Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný deň ku Výzve na predkladanie ŽoNFP pre malé projekty SKHU/ETA/1901 v rámci Podprogramu Fondu malých projektov Programu Interreg V-A cezhraničnej spolupráce SR-Maďarsko 2014-2020, ktorý sa bude konať 30.januára 2020 o 11.00 hod v Lučenci. Organizátorm podujatia sú: EZÚS Via Carpatia a BBSK Ďalšie informácie:  Miesto konania:  Radnica Lučenec ul. Dr. […]

Pozvánka na konferenciu Spoločne a zodpovedne

Sieť partnerov a odborníkov pripravila konferenciu Spoločne a zodpovedne, ktorej cieľom je prediskutovať vybrané aktuálne problémy i možnosti podpory farmárov a producentov, aby sa zlepšovali ich zručnosti a zvyšoval sa podiel slovenských výrobkov na miestnych a regionálnych trhoch a aby sa slovenské výrobky viacej dostávali aj na pulty obchodných sietí. IS RRA je partnerom tejto […]

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 – aktualizácia č. 3

Na internetovej stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR bola zverejnená Výročná správa o vykonávaní PRV SR 2014 – 2020 za rok 2018 a Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 – aktualizácia č. 3. Kompletnú informáciu nájdete na linku: http://www.nsrv.sk/ http://www.nsrv.sk/index.php?pl=51&article=2038