Pozvánka na seminár

Regionálna rozvojová agentúra Lučenec v spolupráci s Centrom podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec si Vás dovoľujú pozvať na seminár k vyhláseným výzvam:

 

  1. Výzva vypísaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Lučenec, k Prioritnej oblasti Akčného plánu okresu Lučenec, číslo výzvy OÚ – LC-00-2018/008761

-          Aktivita B.1.4. Vytvorenie klastra na združenie prvovýrobcov, spracovateľov a distribútorov v oblasti regionálnej podpory výroby potravín

-          Opatrenie B.5. Podpora regionálnych produktov – projekt zameraný na podporu zvýšenia pridanej hodnoty koncových regionálnych produktov a ich umiestnenie na trhu

 

  1. Výzva vypísaná Ministerstvom pôdohospodárstva SR z Programu rozvoja vidieka, číslo výzvy 32/PRV/2018 pre opatrenie 16 Spolupráca, podopatrenie 16.4. Podpora spolupráce medzi poľnohospodárskymi subjektami, za účelom získania investícií do hmotného majetku

 

Seminár sa uskutoční dňa 06. septembra 2018 o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti na 3. poschodí Mestského úradu v Lučenci.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Výzva Ministerstva vnútra – Okresného úradu Lučenec k Prioritným oblastiam AP LC
  3. Výzva Ministerstva pôdohospodárstva pre opatrenie Spolupráca

 

Tešíme sa na stretnutie