53. Výzva na zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Dátum vyhlásenia: 2.8.2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia […]

Výzva: “Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov” – OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“. Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 Oprávnenými právnymi formami žiadateľov v zmysle Schémy pomoci de minimis na podporu vzdelávania (v aktuálnom znení) […]

Pozvánka na konferenciu Vidiecke stavby v európskych regiónoch : RUBER 2019 Nitra, Kongresové centrum SPU :: 10. september 2019

  Vidiek je vizitkou každého regiónu a krajiny. Jeho obraz a štruktúra sú vytvorené historicky a menia sa nepretržite. Základom vzhľadu vidieka sú obytné a výrobné stavby. V minulosti žili na vidieku prevažne poľnohospodári. V súčasnosti sa na vidiek sťahujú ľudia pracujúci v mestách a stále viac sa tu objavuje malý i väčší priemysel, priemysel […]