OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 20/PRV/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 06.04.2017 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín, číslo výzvy 20/PRV/2016 (ďalej len „výzva“), ktorá bola vyhlásená dňa 20.10.2016 (Opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenie:  19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou).

Poskytovateľ pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia príspevku podstatným spôsobom, konkrétne zmeny kritérií pre výber konečného počtu Miestnych akčných skupín a zároveň zmeny výšky alokácie na projekt s ohľadom na kritériá akými je počet obyvateľov, rozloha územia, počet obyvateľov a zamestnanosť. V zmysle ustanovení ods. 7 kapitoly 5.2.1.1 – Zmena a zrušenie výzvy platného Systému riadenia PRV SR 2014 – 2020 je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.

Výzva č. IROP-PO4-SC431-2017-16

Výzva č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

viac na:

 

Odstrániť nelegálne skládky a zlepšiť systém nakladania s odpadom môže 1043 miest a obcí

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásil výzvu zameranú na komunálny odpad a nelegálne skládky. Operačný program má ambíciu prostredníctvom finančného príspevku z eurofondov vo výške 8,1 milióna eur zlepšiť situáciu a systém nakladania s odpadom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v siedmich slovenských krajoch.

Vyhlásená výzva je zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a na realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky. Oprávnenými žiadateľmi o nenávratné finančné príspevky je 1043 obcí zo siedmich slovenských krajov z Atlasu rómskych komunít (2013), s výnimkou Bratislavského kraja.

„Od januára 2016 sme vyhlásili piatu výzvu, ktorej cieľom je zvýšiť počet rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Nelegálne skládky sú problémom v mnohých častiach Slovenska. Nielenže majú negatívny dopad na našu prírodu, ale aj na vzájomné spolunažívanie. Veríme, že vďaka prostriedkom z Európskej únie sa nám podarí odstrániť čo najviac nelegálnych skládok a zaviesť efektívny systém nakladania s komunálnym odpadom,“ povedal podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák.

Výzva bude spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sumou vo výške 8 160 295 eur. Zo štátneho rozpočtu je na projekty vyčlenených 960 035 eur. Zvyšných 5% financovania je povinný zabezpečiť prijímateľ príspevku.

Úspešný prijímateľ finančného príspevku bude môcť realizovať niekoľko aktivít na dosiahnutie cieľov projektu. V súlade s uvedenými podmienkami vo výzve bude môcť niektoré z nasledujúcich aktivít aj kombinovať, aby nadobudnuté prostriedky využil čo najefektívnejšie.

V rámci aktivity Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu pôjde o vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vybudovanie zberných dvorov  vrátane nákupu hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu  (zberné nádoby, zberové vozidlá, technika).

Aktivita Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky poskytne prijímateľom možnosti na zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom; vytriedenie odpadu z miest s nezákonne umiestneným; umiestnenie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom; a sanáciu/úpravu miesta s nezákonne umiestneným odpadom.

OP ĽZ v gescii MV SR vyhlásil za kalendárny rok 2016 štyri výzvy, ktoré sú naďalej pre svojich potenciálnych prijímateľov otvorené. Ide o dve výzvy zamerané na vybudovanie, rekonštrukciu alebo prestavbu materských škôl, výzvu na rovnakú podporu komunitných centier a výzvu na podporu prístupu k pitnej vode. Rezort schválil aj dve vyzvania na národné projekty, ktorých prijímateľom je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a v najbližších dňoch ich začne prostredníctvom projektov realizovať priamo v dotknutých obciach. Celková alokácia tejto časti OP ĽZ pre programové obdobie 2014-2020 je 383 miliónov eur z prostriedkov Európskej únie. Všetky doposiaľ vyhlásené výzvy a vyzvania poskytujú svojim prijímateľom finančné prostriedky vo výške 138 miliónov eur.

Aktuálne výzvy: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí.

MATERSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

STREDNÉ ŠKOLY

DOPRAVA

Nové výzvy na predkladanie ŽoNFP z IROPDomácnosti marginalizovaných rómskych komunít z 1043 obcí majú šancu získať prístup k pitnej vode

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské (OP ĽZ) zdroje vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu zameranú na podporu prístupu k pitnej vode. O pomoc z finančných prostriedkov Európskej únie v celkovej výške 16 000 000 eur môže požiadať 1043 miest a obcí zo siedmich slovenských krajov. Cieľom výzvy je zabezpečiť prístup marginalizovaným rómskym komunitám k pitnej vode.

Podľa údajov z Atlasu rómskych komunít z roka 2013 skutočne využíva verejný vodovod 57% domácnosti marginalizovaných, t.j. znevýhodňovaných rómskych komunít (MRK). Iba 23% využíva vlastnú studňu a zvyšok iné zdroje alebo nemá prístup k pitnej vode vôbec. Vyhlásená výzva Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd má ambíciu tieto negatívne čísla zmeniť tak, aby v nasledujúcich rokoch malo čo najviac domácností z týchto komunít prístup k životne dôležitej látke.

„Prístup k pitnej vode z pohľadu štandardov hygieny spoluvytvára podmienky pre plnohodnotnú participáciu na živote spoločnosti. Podľa posledných dostupných údajov má prístup k pitnej vode 89 % marginalizovaných rómskych komunít. Veríme, že zvýšením tejto hodnoty prispejeme v nasledujúcich rokoch k začleňovaniu marginalizovaných komunít do spoločnosti,“ povedal podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák.

Oprávnení žiadatelia už môžu posielať žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bude 10. marca 2017.

„Voda je základom života a zároveň aj základným ľudským právom, a preto je smutné, že aj v 21. storočí k nej nemá prístup významná časť našej populácie. Operačný program Ľudské zdroje poskytne s pomocou Európskej únie finančnú pomoc obciam, aby zabezpečili zásobovanie pitnou vodou alebo zlepšili už existujúci prístup či dostupnosť k vode,“ povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR Adela Danišková.

Ako sa zabezpečí prístup k vode

Hlavnými nástrojmi výzvy budú nízko nákladové opatrenia pomocou, ktorých sa prístup k vode bude zabezpečovať. Pôjde o tri hlavné spôsoby realizácie:

  • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody
  • budovanie vŕtaných studní
  • realizácia úpravní povrchovej vody

Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode zahŕňa aj kombináciu spôsobov realizácie, a to vybudovanie vŕtanej studne a výstavba miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od studne k výdajnému miestu alebo realizácie úpravne povrchovej vody a miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od úpravne vody k výdajnému miestu.

Hromadné zásobovanie znamená zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb. Dôležitým aspektom je aj kvalita poskytovanej vody, ktorá musí spĺňať štandardy stanovené nariadením vlády SR. 

Obciam je k dispozícii 16 miliónov eur 

Do výzvy sa môže zapojiť 1043 obcí zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského, ktorý je z pohľadu Európskej únie považovaný za rozvinutý. Presný zoznam oprávnených žiadateľov je dostupný v Prílohe č. 7 (XLSX, 150 kB) výzvy. Na tento zoznam sa mestá a obce dostali na základe indexu podrozvinutosti uverejnenom v Atlase rómskych komunít. Obce budú môcť žiadať o finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorého alokácia pre túto výzvu je 16 miliónov eur. Suma vo výške 1 882 352,94 eur bude poskytnutá zo štátneho rozpočtu, čo s príspevkom s eurofondov bude predstavovať 95 % celkového financovania projektu. Zvyšných 5 % si bude musieť zabezpečiť samospráva.

OP ĽZ v gescii MV SR má aktuálne vyhlásené ďalšie dve výzvy orientované na obce s vysokým indexom podrozvinutosti. Do výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl sa môže naďalej zapojiť 1043 obcí a uchádzať sa tak o finančný príspevok z alokácie vo výške 50 miliónov eur. Výzva na komunitné centrá (alokácia 15 mil. eur) je zameraná na podobné stavebné úpravy a v súčasnosti je dostupná pre 125 vybraných obcí. Zvyšné obce sa bude môcť do procesu zapojiť prostredníctvom samostatnej výzvy v plánovanom termíne vyhlásenia vo februári 2017. V súčasnosti už boli vyhlásené vyzvania na národné projekty Komunitné centrá a Terénna sociálna práca, ktorých prijímateľom bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Celková alokácia OP ĽZ v rámci MV SR je pre programové obdobie 2014-2020 450 miliónov eur vrátane prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí – Výzva

Základné informácie

Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 11 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 4 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 01.12.2016 do: 31.08.2017

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 15. 02. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 05. 05. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 31. 08. 2017

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (Formát PDF, 540 kB)

Všetky prílohy výzvy:

 

1. Formulár žiadosti o NFP  (Formát RTF, 870 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Plnomocenstvo (Formát RTF, 1940 kB)

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP (Formát RTF, 2103 kB)

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Súhrnné čestné vyhlásenie (Formát RTF, 1965 kB)

Príloha č. 1-4 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Rozpočet projektu s návodom (Formát XLS, 184 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo – orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (Formát RTF, 18 156 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (Formát RTF, 5847 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (Formát XLS, 179 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (Formát RTF, 5094 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (Formát RTF, 5102 kB)

Príloha č. 4: Súhlas (Formát RTF, 11502 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (Formát RTF, 5524 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (Formát RTF, 5129 kB)

3. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym princípom (Formát RTF, 1964 kB)

4. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (Formát RTF, 1911 kB)

5. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (html odkaz)

6. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (Formát RTF, 450 kB)

7. Štandardná stupnica jednotkových nákladov (Formát RTF, 5539 kB)

Standardná stupnica jednotlivých nákladov – prílohy (Formát XLS, 123 kB)

8. Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (Formát RTF, 2025 kB)

9. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu (Formát RTF, 1923 kB)

10. Minimálne činnosti projektového manažéra a finančného manažéra (Formát RTF, 1923 kB)

11. 11.1 Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

11.2 Design manuál

11.3 Manuál pre informovanie a komunikáciu

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

 

Cieľom zverejnených výziev je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výziev môžu byť podporené mikro-, malé a stredné podniky, pričom oprávnenými činnosťami sú nákup nového dlhodobého majetku využívaného na produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania. Súčasne s uvedenými činnosťami môžu byť predmetom projektu aj marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu na trh, aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako sú školenie BOZP a pod.). Základným rozdielom medzi predmetnými výzvami je dĺžka podnikania s tým, že v rámci výzvy pre nové a začínajúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci menej ako 3 roky a v rámci výzvy pre existujúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci minimálne 3 roky.

 

V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 30 mil. EUR pre nové a začínajúce podniky a vo výške 40 mil. EUR pre existujúce podniky.

 

K uzavretiu výziev dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu pre nové a začínajúce podniky je 30 000 000 EUR.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu pre existujúce podniky je 40 000 000 EUR.

 

Dátum vyhlásenia výziev: 22.11.2016

 

Typ výziev: otvorené

 

Pre kompletné informácie k výzvam spolu s ich prílohami kliknite na stránku:

http://bit.ly/2gA8peh

 

Zároveň na webovom sídle (http://bit.ly/2gkqkmk) sú zverejnené dokumenty, ktoré sú relevantné aj pre predmetné výzvy.

 

O konaní informačných seminárov k predmetným výzvam sa včas dozviete na webovom sídle OP VaI.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2gfVEos

Kultúra národnostných menšín 2017 – výzva

 Prílohy

 

 

Výzva – decentralizovaná podpora

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

UPOZORNENIE: SO IROP pre PO3 zverejnil informáciu o ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY. Podrobnosti sú k dispozícii v časti AKTUALITY, popis zmien je k dispozícii v dokumente na stiahnutie tu (pdf, 400 kB) . Všetky dokumenty, ktoré sú uvedené nižšie sú už aktualizované.

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Potrebné dokumenty k príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Všetky dokumenty k vyššie uvedenej výzve sú skomprimované a k dispozícii v jednom súbore tu (zip, 9 MB).