Zelená výzva z IROP za 17 miliónov eur

Menej hluku, lepší vzduch a zdravšie životné prostredie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v nej rozdelí 17 miliónov eur.

„Kľúčovým prvkom skvalitňovania života v našich regiónoch je aj obnova zdravého životného prostredia. Verejná zeleň v mestách a obciach zohráva v tomto smere veľmi dôležitú úlohu. Z najnovšej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR budeme financovať nielen výsadbu a obnovu parkov, ale aj ďalšie opatrenia, ktoré napomôžu zmierniť dopady klimatických zmien. Podporíme budovanie zelených striech, zadržiavanie a využívanie dažďovej vody či obnovu zelených vnútroblokov na sídliskách,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Hlavným zámerom výzvy je zlepšenie životného prostredia v mestách prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácia na zmenu klímy.

Podporené budú napríklad tieto aktivity:

- opatrenia na zníženie hluku
- budovanie prirodzených krajinných prvkov (malé vodné toky, živé ploty)
- budovanie mestských prvkov (zelené parky, vegetačné steny a strechy)
-  podpora biodiverzity (zelené koridory pozdĺž cyklotrás, aleje a pod.)
- výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb
- komunitné záhrady
- zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu
- regenerácia vnútroblokov sídlisk

Miestom realizácie oprávnených aktivít projektu môžu byť verejné priestory ako aj verejné priestory s režimom kontroly vstupu (napr. školské areály, športové areály, areály nemocníc, botanických a zoologických záhrad a pod.)

Projekty môžu predkladať obce a mestá, kraje, organizácie štátnej správy, vysoké školy, mimovládne organizácie, ale aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest. Do tejto výzvy boli už zakomponované radikálne zlepšenia a zjednodušenia, ktoré proces pre žiadateľov výrazne urýchlia uľahčia.

„Množstvo a kvalita zelene majú priamy vplyv na mikroklimatické podmienky, na čistotu ovzdušia a priaznivo ovplyvňujú životy ľudí. Táto výzva prináša šancu, ako dostať viac zelene do našich miest, od veľkých verejných parkov až po predzáhradky medzi bytovkami na sídliskách. Vďaka tejto pomoci budú slovenské mestá zelenšie a zdravšie,“ uviedla vicepremiérka, ktorá informovala tiež o celkovom stave regionálneho operačného programu.

 „Keď sme program IROP vlani k 1. októbru preberali, bol v katastrofálnom stave. Okamžite sme v ňom zaviedli krízový manažment a prijali vyše 40 opatrení s cieľom urýchliť čerpanie a zjednodušiť administratívu. IROP mal v minulosti veľké problémy a Slovensko z neho prišlo o desiatky miliónov eur. My sme to zmenili a už teraz máme pre tento rok vyčerpaných 104 miliónov eur, čo je polovica zo sumy, ktorú musí Slovensko z tohto programu využiť v roku 2021,“ upozornila ministerka Remišová.

 
 
Výzva a dokumentácia

Nezáväzná online výzva na predkladanie projektových zámerov

Ďňa 18. marca 2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  vyhlásilo nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov. Výzva je určená pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom umožnenia včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej aj ako „FST“). FST, ktorého finančné zdroje budú poskytované vo forme grantov, bude v programovom období 2021 – 2027 kľúčovým nástrojom pre riešenie dôsledkov prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

 

Výzva bude otvorená a hodnotenie predložených projektových zámerov bude vykonávané vo viacerých hodnotiacich kolách. Prvé hodnotiace kolo výzvy bude uzatvorené k 30. 4. 2021 a hodnotenie projektových zámerov predložených do tohto termínu bude prebiehať v máji 2021. Projektové zámery predložené v prvom hodnotiacom kole výzvy budú môcť byť zahrnuté v Pláne spravodlivej transformácie. V prípade, ak je žiadateľom veľký podnik, podmienkou oprávnenosti predloženého projektového zámeru je jeho zahrnutie do Plánu spravodlivej transformácie, resp. jeho potreba pre implementáciu Plánu spravodlivej transformácie.

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Príprava Integrovanej územnej stratégie pre Strategicko – plánovací región Lučenec-V.Krtíš-Poltár

Dnešné pracovné stretnutie (23.11.) k tvorbe integrovanej územnej stratégie územia okresov Lučenec – Veľký Krtíš – Poltár sa nieslo v atmosfére schvaľovania základných dokumentov (štatút kooperačnej rady, zloženie kooperačnej rady, tematické pracovné skupiny), ktoré sú východiskom pre schvaľovanie ďalších strategických investícií v území našich troch okresov. Členom Kooperačnej rady  a pracovných skupín je aj naša RRA.
Ako uviedla predsedníčka Strategicko-plánovacieho regiónu „Lučenec – Veľký Krtíš – Poltár“ Alexandra Pivková: „Členovia kooperačnej rady a tematických pracovných skupín sú ľudia, ktorí významne pôsobia v regióne a poznajú ho, vedia osobnostne zapojiť a motivovať ďalších sociálno-ekonomických partnerov, aby sme spoločne pripravili také strategické investície, ktoré pomôžu rozvoju nášho regiónu. Vždy to musí byť dohoda, snažíme sa byť partnermi. Sme tri okresy, ktoré majú svoje ekonomické aj sociálne špecifiká, a preto sme sa dohodli, že naša komunikácia a naše rozhodovanie chceme viesť v partnerstve tak, aby každému regiónu prinieslo individuálne projekty, ktoré sú pre ten-ktorý okres významné. Plánovací proces na našom území už prebieha, konkrétne balíky strategických investícií budeme pripravovať tak, aby sme ich už v polovici decembra mali dohodnuté a stanovené. Keďže pôsobíme v území, máme za to, že územie aj v rámci plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je už viacročne zadefinované a potrebujeme ho zaktualizovať, aby tie balíky investícií boli naozaj aktuálne a pomohli rozvoju regiónu.“

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

Oznámenie o zverejnení výzvy č. 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie 4 –  Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Oblasť:

 • Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny
 • Živočíšna výroba

Prílohy (dokumenty na stiahnutie) nájdete na:

https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-c-50-prv-2020-pre-podopatrenie-4-1-oblast-specialna-rastlinna-vyroba-a-citlive-plodiny-zivocisna-vyroba/10338

 

Sociálne podniky budú podporené sumou 43 920 000 eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo nový národný projekt na podporu registrovaných sociálnych podnikov. Tých je na Slovensku aktuálne 204. Registrovaným sociálnym podnikom poputuje na pomoc viac ako 43 mil. eur z Európskeho sociálneho fondu, o ktoré môžu žiadať najneskôr do januára 2022.

Hlavným cieľom je poskytnúť registrovaným sociálnym podnikom finančnú pomoc vo forme nenávratného finančného príspevku v kombinácii s návratnou pomocou formou návratného financovania. Prvýkrát v histórii pomoci pre sociálne podniky sa používa model podpory formou kombinácie návratného a nenávratného financovania.

Ako požiadať o pomoc? 

O nenávratný finančný príspevok v rámci národného projektu môže požiadať iba registrovaný sociálny podnik. Ten musí mať uzavretú úverovú zmluvu s bankou alebo iným investičným subjektom, ktorý bude vyžadovať splatnosť investície, čím sa zabezpečí, aby sa nenávratný finančný príspevok poskytoval iba tým registrovaným sociálnym podnikom, pri ktorých je predpoklad, že investičná pomoc povedie ku skutočnej životaschopnosti a udržateľnosti podniku. Žiadosť podáva registrovaný sociálny podnik na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa nachádza prevádzka, ktorej sa investičný zámer týka. Žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci môže registrovaný sociálny podnik poslať prostredníctvom svojej e-schránky alebo poštou. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny posúdi, či podnik spĺňa požadované kritériá a v prípade ich splnenia uzavrie so žiadateľom dohodu o poskytnutí investičnej pomoci.

Maximálna výška pomoci, o ktorú môže registrovaný sociálny podnik žiadať, je 720 000 eur. Investičná pomoc sa poskytuje v závislosti od podmienok stanovených v príslušnom opatrení na financovanie nákladov na investície na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (kapitálové náklady ), odhadovaných mzdových nákladov na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným projektom a iných prevádzkových nákladov, režijných nákladov a nákladov na služby vzniknutých v priamej súvislosti s investičným zámerom (bežné náklady na dodanie tovaru a na poskytnutie služie ).

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia investičnej pomoci nájdu žiadatelia na stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/narodny-projekt-investicna-pomoc-pre-socialne-podniky-nenavratna-zlozka.html?page_id=1031144 

Registrované sociálne podniky môžu požiadať o pomoc prostredníctvom štyroch opatrení:

A.  Opatrenie 1 Investičná pomoc pre MSP  - oprávneným žiadateľom je mikropodnik, malý a stredný podnik.

B. Opatrenie 2 Pomoc pre Začínajúce malé  podniky – oprávneným žiadateľom je akýkoľvek malý podnik, ktorý nemá obchodovateľné akcie na burze a ktorý bol zapísaný do Obchodného registra pred najviac piatimi rokmi, ak spĺňa tieto podmienky: neprebral činnosť iného podniku, ešte neprerozdeľoval zisky a nevznikol v dôsledku koncentrácie.

C.  Opatrenie 3 Regionálna investičná pomoc  – oprávneným žiadateľom sú všetky podniky podnikajúce počiatočné investície v podporovaných oblastiach.

D.  Opatrenie 4 Pomoc pre RSP podľa pravidiel minimálnej pomoci  – oprávneným žiadateľom sú všetky podniky.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Rakúsko 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládami Slovenskej republiky a Rakúskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. februára 2004 vo Viedni vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 01. 10. 2020, dátum ukončenia výzvy je 01. 12. 2020.

Podklady k výzve

Žiadosť časť A – E sa podáva cez elektronický systém na podávanie žiadostí.
Žiadosť časť F – Vecný zámer projektu – formuláre [STIAHNUŤ A VYPLNIŤ]

Informatívne dokumenty

Otázky žiadateľov k výzve

O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.
Odpovede sú zasielané v poradí v akom boli otázky doručené prostredníctvom kontaktného formulára. Agentúra odpovedá na otázky doručené najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom a časom uzavretia výzvy.

 

Granty EHP a Nórska súčasťou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 355/2020 zo dňa 4. júna 2020 dochádza s účinnosťou od 1. októbra 2020 k prechodu práv a povinností Národného kontaktného bodu pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus a povinností Správcu programov z Úradu vlády SR na Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Dotácie z Environmentálneho fondu

Environmentálny fond oznamuje, že prijíma žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2021. Žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť v rámci ktorejkoľvek z týchto oblastí:

              A. Ochrana ovzdušia,

             B. Ochrana a využívanie vôd,

             C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov.

Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

Termín predkladania žiadostí je do 15.12.2020.

Viac info na: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Hraničná 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), na základe schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 3 DM3/2014 (ďalej len „schéma“)

VYZÝVA

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2020

v termíne od 24. 08. 2020 do 25. 09. 2020

na opatrenie dotácia na účasť spracovateľa na výstave

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.

Podporné opatrenie sa vzťahuje na nasledovné výstavy:

Názov výstavy Miesto konania Termín
Grüne Woche Berlín Nemecko 17. – 26. 01. 2020
BIOFACH Norimberg Nemecko 12. – 15. 02. 2020
GULFOOD Dubaj Spojené arabské emiráty 16. – 20. 02. 2020
Riga Food, Riga Lotyšsko 09. – 12. 09. 2020
WORLD FOOD Moskva Rusko 22. – 25. 09. 2020
GASTRA & KULINÁRIA Nitra 11. – 14. 11. 2020

Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy, spolu so všetkými povinnými prílohami:

 • osobne do podateľne platobnej agentúry na adrese:
  Hraničná 12
  815 26Bratislava, na prízemí č. dverí 28
 • alebo poštou na adrese:
  Pôdohospodárska platobná agentúra
  Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
  Odbor štátnej pomoci
  Hraničná12
  815 26 Bratislava

Pri osobnom doručení žiadosti dátum na pečiatke podateľne platobnej agentúry nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.

Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.

Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný platobnou agentúrou na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky. Z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný si uchovať tento doklad z príslušnej pošty, v opačnom prípade, ak bude žiadosť doručená platobnej agentúre po dátume 30. 09. 2020 (3.pracovný deň po termíne) bude sa na žiadosť prihliadať ako podanú po termíne a nebude platobnou agentúrou akceptovaná.

Viac informácií nájdete tu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020)

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Hraničná 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), v zmysle zákona č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, na základe Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA. 54664 (ďalej len „schéma“)

VYZÝVA

oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí

v termíne od 17. augusta 2020 do 18. septembra 2020

na opatrenie štátnej pomoci vo forme

úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020)

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované. Po termíne ukončenia výzvy nebude možné v systéme ITMS2014+ podať žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020).

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020) (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v ITMS 2014+ dostupný na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení.

Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá spolu s povinnými prílohami:

 • elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom
 • alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:
  Pôdohospodárska platobná agentúra
  Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
  Odbor štátnej pomoci
  Hraničná12
  815 26 Bratislava

Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadostí.

Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný platobnou agentúrou na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky. Z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný si uchovať tento doklad z príslušnej pošty, v opačnom prípade, ak bude žiadosť doručená platobnej agentúre po dátume 23. 09. 2020 bude sa na žiadosť prihliadať ako podanú po termíne a nebude platobnou agentúrou akceptovaná.

Ak žiadateľ podniká podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov ako SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK je povinný k žiadosti priložiť:

 • originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
 • potvrdenie obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní
 • kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla

Viac informácií nájdete tu.