Pozvánka na demonštračnú akciu pre poľnohospodárov

 

POZVÁNKA

Regionálna rozvojová agentúra Lučenec Vás srdečne pozýva na demonštračnú aktivitu pre mladých, ale aj ostatných poľnohospodárov,

financovanú z EPFRV, zameranú predovšetkým na inovatívne procesy, postupy, technológie v poľnohospodárstve a spracovaní potravín,

a šetrné ekologické poľnohospodárstvo so zámerom zabezpečenia ochrany pôdy pred degradáciou a zachovania kvality vôd, s názvom

“Oblasť ekologického poľnohospodárstva”

 

Ktorá sa uskutoční v dňoch:

19.6.2019 – teoretická časť Lučenec HOTEL CLAVIS, Jókaiho 22, Lučenec

20.6.2019 – praktická časť – návšteva ekofarmy Cibajky – Klátová Nová Ves

21.6.2019 – praktická časť – návšteva Školského majetku v okrese Lučenec

 

Kód projektu: 012BB340005

Ciele projektu: Demonštračná aktivita poskytne prehľad o nových produktoch, procesoch, postupoch a  technológiách v poľnohospodárstve, spracovaní potravín. Ich prezentácia ako aj rozširovanie výsledkov experimentálneho výskumu  napomôže zrýchliť zvyšovanie povedomia o úspešných postupoch v praxi. Cieľom aktivity bude rozširovať informácie týkajúce sa poľnohospodárstva, a vidieckych MSP v záujme zvyšovania vzdelanosti a získavania znalostí vrátane postupov prospešných pre životné prostredie a klimatické zmeny.

 

Prednášajúci:

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.      Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Ing. Július Štrba                                 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

 

PROGRAM:

19. jún 2019 (streda) Hotel Clavis Lučenec:

8.00 – 8.30 hod          Registrácia účastníkov

8.30 – 12.30 hod       Prednáška:

Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (tzv. DPEP)

DPEP 3: Ochrana podzemných vôd proti znečisteniu vybranými druhmi nebezpečných látok

Požiadavky hospodárenia (ďalej PH):

PH 1: Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z       poľnohospodárskych zdrojov

PH 10: Používanie prípravkov na ochranu rastlín

Ing. Július Štrba, (ÚKSUP)

 

12.30 – 13.00 hod      Obedňajšia prestávka

 

13.00 – 15.00 hod      Inovatívne postupy, procesy a zariadenia pre výrobu ekopotravín

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

 

15.00 – 17.00 hod      Správna hygienická výrobná prax pre výrobu a priamy predaj

ekopotravín na farme

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

 

17.00 – 17.30 hod      Večera

 

20. jún 2019 (štvrtok)

8.00 hod                   Odchod autobusom – parkovisko pri Železničnej stanici v Lučenci

10.00 hod                   Príchod Agrofarma Cibajky Klátová Nová Ves.

10.00 – 12.00 hod      Praktická ukážka – Inovatívne postupy, procesy a zariadenia pre výrobu ekopotravín

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

 

12.00 – 12.30 hod      Obedňajšia prestávka

 

12.30 – 14.30 hod      Praktická ukážka – Inovatívne postupy, procesy a zariadenia pre výrobu ekopotravín

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

14.30 – 18.30 hod     Správna hygienická a výrobná prax pre výrobu a priamy predaj ekopotravín na farme

                                Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

 

18.30 – 19.00 hod      Večera

 

21.jún 2019 (piatok)

8.00 hod                     Stretnutie na Školskom majetku v Lučenci

8.30 – 12.30 hod        Praktická ukážka – Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou a zachovanie kvality vôd

Ing. Július Štrba, (ÚKSUP)

 

12.30 – 13.00 hod      Obedňajšia prestávka

13.00 – 17.00 hod      Praktická ukážka – Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou a zachovanie kvality vôd

Ing. Július Štrba, (ÚKSUP)

17.00 – 17.30 hod      Večera

 

Záväzné prihlášky zašlite:

mailom na: info@rralucenec.sk, alebo telefonicky na: 0915 190 360, 0915 879 400.

Účastníkom školenia bude poskytnutá strava počas celého školenia a doprava na miesto praktickej časti Klátová Nová Ves, ZDARMA.

 

Tešíme sa na Vašu účasť

RRA Lučenec

V Lučenci, 30.5.2019           

 

1.Demonštračná aktivita – oficiálna pozvánka