SEMINÁR O SOCIÁLNEJ EKONOMIKE A SOCIÁLNYCH PODNIKOCH

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Lučenec, si Vás

dovoľujeme pozvať na

seminár o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,

ktorý sa uskutoční

dňa 18. marca 2019 o 10.30 hod.

vo veľkej zasadacej miestnosti Okresného úradu Lučenec

 

Program:

1. Otvorenie – Branislav Hámorník, prednosta Okresného úradu, Lučenec

 1. Sociálne podniky z hľadiska zákona č. 112/2018 Z.z. – Ján Baláž, manažér Regionálneho centra soc.ekonomiky, Banská Bystrica
 1. Implementácia sociálnych podnikov v praxi – Ing. Ján Mičuda, starosta obce Tomášovce
 1. Prestávka s občerstvením
 2. Diskusia, osobné konzultácie
 3. Záver

 

Tešíme sa na stretnutie

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:

 • gymnáziá v zmysle §27 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • stredné športové školy – študijný odbor 7451 J športové gymnázium podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2019.

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby bola škola zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR. Žiadateľ zároveň nesmie byť financovaný prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje nepredstavujú 50% a viac.

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 31.01.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 28.02.2019


Informácie o výzve Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu nájdete aj  na stránke ITMS2014+ na tomto linku: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=03c531b0-bbf2-48b0-b0a4-28d6dbe735cc

Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+ nájdete tu: https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu  

Celý článok nájdete na:

https://www.minedu.sk/09112018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-kvality-vzdelavania-na-gymnaziach-citatelska-matematicka-financna-a-prirodovedna-gramotnost-oplz-po12018dop111-03/

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Všetky potrebné informácie k výzve nájdete na:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552

Semináre – Regionálna investičná pomoc

Pozývame vás do 5 slovenských miest na semináre organizované Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), na ktorých budú predstavené podmienky regionálnej investičnej pomoci a možnosti uchádzať sa o túto formu podpory.

Jedným z primárnych cieľov investičnej pomoci je vyrovnávanie regionálnych rozdielov a je určená podnikateľským subjektom na podporu investície (novej aj expanzie) a tvorbu pracovných miest v oblasti priemyselnej výroby, technologických centier a centier strategických služieb. 

Počas seminárov sa dozviete viac o schéme regionálnej investičnej pomoci, napríklad že o spolufinancovanie projektov z tejto schémy sa môžu uchádzať aj malé a stredné podniky a aké sú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc.

Taktiež získate zaujímavé a relevantné informácie o službách agentúry SARIO pre podnikateľov - napríklad akú asistenciu poskytujeme podnikateľom v oblasti investičnej pomoci, aké sú formy podpory exportných aktivít, čo je asistencia pri získavaní kontraktov pre malé a stredné podniky a ako funguje úspešné prepájanie inovatívnych slovenských spoločností s nadnárodnými firmami.

TÉMY PREZENTÁCIÍ

 • Predstavenie schémy regionálnej investičnej pomoci                            Boris Škoda, riaditeľ, Odbor investícií, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Služby agentúry SARIO pre podnikateľov                                                  Dominik Susa, riaditeľ, Odbor investičných projektov, SARIO

K jednotlivým témam budete môcť po prezentáciách diskutovať a získať priamu odpoveď.

PROGRAM ROADSHOW

 • Lučenec, 13.11.2018, 9:00 – 11:00                                                            Radnica, Doktora Herza 240/1
 • Rožňava, 13.11.2018, 14:00 – 16:00                                                          Mestský úrad, Veľká zasadačka Šafárikova 29
 • Vranov nad Topľou, 14.11.2018, 9:00 – 11:00                                         Mestský úrad, Veľká zasadačka Dr. C. Daxnera 87
 • Snina, 14.11.2018, 14:00 – 16:00                                                               Mestský úrad, Veľká zasadačka, 1. poschodie, Strojárska 2060/95
 • Levoča, 15.11.2018, 9:00 – 11:00                                                               Mestský úrad, 2. poschodie (č. d. 8), Námestie Majstra Pavla 4

V prípade záujmu o účasť vyplňte online formulár najneskôr do 12.11.2018. 
Účasť je bezplatná. Kapacita miestnosti je obmedzená. Agentúra SARIO si vyhradzuje právo výberu spoločností v prípade prihlásenia vyššieho počtu spoločností.

Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

V súvislosti s vyhlásenou výzvou OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest dávame do pozornosti zverejnenie konkrétnych termínov informačných seminárov:

 

Termíny Informačných seminárov:

- v stredu 21. 11. 2018 o 10,00 hod. v Košiciach

- v štvrtok  22. 11. 2018 o 10,00 hod. v Žiline

- v stredu 28. 11. 2018 o 10,00 hod. v Banskej Bystrici

- v štvrtok 29. 11. 2018 o 10,00 hod. v Trnave

 

Informačný seminár sa v danom meste bude konať, v prípade ak sa naň zaregistruje viac ako 20 záujemcov. V prípade záujmu sa môžu potenciálni žiadatelia zaregistrovať TU v termíne do 19. 11. 2018. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci.

 

Pracovné stretnutie RRA a zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Dňa 24.10.2018 sa na Radnici v Lučenci uskutočnilo pracovné stretnutie medzi Regionálnymi rozvojovými agentúrami Slovenska združenými v Integrovanej sieti Regionálnych rozvojových agentúr a štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislavom Ondrušom.

Stretnutie bolo venované možnej vzájomnej spolupráci medzi Regionálnymi rozvojovými agentúrami na Slovensku a Regionálnymi  centrami sociálneho podnikania, ktoré Ministerstvo práce v týchto mesiacoch postupne otvára v regiónoch Slovenska, v rámci implementácie podporných aktivít nového zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Regionálne rozvojové agentúry majú záujem spolupracovať  s centrami sociálneho podnikania pri šírení informačnej kampane nového zákona a najmä pri vytváraní sociálnych podnikov  priamo v regiónoch, z dôvodu podrobnej znalosti územia, zdrojov a možností.

Ministerstvo práce víta túto spoluprácu, a jej konkrétna forma sa bude postupne tvarovať.

Pozvánka na informačný seminár

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre banskobystrický kraj Vás pozývajú na informačný seminár k Výzve zameranej na  výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, kód výzvy : OPLZ-PO6-SC612-2018-1

Termín konania: 25.10.2018 od 9.30 hod

Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň, 1.poschodie

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 22. októbra 2018 zaslaním e-mailu na adresu david.bodnar@minv.sk . Účasť na seminári je bezplatná.

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 30/PRV/201

 PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala Výzvu č. 30/PRV/2018 pre: opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, zameranie: Zavlažovanie Aktualizáciou výzvy sa: – predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.01.2019 – aktualizovala sa príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zdôvodnenie zmien: na základe požiadavky riadiaceho orgánu o úpravu Formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zmenu termínu uzavretia výzvy Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.1 – Zavlažovanie / 30/PRV/2018

Fotografie zo seminára pre poľnohospodárov

Dňa 6.9.2018 sme v spolupráci s Centrom podpory pre plnenie akčného plánu okresu Lučenec zorganizovali seminár pre poľnohospodárov,

na ktorom bola predstavená výzva Okresného úradu v Lučenci k prioritným oblastiam Akčného plánu, a výzva 16.4. z Programu rozvoja vidieka

2014-2020.

Zo seminára prinášame fotografie

sdr

dav

sdr