Rada EÚ rokovala o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva

Dorovnanie výšky priamych platieb pre poľnohospodárov, to bola priorita, ktorú prezentovala ministerka Gabriela Matečná na Rade EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov. Nosnou témou zasadnutia bola diskusia o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva. Ministri poľnohospodárstva EÚ napokon spoločnú jednomyseľnú pozíciu nenašli. Dôvodom boli rozdielne názory na konvergenciu platieb.

  • Nosnou témou zasadnutia bolo prijatie Záverov Rady k Oznámeniu Európskej komisie o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva
  • Prioritou Slovenska bolo dorovnanie (konvergencia) priamych platieb
  • V konečne fáze Slovensko, Lotyšsko, Litva, Estónsko a Poľsko nepodporili Závery Rady z dôvodu, že sa do ich nepremietla konvergencia platieb

„Téma, o ktorej sme diskutovali, je pre budúcnosť slovenského poľnohospodárstva mimoriadne dôležitá. Spravodlivé financovanie je základným predpokladom pre posilnenie konkurencieschopnosti fariem, podporu lokálnej produkcie a celkovému posilneniu vnútorného trhu. Pre Slovensko je úplnou prioritou dorovnanie rozdielov priamych platieb, a to prostredníctvom mechanizmu urýchlenej konvergencie. Súčasná úroveň priamych platieb sa pre jednotlivé členské štáty líši, čím sú krajiny s podpriemernou výškou priamych platieb na hektár značne znevýhodnené. Slovensko je na úrovni 78% pod priemerom EÚ,” uviedla Gabriela Matečná.

Podľa slovenskej ministerky občania Slovenska po štrnástich rokoch v Európskej únii očakávajú rovnaké podmienky pre všetky členské krajiny. „Keďže do Záverov Rady EÚ nebola premietnutá naša zásadná požiadavka, a tou bolo vyrovnanie priamych platieb, tento dokument sme nemohli podporiť,” vysvetlila šéfka slovenského agrorezortu. Slovensko hlasovalo proti spolu s Poľskom, Litvou, Lotyšskom, Estónskom.

Dokument o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2020 predstavila Európska komisia minulý rok. Hovorí o zachovaní prvého piliera, ale aj o podpore inovácií a digitalizácie, spravodlivej podpore príjmov, starostlivosti o životné prostredie, ako aj o posilnení sociálno-ekonomickej štruktúry vidieckych oblastí. Diskusie k SPP po roku 2020 sú už v plnom prúde. Momentálne je najočakávanejším dokumentom návrh podoby viacročného finančného rámca, ktorý by mal byť predložený už začiatkom mája. Následne, Komisia v priebehu leta predstaví legislatívne návrhy pre poľnohospodársku politiku.

Európsky parlament aj vďaka Slovensku rieši dvojakú kvalitu potravín

Na pôde Európskeho parlamentu minulý týždeň začala diskusia k dvojakej kvalite výrobkov. K téme zasadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. O finálnej podobe dokumentu by mal rozhodnúť europarlament v septembri.

„Výsledky rôznych testov vykonaných vo viacerých členských štátoch potvrdili, že medzi výrobkami propagovanými a distribuovanými na jednotnom trhu pod rovnakou značkou a v rovnakom obale existujú rozdiely. Oznámené prípady sa netýkajú len potravinárskych výrobkov, ale aj nepotravinárskych výrobkov vrátane čistiacich prostriedkov, kozmetiky, toaletných potrieb a výrobkov určených pre dojčatá,“ konštatuje sa v navrhovanej správe Európskeho parlamentu. Správa upozorňuje na to, že otázka dvojakej kvality priamo súvisí s podstatou fungovania jednotného trhu a s dôverou spotrebiteľa, a preto si vyžaduje riešenie na úrovni Únie.

Jedným z konkrétnych návrhov je, aby sa pridali takéto zavadzajúce a klamlivé praktiky do zoznamu nekalých obchodných praktík, čo by viedlo k väčšej právnej istote. Postihovaní by však nemali byť len výrobcovia potravín, ale aj producenti iných druhov výrobkov. Boj proti dvojakej kvalite si bude vyžadovať intenzívnu spoluprácu členských štátov. V apríli plánuje Európska komisia predstaviť dlho očakávanú spoločnú metodiku testovania produktov pre celú úniu. Na jej základe krajiny, ktoré o to požiadajú, môžu vykonať nové testovanie produktov, ktoré už bude zastrešovať Európska komisia. Prvé výsledky testov by mohli byť známe koncom tohto roka.

Pre slovenský agrorezort je táto téma od nástupu ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej jednou z hlavných priorít. Po viac ako roku, kedy Slovensko prezentovalo prvé výsledky testov, sa vnímanie tohto problému na európskej pôde zmenilo. „Počas celého minulého roka sme neustále pripomínali, že na jednotnom trhu je neprípustné, aby sa naši občania cítili ako spotrebitelia druhej kategórie. O to viac ma teší, že táto téma sa dostala aj na pôdu Európskeho parlamentu,“ uviedla ministerka G. Matečná.

Viaceré testy uskutočnené v rôznych členských štátoch vrátane Slovenska odhalili, že na trhu EÚ sú dostupné výrobky, ktoré síce na prvý pohľad pôsobia rovnako, ale v závislosti od krajiny nákupu majú preukázateľne odlišné zloženie. Slovensko vykonalo už dve série testov na dvojakú kvalitu potravín, pričom oba testy približne v polovici prípadov potvrdili existenciu dvojakej kvality potravín. Pre české ministerstvo poľnohospodárstva prinieslo minulý rok znepokojujúce výsledky testovanie pracích práškov, ktoré zrealizovala Vysoká škola chemicko-technická v Prahe. Porovnanie ukázalo, že prášok z Nemecka a Rakúska obsahuje viac aktívnych látok než ten, ktorý pristáva v českých, maďarských a aj slovenských obchodoch.

„Oceňujem, že viaceré firmy po našom tlaku začali v rámci jednotného európskeho trhu zjednocovať receptúry. Slovenskí spotrebitelia, rovnako ako spotrebitelia v ďalších krajinách Európskej únie majú právo na rovnakú kvalitu potravín predávaných pod rovnakou značkou. Nadnárodné firmy musia v rámci EÚ dodržiavať deklarovanú kvalitu a nesmú dodávať na trhy niektorých členských krajín výrobky nižšej kvality,“ dodala Gabriela Matečná.

K správe Európskeho parlamentu o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu môžu poslanci dávať pripomienky do 17. apríla. Následne bude o správe v prvom kole hlasovať Výbor pre vnútorný trh. Definitívne hlasovanie by sa malo uskutočniť na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu v septembri.

Infoseminár Ministerstva hospodárstva – výzva OPVaI – MH/DP/2018/1.2.2-15

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s IPC BB organizuje informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle -  OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15.

 Termín a miesto konania:

v stredu 14. marca 2018 o 9:30 hod.  v budove Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň, 1. poschodie.  

Program:
09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 10:10 Prezentácia IPC pre územie Banskobystrického kraja
10:10 – 12:00 Prezentácie k výzve (základné informácie, podmienky poskytnutia príspevku, príprava žiadosti o NFP, realizácia verejného obstarávania)
12:00 – 12:30 Prestávka
12:30 – 15:00 Diskusia a osobné konzultácie

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 07. marca 2018 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk . Účasť na seminári je bezplatná.
Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR BANSKÁ BYSTRICA.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

20. december 2017

Operačný program Výskum a inovácie

Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

10 000 000,00 €

Sprostredkovateľský orgán OP VaI – MH SR

Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Otvorená

Nie

1. obdobie: do 28.2.2018 • 2. obdobie: do 15.5.2018 • 3. obdobie: do 31.7.2018
viac info na:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-14/

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 23/PRV/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 6  / Podopatrenie 6.3  Výzvu č. 23/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie  6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Informačné podujatia pre mladých farmárov. Doplnené prezentácie a FAQ!

Na stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR boli zverejnené prezentácie a často kladené otázky z informačných podujatí.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Chov HZ ako podnikanie mladého farmára (http://bit.ly/2xoY0H3);

- Povinnosti v pestovaní špecializovanej rastlinnej výroby v podmienkach SR – dodržiavanie pravidiel, najčastejšie nedostatky zistené pri kontrole (http://bit.ly/2xoHmaG);

- Možnosti financovania nákupu poľnohospodárskej pôdy (http://bit.ly/2gJGvOQ);

- Odbytové možnosti mladých farmárov (http://bit.ly/2y5Jngj);

- Neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 (http://bit.ly/2y4ZQBl);

- Dodržiavanie podmienok mladých poľnohospodárov pri administrácii projektových podpôr (http://bit.ly/2y6nI7z);

- Pravidlá poskytovania priamych platieb a pravidlá “krížového plnenia” (http://bit.ly/2ySknse);

- Odpovede na otázky zozbierané od účastníkov (http://bit.ly/2i6BjRu).

 

Dokumenty boli zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2xm1Apy

Návšteva starostov okresu Lučenec v Spišskom Hrhove

Zakladatelia budúcich Sociálnych podnikov – starostovia vybraných obcí v okrese Lučenec, s nami navštívili minulý týždeň (v dňoch 9.-10.11.2017) obec Spišský Hrhov, ktorá je známa  dobre fungujúcim zabehnutým sociálnym podnikom.

Na inšpirujúcom stretnutí, si starostovia vypočuli rady od domácich odborníkov – zakladateľov sociálneho podnikania a prezreli prevádzky obecného sociálneho podniku.

Ďakujeme pánovi starostovi Ledeckému a pánovi Smetankovi za ich čas a rady, ktoré určite využijeme aj v našom okrese.

 

20171109_151919 20171110_091542 20171110_101043