Južné najmenej rozvinuté okresy oceňujú legislatívne zmeny navrhované splnomocnencom vlády

Počas finálnych príprav novely zákona o podpore NRO sa v dňoch 3. a 4. októbra 2017 konali stretnutia splnomocnenca s predstaviteľmi najmenej rozvinutých okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca. Účastníkov najviac zaujímalo zjednodušenie a urýchlenie vyplácania regionálneho príspevku a zvýšenie kompetencií pre okresy, ktoré má priniesť novelizovaný zákon, a ktoré by mohli ešte v tomto roku pomôcť úspešne napĺňať akčné plány aj v týchto regiónoch. Okresy oceňujú vôľu vlády zefektívniť procesy akčných plánov a legislatívne zmeny pripravované splnomocnencom.

Pozvanie na viaceré stretnutia v okresoch prijal aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, ktorý informoval o aktuálnych aj pripravovaných výzvach ÚSVRK a František Morong z ministerstva dopravy. Anton Marcinčin ocenil spoluprácu s rómskym splnomocnencom aj sekciou cestovného ruchu MDV SR.

Stretnutí v okresoch s cieľom bilancovať plnenie akčných plánov za roky 2016 a 2017 a pripraviť priority pre budúci rok sa zúčastnili členovia rozvojových rád, žiadatelia o regionálny príspevok a nenávratný finančný príspevok z EŠIF, zástupcovia VÚC, samospráv, podnikateľského sektora, Centier podpory regionálneho rozvoja, miestnych akčných skupín a ďalší predstavitelia okresov. Kľúčovými témami boli podpora tvorby pracovných miest, potreba výziev v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu, využívanie sociálneho podnikania a rozvoj školstva a cestovného ruchu.

Splnomocnenec upozornil na novelizáciu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, ktorá by mala priniesť možnosť čerpania prostriedkov pre sociálne podniky v NRO. Členka Skupiny expertov Zuzana Kumanová avizovala niekoľko pripravovaných projektov sociálnych podnikov v okrese Lučenec, ktoré by sa mohli stať vzorovými aj pre iné okresy a mestá. Štefan Chudoba zdôraznil potrebu vzniku tréningových centier v NRO prepojených so sociálnymi podnikmi a dôležitosť investícií do technológií v oblasti školstva, ktoré pomôžu pripravovať študentov pre prax. Juraj Zamkovský informoval o pilotnom projekte koreňových čistiarní odpadových vôd, ktoré by mali byť zriadené obecnými podnikmi v štyroch obciach v okrese Rimavská Sobota.

Podnikatelia aj samosprávy upozorňovali na rastúci nesúlad medzi počtom ponúkaných pracovných miest a záujmom nezamestnaných. Anton Marcinčin bude v spolupráci s Ábelom Ravaszom v blízkej dobe iniciovať diskusiu so zapojením ministerstiev, podnikateľov a ďalších partnerov s cieľom nájsť konkrétne riešenia zvyšujúce zamestnanosť na legálnom trhu práce.

Riaditeľ Centra podpory regionálneho rozvoja (CPRR) v okrese Revúca Rudolf Bauer avizoval založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gemer (OOCR), ktorá bude oficiálnou manažérskou organizáciou pre zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu na území okresov Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota. V tomto roku centrum spracovalo Koncepciu rozvoja cestovného ruchu okresu ako súčasť destinácie Gemer.

Jednou z hlavných výziev v južných okresoch je plánovanie v oblasti integrácie MRK. Vo Fiľakove by z regionálneho príspevku ešte v tomto roku malo byť podporené inkluzívne vzdelávanie a právne poradenstvo pre MRK. V okrese Veľký Krtíš by sa s podporou regionálneho príspevku mali zvýšiť kapacity služieb so sociálnym zameraním, poskytované Komunitným centrom menšín.20171003_150830

POZVÁNKA NA INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE NA PODPORU MSP V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

 

Termín a miesto konania:

03. októbra 2017 (utorok) / Lučenec

04. októbra 2017 (streda) / Prešov

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR VYHLÁSILO VÝZVU NA PODPORU MSP V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH SR

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré plánujú tvorbu nového alebo inovovaného produktu, resp. inováciu výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch SR, a to s cieľom:

  • udržať v daných regiónoch existujúce investície a pomôcť im v raste, t. j. motivovať MSP už pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresov, aby rozšírili svoju činnosť,
  • priviesť do najmenej rozvinutých okresov nové investície, t. j. motivovať MSP pôsobiacich mimo týchto regiónov, aby realizovali nové projekty práve tu,
  • podporiť tvorbu nových pracovných miest v oblastiach s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti.

Oprávneným miestom realizácie projektov sú výhradne najmenej rozvinuté okresy SR, t. j. okresy definované v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre oprávnenosť projektu z hľadiska miesta realizácie je rozhodujúci stav k poslednému dostupnému mesiacu predchádzajúcemu termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola výzvy.

Aj v tejto výzve je možné plne elektronické predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (žiadosť) a žiadatelia už nemusia prikladať k žiadostiam množstvo povinných príloh vo forme potvrdení z rôznych úradov a inštitúcií, ako napr. zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, Obchodného alebo Živnostenského registra, registra trestov, čím sa výrazne znižuje administratívna záťaž pri príprave žiadostí (úspora času i finančných prostriedkov žiadateľov). Ministerstvo hospodárstva SR bude pri posudzovaní žiadostí využívať v maximálne možnej miere údaje z verejne dostupných registrov.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 50 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 09. 2017

Typ výzvy: otvorená

 

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite sem:

https://www.opvai.sk/aktuality/aktualita_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/

 

Slováci budú môcť získať 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov

- Dotácie 5- až 13-tisíc eur pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov.

- Celkový objem podpory rezortu MPRV SR vo výške milión eur.

- Systematická podpora spracovania dreva na Slovensku a zamestnanosti na vidieku.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí výstavbu drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Na ich podporu vyčlenilo v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur.Vyhlášku dal agrorezort do medzirezortného pripomienkového konania.

 

Drevo je trvale obnoviteľný zdroj. Je dôležité, aby sa doma vyrobená drevná surovina spracovala domácimi kapacitami a aby sa jej pridala hodnota u nás a nie v zahraničí. Týmto programom podporíme nielen kvalitné a energeticky úsporné bývanie našich občanov, ale taktiež znížime ich nároky na mesačný rodinný rozpočet za energie a zvýšime kvalitu životného prostredia,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

 

Dotácia sa vzťahuje na zhotovený drevený rodinný dom s podlahovou plochou jedného podlažia bez pivnice najmenej 70 m2. Musí mať najmenej tri obytné miestnosti a byť skolaudovaný najskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Obstarávacia cena domu musí byť min. 65 000 eur (dom na kľúč), min. 55 000 eur (holodom) a min. 30 000 eur (hrubá stavba). Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritéria zaručené certifikátmi. Podpora bude poskytnutá výhradne fyzickým osobám (FO) s trvalým pobytom na území SR formou dotácie na jeden rodinný dom len jedenkrát. V dome, na ktorý bude poskytnutá dotácia nesmie byť zriadená prevádzkareň, t. j. občan nesmie dom využívať na podnikanie.

 

Agrorezort poskytne FO dotáciu 11 000 eur na drevodom v energetickej triede A0, 10 000 eur v triede A1 a na území hlavného mesta SR 6 000 eur v triede A0 a 5 000 eur v triede A1. Ak sa dom nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese dotácia stúpne o 2 000 eur. Žiadosť sa bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí.

 

Cieľom opatrenia je aj zvýšenie domáceho spracovania a využitia surového dreva na Slovensku a s tým súvisiacej podpory zamestnanosti v regiónoch, kde má práve lesnícky a drevársky sektor potenciál dlhodobo udržiavať pracovné miesta. Vyhláškou chce agrorezort zvýšiť domáci dopyt po výrobkoch z dreva aj využitie a spracovanie surového dreva na Slovensku. Každoročne sa totiž zo SR vyvezie 2,5 až 3,5 milióna m3 surového dreva do zahraničia.

 

Drevené domy sú výhodné z energetického aj ekologického hľadiska. Alokovaným finančným objemom by sme v tomto roku mohli podporiť približne 100-200 drevodomov. Na Slovensku sa ich pritom ročne postaví približne 1 000,“ dodala ministerka Gabriela Matečná.

 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o rozsahu, podmienkach a spôsobe poskytovania dotácie na zhotovený drevený rodinný dom s nízkou potrebou energie je dostupná na stránke (Medzirezortné pripomienkové konanie):

http://bit.ly/2uC7AEm

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2vA3ZeB

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 17. júla 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 4, ktorý nájdete v časti Výzvy/Harmonogram výziev.

Do Lučenca mieri nový investor, zamestná asi 100 ľudí

Približne sto pracovných miest by mal v Lučenci vytvoriť nový investor, spoločnosť SKL Cuting, s. r. o., ktorá plánuje v meste spustiť produkciu zariadení na výrobu pneumatík. Mestskí poslanci na svojom dnešnom zasadnutí schválili zmluvu o spolupráci s investorom a odsúhlasili mu predaj pozemkov o rozlohe približne dvoch hektárov v časti Lučenca smerom na Panické Dravce.

Podľa slov konateľa SKL Cuting Stanislava Kachniča umožní investíciu spolupráca s ich partnerom a odberateľom, francúzskym výrobcom pneumatík Michelin. „Táto spoločnosť má výrobné závody po celom svete, ale samotné zariadenia na výrobu pneumatík si zatiaľ zhotovovala výhradne sama. Máme však dosť úzke vzťahy s jej vedením a budeme jednou z prvých firiem, ktorá ich bude vyrábať, vyvíjať a následne montovať v rôznych krajinách,“ priblížil Kachnič s tým, že na začiatku budú vyrábať v stovkách kusov. „Máme však v pláne ročnú produkciu v tisíckach kusov,“ dodal.

Pre Lučenec sa podľa jeho slov rozhodli okrem iného aj pre dobrú strategickú polohu mesta. „Potrebujeme pozemky neďaleko diaľnice a rátame s tým, že tu do dvoch rokov už bude. Je tu však aj dosť ľudí, ktorí majú adekvátne vzdelanie, pretože budeme naberať nielen montážnych pracovníkov, ale aj vysoko vzdelaných zamestnancov,“ podotkol a doplnil, že pri rozbehu výroby pomôžu aj pracovníci z Francúzska.

 

Ako ďalej spomenul, nový závod nebude negatívne ovplyvňovať životné prostredie. „Nie sú tam žiadne chemické procesy, je to vyslovene strojárenská výroba. Nebudú sa tu produkovať pneumatiky, len zariadenia na ich výrobu,“ zdôraznil. Začiatok realizácie projektu odhadol v období do jedného roka, pričom počet zamestnancov má potom rásť postupne.

„Sme veľmi radi, že o naše mesto je takýto záujem. Snažíme sa, pokiaľ máme  kompetenciu, vytvárať podmienky pre investorov. Ponúkame im priestory, buď naše pozemky, alebo v priemyselnej zóne,“ uviedla na margo pripravovanej investície primátorka Lučenca Alexandra Pivková s tým, že v poslednom období ide už o tretieho väčšieho investora v meste.

ZDROJ: http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000142/1637503/Sprava–ktoru-stredne-Slovensko-potrebovalo–Do-Lucenca-mieri-novy-investor–zamestna-asi-100-ludi?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=kariera

Ministerstvo vnútra SR diskutovalo so zástupcami miest a obcí o vyhlásených výzvach a plánovaných projektoch na podporu integrácie marginalizovaných rómskych komunít

Zástupcovia miest a obcí, ktorí sú oprávnenými prijímateľmi finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), dostali množstvo praktických informácií k vyhláseným výzvam v rámci informačného seminára v Košiciach. Prišlo takmer 80 zástupcov miest a obcí SR. Cieľom stretnutia bolo informovať žiadateľov a prijímateľov o vyhlásených výzvach, postupoch, procesoch a ozrejmiť proces implementácie projektov a zapojiť ich do diskusie ohľadom plánovaných projektov. Podujatie organizoval rezort vnútra, ktorý je sprostredkovateľským orgánom pre časť OP ĽZ, v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košického samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy. Príhovorom stretnutie otvoril vedúci IPC Mgr. Martin Mojžiš a riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít Mgr. Lucia Rozkopálová.
V rámci prioritnej osi 5 je aktuálne otvorená dopytovo-orientovaná výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK. Zároveň sú vyhlásené dve vyzvania pre národné projekty: Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity a Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach. V tomto roku plánuje MV SR vyhlásiť v rámci tejto prioritnej osi ešte výzvu zameranú na podporu mentoringu, tútoringu a štipendií.
V rámci prioritnej osi 6 je aktuálne vyhlásených šesť otvorených výziev. Ide o výzvu zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom, dve výzvy zamerané na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl, pre 150 obcí a druhá pre 893 obcí, výzvu zameranú na podporu prístupu k pitnej vode, ako aj dve výzvy zamerané na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier pre 125 obcí a pre ostatné obce z Atlasu RK a mimovládne organizácie. V tomto roku plánuje MV SR vyhlásiť ešte výzvu zameranú na rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
MV SR je v rámci OP ĽZ sprostredkovateľským orgánom pre dve prioritné osi. Prioritná os 5: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a prioritná os 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Na naplnenie cieľov operačného programu má rezort vnútra k dispozícii finančné prostriedky vo výške 330 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie.

Zmena zákona č. 555/2005 Z. z. a vyhlášky č. 342/2005 Z. z.

Dňa 9. mája 2017 bol schválený zákon č. 144/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (znenie zákona: zákon č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 144/2017 Z. z.).
Následne bola dňa 19. mája 2017 schválená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 145/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (znenie vyhlášky: vyhláška č. 342/2015 Z. z. v znení vyhlášky č. 145/2017 Z. z.).
Uvedené predpisy nadobudnú účinnosť dňa 15. júna 2017. To znamená, že žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu podané v nasledujúcej výzve na predkladanie žiadostí č. 03/2017 budú posudzované podľa nových podmienok.
Medzi najdôležitejšie novinky patrí:
  • zvýšenie príspevku na zateplenie rodinného domu najviac na 8 000 eur,
  • zvýšenie príspevku najviac na 40 % z oprávnených a uhradených nákladov,
  • do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom,
  • zvýšenie príspevku najviac na 800 eur za náklady spojené s projektovými prácami (vypracovanie projektovej dokumentácie, energetického certifikátu,…), pričom do sumy je možné zahrnúť aj vypracovanie žiadosti o príspevok,
  • celková výška príspevku môže dosiahnuť až 8 800 eur,
  • zväčšenie celkovej podlahovej plochy viacpodlažného rodinného domu na 300 m2,
  • predĺženie lehoty na predloženie žiadosti o príspevok spolu s potrebnými dokladmi na 10 pracovných dní odo dňa elektronického zaregistrovania sa.
Viac informácií nájdete v časti Podpora zatepľovania.

 

Pozvánka na informačný seminár k Výzve 7.4 PRV SR 2014-2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Informačný seminár na tému:
Výzva 7.4 PRV SR 2014-2020: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Termín konania: Piatok, 16. 6. 2017
Miesto konania: Giraltovce, Mestský úrad – zasadačka, Dukelská 75/77