Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je strednodobým programovacím dokumentom, ktorý na základe dôkladnej analýzy prostredia (vymedzeného regiónu) stanovuje ciele a náčrt postupov na ich dosiahnutie. PHSR patrí do sústavy dokumentov, na základe ktorých sa uskutočňuje regionálny rozvoj na území Slovenska. Cieľom týchto nástrojov rozvoja regiónu je identifikácia reálnych potrieb územia, stanovenie jasných cieľov, a určenie vecnej a časovej postupnosti jednotlivých krokov na ich dosiahnutie.