Program Kvalita vzdelávania prijíma projekty do 20. 10. 2015

Grantový program Kvalita vzdelávania otvárame pre všetky slovenské vysoké školy, bez ohľadu na ich zameranie. Ak máte projekt, ktorý pomôže zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách, prihláste ho!

Uzávierka predkladania žiadostí
20. október 2015 o 24:00

Plánovaná výška grantu
40 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Viac informácií o kritériách programu a elektronický formulár žiadosti nájdete tu.

Oznámenie zo dňa 27. 08. 2015 (Výzva č.10/PRV/2015 na opatrenie 20)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 10/PRV/2015 na opatrenie 20 – Technická pomoc z iniciatívy členských štátov, vrátane všetkých jej príloh.
Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko -Slovensko

Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko je 15. 10. 2015.

V prípade projektov sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

  • spoluprácu mladých výskumníkov,
  • podporu doktorátov pod dvojitým vedením,
  • organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov,
  • podporu prednáškových cyklov vynikajúcich vedeckých pracovníkov (nové).

 

Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/ v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je www.scholarships.at.

Každý predkladateľ projektu sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať.

Vyhlásenie 2. výzvy v rámci OP KŽP v oblasti zefektívnenia manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO pre OP KŽP) oznamuje, že dňa 19. 08. 2015 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu v rámci špecifického cieľa 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy s kódom výzvy OPKZP-PO3-SC313-2015-2.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 60 531 000  Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  K výške  zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Vyhlásená výzva je zameraná na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov. Podporované budú projekty zamerané na riešenie následkov spôsobených geofyzikálnymi, hydrologickými, meteorologickými a klimatologickými rizikami. Realizácia projektov bude smerovať k zabezpečeniu modulov civilnej ochrany v oblasti pozemného hasenia požiarov, pátracej a záchranárskej činnosti, leteckého hasenia požiarov a modulu dočasného núdzového prístreška.

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. V prípade, ak dopyt predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) dosiahne aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, SO pre OP KŽP bezodkladne zverejní túto informáciu na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Schvaľovanie žiadostí o NFP prebieha systémom hodnotiacich kôl. Možnosť priebežného predkladania žiadostí o NFP nie je obmedzená stanovenými konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o NFP sprostredkovateľskému orgánu pre OP KŽP kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl pre túto výzvu sú stanovené vintervale 2 mesiacov (do vyčerpania alokácie), pričom tento interval zohľadňuje predpokladaný počet prijatých žiadostí o NFP a primeraný časový limit na schvaľovanie žiadosti o NFP. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola bude 30.09.2015.

S cieľom optimalizovať proces schvaľovania žiadostí o NFP si SO pre OP KŽP vyhradzuje právo počas trvania výzvy aktualizovať konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl, resp. upraviť interval pre uzavretie hodnotiacich kôl. Aktualizácia hodnotiacich kôl sa nepovažuje za zmenu výzvy.

V rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi základné zložky integrovaného záchranného systému (organizácie štátnej správy).

Žiadateľ predkladá formulár žiadosti o NFP sprostredkovateľskému orgánu pre OP KŽP elektronicky prostredníctvom verejnej častiITMS2014+ a zároveň kompletnú žiadosť o NFP, vrátane všetkých povinných príloh v tlačenej forme na adresu SO pre OP KŽP:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

sekcia európskych programov                                                                                                      

odbor adaptácie na klimatickú zmenu

Panenská 21  

812 82 Bratislava

Žiadosť o NFP je možné predložiť SO pre OP KŽP (vždy na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:

-          osobne v pracovné dni v čase 8:30 – 15:30,

-          doporučenou poštou,

-          kuriérskou službou.

Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný predložiť žiadosť o NFP riadne, včas a vo forme určenej SO pre OP KŽP.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby bola žiadosť o NFP predložená riadne, včas a vo forme určenej SO pre OP KŽP vrátane presného procesného postupu a technicko-organizačných náležitostí pri predkladaní žiadosti o NFP, ako aj postupu pri získavaní prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS2014+, sú bližšie špecifikované v Príručke pre žiadateľa kapitola 2.

V prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť o NFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke pre žiadateľa, SO pre OP KŽP zastaví konanie o žiadosti.

Viac informácií je možné získať TU alebo na emailovej adrese sprostredkovateľského orgánu OP KŽP metodika.adapt@minv.sk.

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO3-15-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 30. júla 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-15-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je vykonať zmenu v ďalších podmienkach poskytnutia pomoci prostredníctvom doplnenia podmienky, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny z členov štatutárneho orgánu, prokurista/-i a ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Zároveň vydaním tohto usmernenia dochádza k doplneniu príloh výzvy o prílohu, ktorou je Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES,Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov.

Vzhľadom k tomu, že usmernením dôjde k zmene ďalších podmienok poskytnutia pomoci podľa § 13 ods. 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore, Riadiaci orgán je v zmysle § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore povinný zmeniť aj formálnu náležitosť výzvy, ktorou je dátum uzavretia výzvy.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy z 11.08.2015 na 26.08.2015, t.j. o 15 kalendárnych dní.

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:

-          „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO3-15-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

-          „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-15-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie

-          „Formulár žiadosti o NFP“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

 Usmernením sa do príloh výzvy dopĺňa príloha Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES,Euroatom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

 Kompletné dokumenty k výzve sú zverejnené v časti Aktuálne výzvy: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po-15-1-z-12-06-2015-3-2/.

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore, sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania.
Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na podporu:
a) mimoškolských aktivít zameraných na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základných  škôl a stredných škôl,
b) na vytvorenie a distribúciu hudobných učebných pomôcok pre materské školy,
c) na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí so zameraním na sociálnu inklúziu/integráciu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 9 výzvy písomne (vrátane príloh) na formulári s názvom „Žiadosť” s označením na obálke:
A)     „Obnova výchovy a vzdelávania – A”
B)    „Obnova výchovy a vzdelávania – B”    
C)    „Obnova výchovy a vzdelávania – C”
Podrobnosti k jednotlivým aktivitám sa nachádzajú vo výzve.

Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava 

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 21. augusta 2015 do 24.00 h.

VÝZVA na predkladanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 9/PRV/2015 na Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov,  vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.