Schválenie nariadenia Slovenskej republiky k podporám od roku 2015

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí 20.11.2014 návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravilo návrh nariadenia, ku ktorému počas medzirezortného pripomienkového konania SPPK uplatnila zásadné pripomienky.  V schválenom nariadení vlády bola zapracovaná legislatíva EÚ, ako aj niektoré požiadavky z praxe. Nový systém priamych platieb je vytvorený z viacerých zložiek.   V ďalšom období sa bude pokračovať v platbe na hektár, ďalej budú poskytnuté oddelené  platby, a to platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, ktorá predstavuje významnú časť priamych podpôr pre poľnohospodára. Do systému platieb je zaradená aj podpora pre  mladých začínajúcich poľnohospodárov tzv. platba pre mladého poľnohospodára. Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2015.

A ako by to malo vyzerať v tomto roku? Pre tento rok by mali byť sadzby pre priame platby na úrovni približne 205 eur/ha, na dojnice asi  209 eur/VDJ. Osobitná platba na cukor by mala byť asi 507 eur/ha.