Statny znak SR

Nadrezortné riešenie zamestnanosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo Národnú stratégiu zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020. Urobilo tak 25.11. na konferencii priestoroch hotela Tatra v Bratislave, za účasti jej tvorcov a odbornej verejnosti.
Národná stratégia zamestnanosti je nadrezortným dokumentom, ktorý aj s prispením sociálnych partnerov, samospráv a odbornej verejnosti prináša riešenia pre podporu rastu zamestnanosti. „V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky sme už vykonali viaceré legislatívne zmeny, ktoré spoločne s inými faktormi budú mať dlhodobo priaznivý vplyv na pracovný trh. Teraz chcem predložiť vláde ucelený a vzájomne prepojený systém strategickej podpory zamestnanosti, aby doterajší vývoj pokračoval,“ priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Podotkol, že podpora zamestnanosti si vyžaduje komplexné medzirezortné riešenia a opatrenia úzko prepojené na tvorbu pracovných miest v jednotlivých sektoroch hospodárstva.

Potrebu riešenia zamestnanosti na nadrezortnej úrovni vyzdvihuje aj premiér Robert Fico. „Jedným z našich cieľov je dosiahnuť do roku 2020 zamestnanosť na úrovni 72%. Ak chceme byť úspešní, musí byť zamestnanosť prioritou celej vlády a tento prístup dôsledne napĺňame. Táto stratégia zadefinuje ďalšie ciele a úlohy, ktoré budú riešiť viaceré rezorty,“ podotkol premiér.

Hlavným cieľom stratégie je, okrem dosiahnutia 72%-nej zamestnanosti, aj zlepšenie životných podmienok pracujúcich ľudí. Okrem toho by mala prispieť k účelnejšiemu využívaniu finančných zdrojov určených na podporu zamestnanosti.

Strategické zámery budú realizované v ôsmych kľúčových oblastiach:

  • podpora tvorby pracovných miest,
  • inovácie ako nástroj podpory zamestnanosti,
  • implementácia sociálnej ekonomiky, inovatívny nástroj podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti,
  • flexibilita pracovných vzťahov, pracovné podmienky, ochrana práce a kultúra práce,
  • účinné riešenie dlhodobej nezamestnanosti,
  • kapacity, sieťovanie a rozvoj verejných služieb zamestnanosti,
  • podpora ponukovej stránky trhu práce prostredníctvom kvalifikácií pre lepšiu zamestnanosť,
  • nadrezortná koordinácia politík s pozitívnym vplyvom na zamestnanosť.

 

Príhovor predsedu vlády SR na konferencii o Národnej stratégii zamestnanosti Slovenskej republiky a následná tlačová beseda_link:  http://www.vlada.gov.sk/robert-fico-ludia-uspesni-vo-svojej-praci-su-zakladom-pre-uspesne-slovensko/

Materiály k Národnej stratégii zamestnanosti Slovenskej republiky si môžete stiahnuť z leteckej pošty_odkaz: http://leteckaposta.cz/578128175