Aktualizácia č. 1 výzvy č. 30/PRV/201

 PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala Výzvu č. 30/PRV/2018 pre: opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, zameranie: Zavlažovanie Aktualizáciou výzvy sa: – predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.01.2019 – aktualizovala sa príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zdôvodnenie zmien: na základe požiadavky riadiaceho orgánu o úpravu Formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zmenu termínu uzavretia výzvy Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.1 – Zavlažovanie / 30/PRV/2018

Fotografie zo seminára pre poľnohospodárov

Dňa 6.9.2018 sme v spolupráci s Centrom podpory pre plnenie akčného plánu okresu Lučenec zorganizovali seminár pre poľnohospodárov,

na ktorom bola predstavená výzva Okresného úradu v Lučenci k prioritným oblastiam Akčného plánu, a výzva 16.4. z Programu rozvoja vidieka

2014-2020.

Zo seminára prinášame fotografie

sdr

dav

sdr

Seminár pre starostov k vypísanej výzve z Akčného plánu

Pozývame Vás na seminár k vyhlásenej výzve vypísanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Lučenec, k Prioritnej oblasti Akčného plánu okresu Lučenec, číslo výzvy OÚ – LC-00-2018/008761

 Seminár, sa uskutoční dňa 14.09.2018 /piatok/ o 10.00 hod  v zasadacej miestnosti č. 219 na 2. poschodí  Okresného úradu v Lučenci.

Program seminára:

1. Výzva Ministerstva vnútra – Okresného úradu Lučenec k Prioritným oblastiam AP  Lučenec – malé obce do 500 obyvateľov,

2. Výzva Ministerstva vnútra – Okresného úradu Lučenec k Prioritným oblastiam AP  Lučenec – sociálne podniky.

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty (ďalej len výzva) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (ďalej len Program).

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

PO1 – Príroda a kultúra

• Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

• Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Typ výzvy: časovo ohraničená pilotná výzva
Dátum vyhlásenia: 03.09.2018
Dátum uzatvorenia: 02.11.2018 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenených na výzvu pre:
• PO1 – Príroda a kultúra:    264 875,30 EUR
• PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti:     794 625,80 EUR

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie územia oprávneného na podporu, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí o finančný príspevok, ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené v balíku dokumentov pre žiadateľa. Výzvu a všetky súvisiace dokumenty si môžete stiahnuť kliknutím na nižšie uvedené odkazy ako „Balik-dokumentov.zip“ súbor, prípadne jednotlivo.

Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku, ohľadom ktorých budú informácie zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu (www.skhu.eu) a  Fondu malých projektov (www.rdvegtc-spf.eu).

Prajeme Vám veľa úspechov!

http://rdvegtc-spf.eu/vyzva_na_predkladani/?lang=sk

Pozvánka na seminár

Regionálna rozvojová agentúra Lučenec v spolupráci s Centrom podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec si Vás dovoľujú pozvať na seminár k vyhláseným výzvam:

 

  1. Výzva vypísaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Lučenec, k Prioritnej oblasti Akčného plánu okresu Lučenec, číslo výzvy OÚ – LC-00-2018/008761

-          Aktivita B.1.4. Vytvorenie klastra na združenie prvovýrobcov, spracovateľov a distribútorov v oblasti regionálnej podpory výroby potravín

-          Opatrenie B.5. Podpora regionálnych produktov – projekt zameraný na podporu zvýšenia pridanej hodnoty koncových regionálnych produktov a ich umiestnenie na trhu

 

  1. Výzva vypísaná Ministerstvom pôdohospodárstva SR z Programu rozvoja vidieka, číslo výzvy 32/PRV/2018 pre opatrenie 16 Spolupráca, podopatrenie 16.4. Podpora spolupráce medzi poľnohospodárskymi subjektami, za účelom získania investícií do hmotného majetku

 

Seminár sa uskutoční dňa 06. septembra 2018 o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti na 3. poschodí Mestského úradu v Lučenci.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Výzva Ministerstva vnútra – Okresného úradu Lučenec k Prioritným oblastiam AP LC
  3. Výzva Ministerstva pôdohospodárstva pre opatrenie Spolupráca

 

Tešíme sa na stretnutie

Informačný seminár k výzvam OP VaI

Dobrý deň,

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre banskobystrický kraj Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k Výzvam OP VaI:

 

Termín konania:  12.9.2018

Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Zasadačka 290, 2.poschodie

 

Informačný seminár je určený pre žiadateľov, ktorí sa prihlásili cez elektronickú prihlášku na  www.vyskumnaagentura.sk

Registrovať sa môžete cez link: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/ziadatel/podujatia/23-informacny-seminar-pre-ziadatelov-nfp-v-ramci-vyziev-na-podporu-dlhodobeho-strategickeho-vyskumu-a-vyvoja-2

 

Aktuality sú zverejnené na:  http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/343-informacne-seminare-pre-ziadatelov-o-nfp-k-vyhlasenym-vyzvam-na-podporu-dlhodobeho-strategickeho-vyskumu-a-vyvoja a tu https://www.opvai.sk/aktuality/informa%C4%8Dn%C3%A9-semin%C3%A1re-pre-%C5%BEiadate%C4%BEov-o-nfp-k-vyhl%C3%A1sen%C3%BDm-v%C3%BDzvam-na-podporu-dlhodob%C3%A9ho-strategick%C3%A9ho-v%C3%BDskumu-a-v%C3%BDvoja/

 

 

Výzva na predkladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku – Akčný plán Lučenec

Dávame do pozornosti výzvu Okresného úradu Lučenec  na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“)

V rámci prípravy návrhu ročných priorít majú oprávnení predkladatelia v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov), iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-91

Nové výzvy Operačný program výskum a inovácie

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sprostredkovateľský orgán pre OPVaI v minulom týždni vyhlásil 8 výziev na dopytovo-orientované projekty, ku ktorým Vám zasielame informácie a linky na samotné výzvy.

Výzvy sú zverejnené jednak na webovom sídle pre OPVaI www.opvai.sk, ale aj na webovom sídle VA www.vyskumnaagentura.sk, zároveň sú na portáli partnerskadohoda.gov.sk.

Tlačové správy k výzvam sú na minedu.sk záložke Organizácie ministerstva.

Výzvy:

 

Dňa 14.8.2018  zverejnili 5 výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu v rámci 5 domén inteligentnej špecializácie:

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-04

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-04/

 

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-05

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-05/

 

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-06/

 

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL , KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-07

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-07/

 

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-08

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-08/

 

 

Dňa 17.8. zverejnili nasledovné výzvy:

  • VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU MOBILIZÁCIE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÝCH TÍMOV V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-05/

 

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018211-05/

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU CENTIER EXCELENTNOSTI NADNÁRODNÉHO VÝZNAMU – II . ETAPA, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/2.2.1-01

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018221-01/

 

Zároveň si dovoľujeme oznámiť, že Výskumná agentúra má nové pevné linky pre poradenské účely- pre potenciálnych žiadateľov a verejnosť: 02/ 210 13 111222, máme k novým linkám na našom webovom sídle interaktívny banner k vyhláseným 8 výzvam aj k novým tel. kontaktom:  http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/.

E-mailová adresa- všeobecná  pre poradenstvo- monitorovaná non-stop ostáva tradične  info@vyskumnaagentura.sk.

 

Pozvánka na seminár k OPVaI

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre banskobystrický kraj Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

 

Termín konania: 13.9.2018

Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň, 1.poschodie

Pozvánka je zverejnená na: https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_seminare_pz_01/

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 7. septembra 2018 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk . Účasť na seminári je bezplatná.