ZpRV

Prehľad grantových výziev

Združenie pre rozvoj vidieka Banská Bystrica prináša informácie o grantových výzvach mimo štrukturálnych fondov, nakoľko o týchto výzvach je v súčasnosti dostatok informácií. Zameriava sa najmä na grantové výzvy, ktoré podporujú aktivity na vidieku a v našom banskobystrickom regióne. Prehľad nájdete tu: http://rozvojvidieka.webnode.sk/grantove-vyzvy/
alebo v priloženom súbore Grantove vyzvy 2014 12
eea_grants

Granty EHP a Nórska

Ak máte záujem zorganizovať podujatie, konferenciu, seminár, či workshop, alebo sa na ňom zúčastniť, prípadne vycestovať na študijnú cestu v rámci kultúrnej, environmentálnej alebo sociálnej oblasti, Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre granty EHP a Nórska otvoril dňa 1.8.2014 možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) prostredníctvom bilaterálneho fondu na národnej úrovni. Národný bilaterálny fond je otvorený do 31.1.2015, resp. do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov pre jednotlivé tematické komponenty v roku 2014.Podobná podpora realizácie bilaterálnych aktivít prostredníctvom tohto fondu bude pokračovať aj v roku 2015.

Bližšie informácie, ako aj samotné oznámenie o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014 nájdete na:

http://www.eeagrants.sk/

 

drapeau.ai

Výzva na podanie žiadostí na rok 2015 a Sprievodca programom Erasmus+ 2015 boli zverejnené

Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu ERASMUS+ cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami.

Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a prostredníctvom nich sa na nich aj zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania dospelých, mládeže a športu.

Termíny na predloženie žiadostí v rámci uvedenej výzvy sú dôležité predovšetkým termíny na predkladanie žiadostí:

Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov:

Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
4. marec 2015,
Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže
4. február 2015,
30. apríl 2015,
1. október 2015.
Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov:

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže
4. február 2015,
Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
30. apríl 2015,
Strategické partnerstvá v oblasti mládeže
1. október 2015,
Znalostné aliancie, Aliancie pre sektorové zručnosti
26. február 2015.
Kľúčová akcia 3 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže:

Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže
4. február 2015,
30. apríl 2015,
1. október 2015.
Športové akcie:

Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa týkajú výlučne Európskeho týždňa športu 2015
22. január 2015,
Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa netýkajú Európskeho týždňa športu 2015
14. máj 2015.

Všetky termíny na predloženie žiadostí sú zverejnené na webovej stránke Úradného vestníku Európskej únie.

Formuláre žiadostí

On-line formuláre žiadostí na rok 2015 neboli ešte zverejnené. Národná agentúra programu Erasmus+ bude o ich zverejnení včas informovať.
Informačná kampaň

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spolu s národnou agentúrou Erasmus+ pre mládež a šport bude organizovať informačné semináre k Výzve 2015 (Kľúčová akcia 1 pre sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých) v dňoch 24. 11. 2014 (Bratislava), 25. 11. 2014 (Zvolen) a 26. 11. 2014 (Košice). Pozvánka spolu s registráciou na seminár bude zverejnená koncom októbra 2014.
Informačná kampaň bude pokračovať v druhej polovici januára 2015 ku Kľúčovej akcii 2 (všetky sektory). Termín bude zverejnený v decembri 2014.
Tešíme sa na stretnutie s vami pri príprave a podávaní vášho návrhu projektu na rok 2015 a radi vás podporíme informáciami a radami!

IUVENTA