Výzva OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Základné informácie

Názov: Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života 
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01
Investičná priorita: 3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu 
Špecifický cieľ: 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je vyčlenených na výzvu pre menej rozvinuté regióny 10 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 09.10.2017 do: 15.06.2018 

Viac info na:

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20173.2.101