Oznámenie PPA o výzve pre podopatrenie 4.3.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v častiPPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 1/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 4.3 – časť  Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde,  vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v častiPPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.