Informačný seminár k výzvam OP VaI

Dobrý deň,

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre banskobystrický kraj Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k Výzvam OP VaI:

 

Termín konania:  12.9.2018

Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Zasadačka 290, 2.poschodie

 

Informačný seminár je určený pre žiadateľov, ktorí sa prihlásili cez elektronickú prihlášku na  www.vyskumnaagentura.sk

Registrovať sa môžete cez link: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/ziadatel/podujatia/23-informacny-seminar-pre-ziadatelov-nfp-v-ramci-vyziev-na-podporu-dlhodobeho-strategickeho-vyskumu-a-vyvoja-2

 

Aktuality sú zverejnené na:  http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/343-informacne-seminare-pre-ziadatelov-o-nfp-k-vyhlasenym-vyzvam-na-podporu-dlhodobeho-strategickeho-vyskumu-a-vyvoja a tu https://www.opvai.sk/aktuality/informa%C4%8Dn%C3%A9-semin%C3%A1re-pre-%C5%BEiadate%C4%BEov-o-nfp-k-vyhl%C3%A1sen%C3%BDm-v%C3%BDzvam-na-podporu-dlhodob%C3%A9ho-strategick%C3%A9ho-v%C3%BDskumu-a-v%C3%BDvoja/