených, aby urobili všetko pre to, aby prostriedky, ktoré máme k dispozícii boli využité, a to využité efektívne a transparentne.“

Je to o to dôležitejšie, že v rámci tohto programu sa uplatňuje integrovaný prístup k projektom mestských oblastí, čo je jedným zo základných prvkov budúceho IROPu. Integrácia činiteľov mestského rozvoja a jeho integrácia do rozvoja celých regiónov je kľúčovým mechanizmom realizácie IROP. Lenže nie vo všetkých mestách a regiónoch je tento princíp celkom dobre pochopený alebo uplatňovaný. Ako dodala pani prof. Ing. Magdaléna Lacko – Bartošová, CSc.,: „Pokiaľ sa tak deje iba z nepochopenia, nie je to až taký problém, pretože všetko je možné si vysvetliť. Pokiaľ sa tak však deje úmyselne, môže to byť vážnou brzdou celej realizácie IROPu. Chcem preto opäť apelovať na všetkých činiteľov regionálneho a mestského rozvoja, aby urýchlene pracovali na kvalitných regionálnych a mestských stratégiách, lebo iba tak môže aj IROP byť úspešným programom.“

Operačný program Ľudské zdroje logo

Operačný program Ľudské zdroje dostal od Komisie zelenú

Slovensko bude môcť v programovom období 2014 – 2020 využiť z európskeho rozpočtu finančné prostriedky v sume 2,2 miliardy eur na investície v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania.

Európska komisia  schválila dňa 10.12. Slovensku Operačný program (OP) Ľudské zdroje. V tomto programe budú združené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Iniciatívy pre nezamestnanosť mladých a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Celková hodnota investícií do tejto priority predstavuje 2,629 miliardy eur, z toho z európskych zdrojov pôjde 2,205 miliardy eur a zvyšok bude spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu.

Finančné prostriedky by mala slovenská vláda využiť na investovanie do ľudských zdrojov a mali by pomôcť nezamestnaným občanom lepšie sa uplatniť na trhu práce. EK za tri kľúčové priority, do ktorých by mali zdroje smerovať, považuje boj s nezamestnanosťou mladých ľudí, pomoc znevýhodneným skupinám a marginalizovaným rómskym komunitám.

V rámci znižovania nezamestnanosti mladých ľudí by sa mali peniaze z OP využiť na financovanie iniciatív na zlepšenie vzdelávacieho systému a odbornej prípravy. Projekty by mali byť zamerané na to, aby mladí ľudia získali tie zručnosti a vedomosti, ktoré vyžadujú zamestnávatelia.

Ďalšou slabinou, na ktorú EK dlhodobo upozorňuje, je obmedzený prístup rodičov k zariadeniam predškolskej starostlivosti. “Absencia dostatočných kapacít v materských školách a jasliach a ich cenová náročnosť predstavujú veľkú bariéru, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť žien,” uviedla Komisia. Časť prostriedkov z nového OP má preto smerovať aj na túto prioritu.

Komisia tiež podporuje stážové programy pre mladých ľudí priamo v podnikoch. Očakáva preto, že z Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí bude profitovať až 80.000 mladých ľudí na Slovensku a viac než 100.000 žiakov a študentov sa zúčastní na aktivitách tohto programu.

Z európskych prostriedkov sa majú v najbližších rokoch financovať aj projekty zamerané na pomoc znevýhodneným skupinám tak, aby mali rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o štúdium, prácu a začlenenie v spoločnosti. Najviac by mali profitovať deti, nezamestnaní a ľudia so zdravotným postihnutím. Podľa komisie pozitívne vplyvy tohto programu by malo pocítiť 250.000 nezamestnaných, najmä tých, ktorí sú nezamestnaní dlhodobo a majú nízke zručnosti.

Zdroje z operačného programu bude môcť podľa očakávaní EK využiť aj 150 obcí, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity. Peniaze sa majú využiť najmä na vzdelávanie, finančnú gramotnosť, zdravotnú osvetu, sociálne bývanie v týchto komunitách, ako aj na podporu sociálnych podnikov.

Statny znak SR

Nadrezortné riešenie zamestnanosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo Národnú stratégiu zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020. Urobilo tak 25.11. na konferencii priestoroch hotela Tatra v Bratislave, za účasti jej tvorcov a odbornej verejnosti.
Národná stratégia zamestnanosti je nadrezortným dokumentom, ktorý aj s prispením sociálnych partnerov, samospráv a odbornej verejnosti prináša riešenia pre podporu rastu zamestnanosti. „V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky sme už vykonali viaceré legislatívne zmeny, ktoré spoločne s inými faktormi budú mať dlhodobo priaznivý vplyv na pracovný trh. Teraz chcem predložiť vláde ucelený a vzájomne prepojený systém strategickej podpory zamestnanosti, aby doterajší vývoj pokračoval,“ priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Podotkol, že podpora zamestnanosti si vyžaduje komplexné medzirezortné riešenia a opatrenia úzko prepojené na tvorbu pracovných miest v jednotlivých sektoroch hospodárstva.

Potrebu riešenia zamestnanosti na nadrezortnej úrovni vyzdvihuje aj premiér Robert Fico. „Jedným z našich cieľov je dosiahnuť do roku 2020 zamestnanosť na úrovni 72%. Ak chceme byť úspešní, musí byť zamestnanosť prioritou celej vlády a tento prístup dôsledne napĺňame. Táto stratégia zadefinuje ďalšie ciele a úlohy, ktoré budú riešiť viaceré rezorty,“ podotkol premiér.

Hlavným cieľom stratégie je, okrem dosiahnutia 72%-nej zamestnanosti, aj zlepšenie životných podmienok pracujúcich ľudí. Okrem toho by mala prispieť k účelnejšiemu využívaniu finančných zdrojov určených na podporu zamestnanosti.

Strategické zámery budú realizované v ôsmych kľúčových oblastiach:

 • podpora tvorby pracovných miest,
 • inovácie ako nástroj podpory zamestnanosti,
 • implementácia sociálnej ekonomiky, inovatívny nástroj podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti,
 • flexibilita pracovných vzťahov, pracovné podmienky, ochrana práce a kultúra práce,
 • účinné riešenie dlhodobej nezamestnanosti,
 • kapacity, sieťovanie a rozvoj verejných služieb zamestnanosti,
 • podpora ponukovej stránky trhu práce prostredníctvom kvalifikácií pre lepšiu zamestnanosť,
 • nadrezortná koordinácia politík s pozitívnym vplyvom na zamestnanosť.

 

Príhovor predsedu vlády SR na konferencii o Národnej stratégii zamestnanosti Slovenskej republiky a následná tlačová beseda_link:  http://www.vlada.gov.sk/robert-fico-ludia-uspesni-vo-svojej-praci-su-zakladom-pre-uspesne-slovensko/

Materiály k Národnej stratégii zamestnanosti Slovenskej republiky si môžete stiahnuť z leteckej pošty_odkaz: http://leteckaposta.cz/578128175

Schválenie nariadenia Slovenskej republiky k podporám od roku 2015

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí 20.11.2014 návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravilo návrh nariadenia, ku ktorému počas medzirezortného pripomienkového konania SPPK uplatnila zásadné pripomienky.  V schválenom nariadení vlády bola zapracovaná legislatíva EÚ, ako aj niektoré požiadavky z praxe. Nový systém priamych platieb je vytvorený z viacerých zložiek.   V ďalšom období sa bude pokračovať v platbe na hektár, ďalej budú poskytnuté oddelené  platby, a to platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, ktorá predstavuje významnú časť priamych podpôr pre poľnohospodára. Do systému platieb je zaradená aj podpora pre  mladých začínajúcich poľnohospodárov tzv. platba pre mladého poľnohospodára. Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2015.

A ako by to malo vyzerať v tomto roku? Pre tento rok by mali byť sadzby pre priame platby na úrovni približne 205 eur/ha, na dojnice asi  209 eur/VDJ. Osobitná platba na cukor by mala byť asi 507 eur/ha.

central_logo_01

Program spolupráce Stredná Európa 2014-2020

Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Stredná Európa 2014-2020 plánuje vyhlásiť 1. Výzvu na predkladanie projektov na obdobie 2014-2020 na prelome januára a februára 2015. Výzva bude 2-kolová, pričom prvé kolo bude otvorené 60 dní.

Ak hľadáte projektových partnerov pre nový projekt v rámci programu, Riadiaci orgán zverejnil databázu návrhov projektov a partnerov, kde sa môžete pripojiť k vznikajúcemu projektu. Ak chcete byť vedúcim partnerom, je tiež možné sa zaregistrovať a zdieľať svoj návrh projektu na: http://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database/  Potenciálni záujemcovia o predloženie projektu, ktorí hľadajú projektových partnerov z iných partnerských krajín môžu kontaktovať Mgr. Magdalénu Hájekovú na  danube@vlada.gov.sk . Vaša projektová idea bude zaradená do databázy plánovaných projektov.

Podrobná informácia a dokumenty k Programu spolupráce Stredná Európa 2014-2020 sú zverejnené na: http://www.central2014.gov.sk/?pg=2

Často kladené otázky k programu spolupráce nájdete na stránke: http://www.central2014.gov.sk/casto-kladene-otazky/

ceec-web-logo

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2014/H2

Popis konference

CEEC Research, Považská cementáreň a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na ďalší ročník najväčšieho Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva


Datum:

09. 12. 2014 od 9:30

Místo konání:

DoubleTree by Hilton Bratislava, 27/A Trnavská cesta, Bratislava, 831 04, Slovensko


Panel pozvaných diskutujících odborníků:

  • Stavebné práce
  • Robert Fico, predseda vlády SR
  • Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Tomáš Borec, minister spravodlivosti SR
  • Milan Gajdoš, generálny riaditeľ, Národná diaľničná spoločnosť
  • Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
  • Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK
  • Branislav Lukáč, generálny riaditeľ Strabag s.r.o.
  • Róbert Šinály, generálny riaditeľ, EUROVIA SK
  • Anton Barcík, generálny riaditeľ Považská cementáreň Ladce
  • Štefan Holý, riaditeľ Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte
  • Jiří Vacek, riaditeľ spoločnosti CEEC Research
  • Projektové práce
  • František Palko, štátny tajomník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Tibor Menyhart, predseda Protimonopolného úradu SR
  • Vladimír Benko, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov
  • Pavol Kováčik, investičný riaditeľ, Národná diaľničná spoločnosť
  • Igor Jakubík, výrobný riaditeľ, Dopravoprojekt, a. s.
  • Slavomír Podmanický, generálny riaditeľ, Reming Consult, a. s.
  • Juraj Hermann, riaditeľ spoločnosti, P-T, spol. s r. o.
  • Eduard Manco, riaditeľ, Valbek
  • Roman Talaš, partner, SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
  • Dušan Semančík, developer a investor projektu Kalviín Rastislavice – miesto pre zdravý život
  • Martin Greguš, generálny riaditeľ SGCP, divízia Weber
  • Branislav Bačo, obchodný riaditeľ Ruukki CR, SR
 • Jozef Hübel, moderátor

CEEC_nlpozvanka500x600

MF_bg_logo

Ministerstvo financií radí prijímateľom, ako úspešne ukončiť projekty v hodnote 860 mil. EUR financovaných z eurofondov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OP IS) pripravilo usmernenie pre všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 1 a 3 OP IS. V usmernení nájdu prijímatelia zhrnutie všetkých dôležitých krokov, ktoré je potrebné urobiť pri ukončovaní projektov tak aby  mohli byť z hľadiska implementácie úspešne ukončené a priniesli tak požadované benefity pre všetkých občanov a podnikateľov.

Usmernenie prináša so sebou aj novinky, medzi ktoré patrí napríklad povinnosť vytvoriť používateľskú príručku elektronických služieb, ktorá bude slúžiť ako sprievodca elektronickými službami pre občanov či podnikateľov. Každý prijímateľ v nej popíše, ako sa postupuje pri využívaní týchto služieb. Príručka bude pre verejnosť dostupná na webových stránkach jednotlivých prijímateľov. Súčasťou fázy ukončovania projektov bude testovanie implementovaných služieb s cieľom overiť ich plnú funkčnosť. Okrem toho budú k ukončovaniu projektov prizývaní odborníci z externého prostredia, ktorých úlohou bude zhodnotiť, či ukončované projekty spĺňajú všetky požadované náležitosti v zmysle usmernenia.

Zástupcovia Európskej komisie uvítali iniciatívu ministerstva pripraviť toto usmernenie a považujú ho za veľmi inšpiratívne. Podľa ich vyjadrení by sa malo aplikovať aj na ostatné európske operačné programy. Usmernenie je dostupné na stránke: http://www.informatizacia.sk/usmernenia/10086s.

 

Zelene oazy

Zelené oázy

Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašej obci alebo meste a dokážete ho uskutočniť  dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?

Chcete upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí? Máte chuť postarať sa o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírode? Možno je aj vo vašom okolí miesto, kde radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti.

Ak áno, prihláste sa so svojím nápadom do 9. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

Cieľ programu Grantový program Zelené oázy podporuje neziskové organizácie, miestne samosprávy, školské zariadenia a centrá voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Novinka

Program Zelené oázy už tradične ponukou podporovaných aktivít reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a reálne potreby žiadateľov o podporu. Preto aj v tomto ročníku otvárame novú tému, ktorá sa čoraz viac objavuje hlavne v mestskom prostredí. Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad a celkovú podporu alternatívnych spôsobov pestovania rastlín v mestách. Prvoradým cieľom  nie je len produkcia ovocia, zeleniny a kvetín, ale predovšetkým humanizácia mestského prostredia a rozvíjanie medziľudských vzťahov. Ponúkame tak možnosť rekultivovať zanedbané plochy a s prispením dobrovoľnej práce ich premeniť na záhrady

Grantový program podporuje

•    čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov
•    výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety, ovocné a
zeleninové kultúry)
•    vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch (obecné, školské,
komunitné a pod.)
•    zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských (vytvorenie a úprava
náučných  chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho športu a vodáckej turistiky
a pod.)
•    sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít
•    vzdelávacie a osvetové aktivity a rozvoj turistického informačného systému (smerové, orientačné a informačné
tabule)
•    prezentáciu lokálnych produktov
•    projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode
•    environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej
architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly,
prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, prostredníctvom ktorých je možné interpretovať prírodné
a kultúrne hodnoty územia, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad (tam, kde tento
zber dobre funguje)
•    sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak
krajinársky hodnotných územiach a miest, ktoré ponúkajú pekný výhľad na krajinné scenérie, sú typické pre danú
oblasť, najlepšie reprezentujú danú oblasť

Kto môže žiadať o grant

•    registrované mimovládne neziskové organizácie
•    základné a stredné školy a učilištia
•    centrá voľného času a komunitné centrá
•    mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

Výška grantu Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 1 000 – 5 000 eur. Pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť súčasťou projektu, vychádzajte z reálnych potrieb.

Ako podať grantový projekt a ako sa projekty hodnotia

Posledný termín na doručenie žiadostí do Nadácie Ekopolis je 8. decembra 2014 do 16:00 hod.

Formuláre pre obidve verzie (elektronickú alebo papierovú) nájdete na www.ekopolis.sk, www.oazy.sk alebo www.slovnaft.sk.

Dôležité termíny grantového programu Zelené oázy 2015

 • 6. november 2014 – vyhlásenie výsledkov ročníka 2014 a najlepšieho projektu, vyhlásenie nového ročníka Zelených oáz
 • 8. december 2014 o 16:00 – uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole) v rámci programu Zelené oázy
 • 8. január 2015 – vyhodnotenie predbežných žiadostí (v 1. kole), oznámenie žiadateľom a zaslanie výzvy na predloženie komplexných žiadostí
 • 2. február 2015 o 16:00 – uzávierka prijímania komplexných žiadostí (v 2. kole)
 • apríl 2015 – zverejnenie podporených projektov
 • apríl až september 2015 – realizácia projektov
 • október 2015 – vyhodnotenie ročníka 2015

Žiadosť pošlite na adresu:
Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Žiadosti o grant prijímame len na formulároch určených pre program Zelené oázy 2015.
Žiadosti musia byť doručené buď v elektronickej forme cez online formulár alebo v papierovej forme (4 kópie). Prosím, neposielajte žiadosti mailom (neobchádzajte online formulár, pretože vaša žiadosť zaslaná mailom nebude prijatá) a ani ich neposielajte súčasne v obidvoch formách. Prosíme vás tiež, aby ste neposielali nevyžiadané prílohy. Obálky označte nápisom: Zelené oázy 2015. Papierové projekty posielajte nezviazané, bez plastových obalov.

Kontaktná osoba: Milan Hronec, email: hronec@ekopolis.sk, tel. 048 / 470 10 95 alebo  0911 452 457.