V rámci našich služieb Vám radi poskytneme poradenstvo pri tvorbe, implementácii, riadení a monitoringu rozvojových projektov, získavaní štartovacieho kapitálu, propagačnú a vzdelávaciu  činnosť vo vzťahu k všestrannému rozvoju územia. Poskytneme konzultačné a informačné služby v súvislosti s využívaním pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ.