Granty EHP a Nórska súčasťou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 355/2020 zo dňa 4. júna 2020 dochádza s účinnosťou od 1. októbra 2020 k prechodu práv a povinností Národného kontaktného bodu pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus a povinností Správcu programov z Úradu vlády SR na Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Dotácie z Environmentálneho fondu

Environmentálny fond oznamuje, že prijíma žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2021. Žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť v rámci ktorejkoľvek z týchto oblastí:               A. Ochrana ovzdušia,              B. Ochrana a využívanie vôd,              C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva […]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Hraničná 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), na základe schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení […]