STANOVY ZDRUŽENIA

Agentúra pre rozvoj južného Slovenska

 

Článok 1.  
Názov a sídlo združenia

1.1.    Agentúra pre rozvoj južného Slovenska je záujmovým združením právnických osôb (ďalej aj iba „združenie“). Agentúra pre rozvoj južného Slovenska je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým viac sektorovým združením právnických osôb.

1.2.    V písomnom styku používa označenie „Agentúra pre rozvoj južného Slovenska“, záujmové združenie právnických osôb“ , spolu s logom záujmového združenia.

1.3.          Sídlo združenia je  na ul. Petófiho 29, 984 01  Lučenec.

 

Článok 2.
Právne postavenie združenia

2.1.    Združenie vykonáva svoju činnosť predovšetkým v súlade s čl. 66 zákona č. 460/1992 Zb.  Ústavy Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov; § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, § 21 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien (ďalej iba „zákon o obecnom zriadení“)  a medzinárodnými európskymi dokumentmi, ku ktorým Slovenská republika pristúpila.
2.2.    Združenie je právnickou osobou, ktorá svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky, ako aj mimo nej.

Článok 3.  
Predmet činnosti a ciele združenia


3.1.    Predmet činnosti a ciele záujmového združenia:

 • zabezpečovať informovanosť, poradenstvo a poskytovanie informačno-poradenských služieb v oblasti regionálneho rozvoja;
 • podporovať rozvojové aktivity na území svojej pôsobnosti, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja
 • podieľať sa na vypracovaní strategických a programových dokumentov
 • zabezpečovať informačnú databázu o možnostiach rozvoja regiónu na území svojej pôsobnosti;
 • organizovať prezentačné podujatia a odborné semináre zamerané na problematiku rozvoja regiónov;
 • spolupracovať so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja;
 • vytvárať partnerstvá na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni;
 • zabezpečovať aktuálnosť spoločného informačného portálu Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr;
 • pripravovať a realizovať projekty na podporu regionálneho rozvoja;
 • odstraňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja regiónu
 • zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu
 • rozvoj cestovného ruchu
 • medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu
 • rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku
 • poradenská činnosť v oblasti poskytovania finančných prostriedkov z Eurofondov,  príprava a zhotovovanie projektov
 • ochranu, udržiavanie a zveľadovanie životného prostredia, ochranu prírody
 • rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne

3.2.       Zdroje využíva predovšetkým na rozvoj jednotlivých oblastí južného Slovenska.

Článok 4.
Vznik a zánik členstva v združení

4.1.    Členom združenia sa môžu stať mestá, obce a právnické pôsobiace na juhu Slovenska.
4.2.    Žiadateľ o členstvo v združení je povinný zaslať písomnú prihlášku za člena združenia predsedovi. Žiadateľ musí vo svojej prihláške výslovne prehlásiť, že pristupuje k platným stanovám združenia.                                                                                                                  4.3.  Vstup nových členov do združenia schvaľuje predsedníctvo združenia.                          4.4.   Členstvo v združení zaniká:
a)    písomným oznámením člena, že vystupuje zo združenia;
b)    rozhodnutím predsedníctva o zániku členstva pre nezaplatenie členského príspevku;                  c)    vylúčením člena na základe rozhodnutia predstavenstva                                                                  d)    zánikom združenia.

Článok 5.
Práva a povinnosti členov

5.1.    Každý člen má právo najmä:
a)    podieľať sa na činnosti združenia;
b)    byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a o jeho činnosti, zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku združenia;
c)    hlasovať na valnom zhromaždení po splnení podmienok uvedených v bode 6.1. článku 6. týchto stanov.
5.2.    Každý člen je povinný najmä:
a)    dodržiavať stanovy a vnútorný poriadok združenia;
b)    aktívne sa podieľať na plnení úloh združenia;
c)    platiť každoročne členský príspevok v určenej výške a v určenom termíne
d)    spolupracovať s členmi jednotlivých orgánov združenia, najmä im poskytovať vyžiadané informácie;
e)    bezodkladne oznamovať sekretariátu akékoľvek zmeny v kontaktných údajoch.
5.3.    Výška členského príspevku bude odsúhlasená valným zhromaždením združenia.             5.4.    Členský príspevok je splatný na základe vystavenej faktúry združenia, zaslanej na adresu člena. Každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok v plnej výške aj v prípade, že sa stane členom združenia v priebehu kalendárneho roka.
5.5.    V prípade, ak je člen združenia v omeškaní so zaplatením členského príspevku viac ako 1 rok, môže predsedníctvo rozhodnúť o zániku členstva z dôvodu nezaplatenia členského.

 

Článok 6.
Hlasovanie

6.1.    Každý člen združenia je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia združenia. Podmienkou realizácie práva hlasovať na valnom zhromaždení je zaplatený členský príspevok za celé predchádzajúce obdobie.
6.2.    Jednotliví členovia predsedníctva a revíznej komisie majú pri hlasovaní vždy jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
6.3.    Všetky kolektívne orgány združenia sú uznášaniaschopné v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých svojich členov, ktorí splnili povinnosť zaplatenia členského príspevku za predchádzajúci rok.                                                                                            6.4.    Členovia predsedníctva a revíznej komisie môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia jednotlivých orgánov.

Článok 7.
Orgány združenia

7.1.    Orgánmi združenia sú:
a)    valné zhromaždenie;
b)    predsedníctvo;
c)    predseda;
d)    revízna komisia;

                                                                  Článok 8.
Valné zhromaždenie

8.1.  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia, ktorí hlasovaním prijímajú uznesenia valného zhromaždenia. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia, výnimkou je hlasovanie o zrušení združenia, pretože v uvedenom prípade sa na prijatie uznesenia vyžaduje trojpätinová väčšina všetkých členov združenia..
8.2.  Každý člen má pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas. Každého člena na valnom zhromaždení zastupuje jeho štatutárny orgán (napr. starosta, primátor, konateľ, predseda alebo prednosta úradu) alebo iná – členom písomne splnomocnená – osoba.
8.3.  Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a)    schvaľovať stanovy združenia, ich zmeny a dodatky;
b)    voliť a odvolávať členov predsedníctva;
c)    voliť a odvolávať členov revíznej komisie;
d)    schvaľovať plán činnosti a výročnú správu;
e)     rozhodovať o zrušení združenia;
f)    určovať výšku členského príspevku;
8.4.  Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka                                                                                                            8.5.  Predseda je povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie vždy, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina všetkých členov združenia alebo revízna komisia. Takéto mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti členov združenia alebo revíznej komisie.
8.6.  Valné zhromaždenie môže za účelom zvýšenia efektívnosti činnosti združenia rozhodnúť o vytvorení dočasných poradných orgánov (napr. grémium, komisia, pracovná skupina).

Článok 9.
Predsedníctvo

9.1.       Predsedníctvo je štatutárnym orgánom združenia, ktoré koná v jeho mene vo všetkých veciach, ktoré nie sú vyhradené valnému zhromaždeniu. Zasadnutia a činnosť predsedníctva vedie predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda.

9.2.       Predsedníctvo riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

9.3.       Predsedníctvo má 3 členov, pričom funkčné obdobie každého člena je 2 roky. Členom predsedníctva môže byť iba fyzická osoba, ktorú volí valné zhromaždenie z kandidátov navrhnutých jednotlivými členmi združenia. Na zasadnutí predsedníctva môžu byť na základe pozvania predsedom – s hlasom poradným – prítomné aj fyzické osoby, ktoré nezastupujú členov združenia, ale ktorí svojou činnosťou, správaním a výkonom profesie prispeli a naďalej prispievajú k celkovému rozvoju Novohradsko-gemerského  regiónu.

9.4.       Predsedníctvo zvoláva predseda aspoň dvakrát do roka, vždy aspoň raz za kalendárny polrok. Predseda je povinný zvolať predsedníctvo do 14 dní od kedy ho o to písomne požiadajú aspoň dvaja členovia predsedníctva, prípadne revízna komisia.

9.5.       Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov a prijíma uznesenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

9.6.       Predsedníctvo najmä:
a)    volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a jedného podpredsedu
b)    riadi a zabezpečuje činnosť združenia;
c)    obsahovo pripravuje jeho rokovania;
d)    rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia;
e)    ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia;
f)   zriaďuje sekretariát v sídle združenia;
g)    rozhoduje o sídle sekretariátu združenia, zriadení vysunutého pracoviska za účelom
lepšieho napĺňania cieľov združenia a pod..                                                                  h) schvaľuje vstup nových členov do združenia

9.7.       Predsedníctvo je oprávnené pripravovať a schvaľovať vnútorné smernice združenia, ktoré vytvárajú vnútorný poriadok združenia.

9.8.       Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti združeniu podpisuje súčasne predseda a podpredseda združenia tak, že k písanému alebo tlačenému názvu združenia pripoja svoj vlastnoručný podpis.

 

Článok 10.
Predseda

10.1.    Na čele združenia ako aj predsedníctva stojí predseda, ktorý zastupuje združenie navonok. Predsedu volí predsedníctvo na funkčné obdobie dvoch rokov.
10.2.    Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva                                                   10.3.    Predsedníctvo je oprávnené odvolať predsedu v prípade závažného porušovania jeho povinností vrátane nečinnosti.
10.4.    Predseda zodpovedá za hospodárenie združenia.

Článok 11.
Revízna komisia

11.1.    Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
11.2.    Revízna komisia má 2 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu revíznej komisie. Schádza sa najmenej raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda revíznej komisie. Rozhodnutia prijíma väčšinou prítomných členov.
11.3.    Revízna komisia najmä:
a)    kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
b)    kontroluje dodržiavanie štatútu a vnútorného poriadku;
c)    je oprávnená požiadať predsedu o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

Článok 12.
Hospodárenie združenia

12.1.    Združenie hospodári s vlastným hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
12.2.    Zdrojmi majetku združenia sú najmä:
-  členské príspevky;

- dary a dotácie od fyzických a právnických osôb

- dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu VÚC, európskych fondov

- výnosy z hospodárenia s majetkom

- príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia.

12.3.    Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu na jeden kalendárny rok. Z rozpočtu sa financuje predovšetkým činnosť sekretariátu, vysunutého pracoviska, spolufinancovanie aktivít združenia, tvorba základiny, interné projekty združenia a regionálne rozvojové mikroprojekty členov združenia.
12.4.    Peňažné prostriedky združenia budú uložené na bežnom účte v peňažnom ústave.  Účtovné operácie sa vykonajú vždy na základe podpisu predsedu a podpredsedu spoločne podľa podpisového vzoru.

Článok 13.
Zánik združenia

13.1. Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
13.2.    Ak sa zrušuje združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Výťažok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné alebo charitatívne účely.
13.3.    Združenie zaniká dňom výmazu z registra združení.

Článok 14.
Záverečné ustanovenia

14.1.    Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
14.2.    V prípadoch, v ktorých sa v týchto stanovách hovorí o zachovaní písomnej formy komunikácie, je táto podmienka splnená aj pri použití elektronickej komunikácie, avšak iba voči tým členom združenia, ktorí takouto možnosťou disponujú.
14.3.    Lehoty v zmysle týchto stanov začínajú plynúť v deň nasledujúci po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok (napr. doručenie žiadosti o členstvo, o zvolanie valného zhromaždenia, deň odoslania žiadosti).

V Lučenci, …………………….