Informácia o výzve na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach + konferencia

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach okrem Bratislavského kraja. Cieľom poskytnutia pomoci je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie.

 

O podmienkach výzvy a náležitostiach projektov zameraných na rekonštrukciu verejného osvetlenia sa bude hovoriť na konferencii Úspory energie v obciach a mestách, ktorá sa uskutoční 25. a 26. mája 2015 v Žiline. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Prihlásiť na konferenciu sa môžete na stránke:http://goo.gl/bOkQBk

 

Žiadosť o NFP v rámci výzvy je potrebné spracovať a následne odoslať elektronicky cez ITMS systém. Následne po elektronickom odoslaní žiadosti o NFP žiadateľ cez aplikáciu (v rámci ITMS) vytlačí vyplnenú žiadosť o NFP v papierovej forme, ktorú podpíše štatutárny orgán žiadateľa. K žiadosti o NFP doplní všetky povinné prílohy a zabezpečí jej doručenie / odoslanie na adresu poskytovateľa. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť iba jednu žiadosť o NFP.

 

Medzi podmienky poskytnutia pomoci patrí aj preukázanie splnenia podmienky vyplývajúcej z § 8 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (§ 8 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z. z. v platnom znení: Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.).

 

Žiadateľ je povinný postupovať pri obstarávaní prác, tovarov a služieb v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s podmienkami stanovenými poskytovateľom, pričom verejné obstarávanie je žiadateľ povinný začať vykonávať pred predložením žiadosti o NFP. Podmienka vykonať verejné obstarávanie sa nevzťahuje na osobné výdavky odborne spôsobilej osoby v súvislosti s vypracovaním svetelnotechnickej štúdie a svetelnotechnického merania, ak žiadateľ na tieto účely uzatvoril dohodu/dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. Výdavky na verejné obstarávanie realizované v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. sú považované v zmysle výzvy za neoprávnené.

 

Oprávnenosť žiadateľa:

Oprávnenými žiadateľmi sú obce založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Miesto realizácie projektu:

Oprávnené je celé územie SR, s výnimkou Bratislavského kraja. Pre posúdenie kritérií oprávnenosti jerozhodujúce miesto realizácie projektuOprávnený projekt môže byť realizovaný len v katastrálnom území obce žiadajúcej o poskytnutie príspevku.

 

Financovanie:

- Výška pomoci na projekt nesmie byť vyššia než 750 000 EUR.

- Výška pomoci na projekt nesmie byť nižšia než 10 000 EUR.

- Spolufinancovanie žiadateľa predstavuje 5 %.

 

Oprávnenými aktivitami sú:

1. výmena pôvodných svietidiel, resp. svetelných zdrojov existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy za nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné svietidlá, resp. svetelné zdroje,

2. doplnenie nových technicky vyspelých, energeticky menej náročných svietidiel na už vybudovanésvetelné body sústavy verejného osvetlenia, resp. na už vybudované nosné konštrukcie,

3. technická obnova pôvodných, alebo inštalácia nových elektrorozvádzačov systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

4. úprava, inštalácia riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

5. výmena a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných) v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

6. vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu:

a./ svetelnotechnická štúdia,

b./ svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po rekonštrukcii (záverečné meranie).

 

Jedným projektom môže byť realizovaných viacero oprávnených aktivít.

 

Za neoprávnené pre poskytnutie pomoci na základe tejto výzvy sa považujú aktivity súvisiace najmä s pridávaním nových stĺpov, resp. nosných konštrukcií verejného osvetlenia.

 

Oprávnené výdavky: 

obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, pričom obstarávacia cena je definovaná podľa § 25 ods. (6) písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vrátane stavebných prác v rozsahu v akom súvisia s oprávnenými aktivitami,

osobné výdavky odborne spôsobilej osoby v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie podľa bodu 6 kapitoly 4.4 výzvy,

výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie dodávateľským spôsobom a to v rozsahu podľa bodu 6 kapitoly 4.4 výzvy.

 

Odborne spôsobilou osobou je:

a) energetický audítor,

b) autorizovaný stavebný inžinier.

 

Z vecného hľadiska sú oprávnené výdavky na:

1. obstaranie nových svietidiel, svetelných zdrojov, elektrorozvádzačov a riadiaceho a monitorovacieho systému sústavy verejného osvetlenia a ich častí,

2. demontáž pôvodných svietidiel/svetelných zdrojov a to vrátane výložníka alebo inej podpornej konštrukcie (nie nosnej konštrukcie),

3. montáž nových svietidiel/svetelných zdrojov a to vrátane výložníka alebo inej podpornej konštrukcie (nie nosnej konštrukcie),

4. technickú obnovu pôvodných alebo inštalácia nových elektrorozvádzačov,

5. úpravu, resp. inštaláciu (centralizovaného alebo decentralizovaného) riadiaceho a monitorovacieho systému sústavy verejného osvetlenia,

6. výmenu a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných),

7. svetelnotechnickú štúdiu,

8. svetelnotechnické meranie vlastností verejného osvetlenia po rekonštrukcii.

 

Poskytovateľ určuje maximálnu výšku oprávnených výdavkov súvisiacich s vypracovaním oprávnenej projektov dokumentácie, ktoré bude financovať z prostriedkov NFP. Hodnota oprávnených výdavkov je určená prostredníctvom jednotkovej ceny a celková hodnota oprávneného výdavku tak závisí od rozsahu projektovej dokumentácie. Rozsah projektovej dokumentácie je určený počtom svetelných bodov, ktoré sú predmetom projektu.

 

Tabuľka 1 - Maximálne hodnoty oprávnených výdavkov projektovej dokumentácie

Typ projektovej dokumentácie Merná jednotka Jednotková cena
svetelnotechnická štúdia svetelný bod, ktorý je predmetom projektu 4,50 €
svetelnotechnické meranie (záverečné meranie) 19,00 €

 

Dátum uzavretia výzvy: 30. september 2015

(v prípade doručenia poštou alebo prostredníctvom inej zásielkovej služby, je rozhodujúci termín odovzdania žiadosti o NFP na prepravu).

 

Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na stránke:

http://goo.gl/ty03w3