Infoseminár Ministerstva hospodárstva – výzva OPVaI – MH/DP/2018/1.2.2-15

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s IPC BB organizuje informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle -  OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15.

 Termín a miesto konania:

v stredu 14. marca 2018 o 9:30 hod.  v budove Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň, 1. poschodie.  

Program:
09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 10:10 Prezentácia IPC pre územie Banskobystrického kraja
10:10 – 12:00 Prezentácie k výzve (základné informácie, podmienky poskytnutia príspevku, príprava žiadosti o NFP, realizácia verejného obstarávania)
12:00 – 12:30 Prestávka
12:30 – 15:00 Diskusia a osobné konzultácie

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 07. marca 2018 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk . Účasť na seminári je bezplatná.
Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR BANSKÁ BYSTRICA.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch

20. december 2017

Operačný program Výskum a inovácie

Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

10 000 000,00 €

Sprostredkovateľský orgán OP VaI – MH SR

Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Otvorená

Nie

1. obdobie: do 28.2.2018 • 2. obdobie: do 15.5.2018 • 3. obdobie: do 31.7.2018
viac info na:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-14/

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 23/PRV/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 6  / Podopatrenie 6.3  Výzvu č. 23/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:

Opatrenie  6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Informačné podujatia pre mladých farmárov. Doplnené prezentácie a FAQ!

Na stránke Národnej siete rozvoja vidieka SR boli zverejnené prezentácie a často kladené otázky z informačných podujatí.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Chov HZ ako podnikanie mladého farmára (http://bit.ly/2xoY0H3);

- Povinnosti v pestovaní špecializovanej rastlinnej výroby v podmienkach SR – dodržiavanie pravidiel, najčastejšie nedostatky zistené pri kontrole (http://bit.ly/2xoHmaG);

- Možnosti financovania nákupu poľnohospodárskej pôdy (http://bit.ly/2gJGvOQ);

- Odbytové možnosti mladých farmárov (http://bit.ly/2y5Jngj);

- Neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 (http://bit.ly/2y4ZQBl);

- Dodržiavanie podmienok mladých poľnohospodárov pri administrácii projektových podpôr (http://bit.ly/2y6nI7z);

- Pravidlá poskytovania priamych platieb a pravidlá “krížového plnenia” (http://bit.ly/2ySknse);

- Odpovede na otázky zozbierané od účastníkov (http://bit.ly/2i6BjRu).

 

Dokumenty boli zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2xm1Apy

Návšteva starostov okresu Lučenec v Spišskom Hrhove

Zakladatelia budúcich Sociálnych podnikov – starostovia vybraných obcí v okrese Lučenec, s nami navštívili minulý týždeň (v dňoch 9.-10.11.2017) obec Spišský Hrhov, ktorá je známa  dobre fungujúcim zabehnutým sociálnym podnikom.

Na inšpirujúcom stretnutí, si starostovia vypočuli rady od domácich odborníkov – zakladateľov sociálneho podnikania a prezreli prevádzky obecného sociálneho podniku.

Ďakujeme pánovi starostovi Ledeckému a pánovi Smetankovi za ich čas a rady, ktoré určite využijeme aj v našom okrese.

 

20171109_151919 20171110_091542 20171110_101043

 

 

Eurofondy: Platia ďalšie opatrenia k zvýšeniu transparentnosti

Od utorka 31. októbra vstupujú do platnosti ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov. Hlavnou zmenou sú nové pravidlá pri hodnotiteľoch projektov. Odteraz sa budú musieť elektronicky žrebovať.

 

Hodnotiteľov začlenia do skupín podľa odbornosti, aby sa už nestalo, že lekár ohodnotí projekt z oblasti strojárstva či hutníctva. Zásadnou zmenou je aj to, že odteraz budú môcť projekty hodnotiť aj odborníci zo zahraničia.

 

Hodnotitelia musia spĺňať preddefinované štandardy a k jednotlivým projektom ich priradí elektronický systém, podobne ako je to na súdoch. Výsledné hodnotiace hárky, rovnako ako zoznamy hodnotiteľov, budú zverejňované. V prípade vedecko-výskumných projektov a projektov zavádzajúcich inovácie nad 10 miliónov eur bude povinne zavedené hodnotenie skupinou expertov,“ uviedol podpredseda vlády Peter Pellegrini, ktorého úrad tieto opatrenia priniesol.

 

Zároveň vzniká interný výbor pre predchádzanie vzniku neoprávnených záväzkov. Ten podľa Pellegriniho umožní reagovať rýchlejšie v prípade problémov. „Výbor bude môcť odporučiť pozastavenie čerpania eurofondov, či odporučiť nepodpisovať zmluvy,“ uviedol vicepremiér. Ak by sa teda zopakoval podobný prípad, aký bol s dotáciami na vedu, čerpanie by sa mohlo stopnúť už na Slovensku.

 

Od utorka tiež budú musieť byť zverejňované všetky pripravované národné projekty. Zároveň sa zjednoduší administrácia projektov a prijímatelia budú môcť automatizovane nahrávať účtovné doklady v strojovo spracovateľnej podobe zo svojich účtovných informačných systémov priamo do informačného systému riadenia eurofondov ITMS 2014+.

 

Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenie implementácie eurofondov obsahuje 36 konkrétnych opatrení. Schválila ho vláda a pozitívne ho hodnotí aj Európska komisia. Na jeho príprave spolupracoval úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu aj s mimovládnymi organizáciami, medzi nimi aj s Nadáciou Zastavme korupciu.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2z5lFjn

 

Južné najmenej rozvinuté okresy oceňujú legislatívne zmeny navrhované splnomocnencom vlády

Počas finálnych príprav novely zákona o podpore NRO sa v dňoch 3. a 4. októbra 2017 konali stretnutia splnomocnenca s predstaviteľmi najmenej rozvinutých okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca. Účastníkov najviac zaujímalo zjednodušenie a urýchlenie vyplácania regionálneho príspevku a zvýšenie kompetencií pre okresy, ktoré má priniesť novelizovaný zákon, a ktoré by mohli ešte v tomto roku pomôcť úspešne napĺňať akčné plány aj v týchto regiónoch. Okresy oceňujú vôľu vlády zefektívniť procesy akčných plánov a legislatívne zmeny pripravované splnomocnencom.

Pozvanie na viaceré stretnutia v okresoch prijal aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, ktorý informoval o aktuálnych aj pripravovaných výzvach ÚSVRK a František Morong z ministerstva dopravy. Anton Marcinčin ocenil spoluprácu s rómskym splnomocnencom aj sekciou cestovného ruchu MDV SR.

Stretnutí v okresoch s cieľom bilancovať plnenie akčných plánov za roky 2016 a 2017 a pripraviť priority pre budúci rok sa zúčastnili členovia rozvojových rád, žiadatelia o regionálny príspevok a nenávratný finančný príspevok z EŠIF, zástupcovia VÚC, samospráv, podnikateľského sektora, Centier podpory regionálneho rozvoja, miestnych akčných skupín a ďalší predstavitelia okresov. Kľúčovými témami boli podpora tvorby pracovných miest, potreba výziev v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu, využívanie sociálneho podnikania a rozvoj školstva a cestovného ruchu.

Splnomocnenec upozornil na novelizáciu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, ktorá by mala priniesť možnosť čerpania prostriedkov pre sociálne podniky v NRO. Členka Skupiny expertov Zuzana Kumanová avizovala niekoľko pripravovaných projektov sociálnych podnikov v okrese Lučenec, ktoré by sa mohli stať vzorovými aj pre iné okresy a mestá. Štefan Chudoba zdôraznil potrebu vzniku tréningových centier v NRO prepojených so sociálnymi podnikmi a dôležitosť investícií do technológií v oblasti školstva, ktoré pomôžu pripravovať študentov pre prax. Juraj Zamkovský informoval o pilotnom projekte koreňových čistiarní odpadových vôd, ktoré by mali byť zriadené obecnými podnikmi v štyroch obciach v okrese Rimavská Sobota.

Podnikatelia aj samosprávy upozorňovali na rastúci nesúlad medzi počtom ponúkaných pracovných miest a záujmom nezamestnaných. Anton Marcinčin bude v spolupráci s Ábelom Ravaszom v blízkej dobe iniciovať diskusiu so zapojením ministerstiev, podnikateľov a ďalších partnerov s cieľom nájsť konkrétne riešenia zvyšujúce zamestnanosť na legálnom trhu práce.

Riaditeľ Centra podpory regionálneho rozvoja (CPRR) v okrese Revúca Rudolf Bauer avizoval založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gemer (OOCR), ktorá bude oficiálnou manažérskou organizáciou pre zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu na území okresov Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota. V tomto roku centrum spracovalo Koncepciu rozvoja cestovného ruchu okresu ako súčasť destinácie Gemer.

Jednou z hlavných výziev v južných okresoch je plánovanie v oblasti integrácie MRK. Vo Fiľakove by z regionálneho príspevku ešte v tomto roku malo byť podporené inkluzívne vzdelávanie a právne poradenstvo pre MRK. V okrese Veľký Krtíš by sa s podporou regionálneho príspevku mali zvýšiť kapacity služieb so sociálnym zameraním, poskytované Komunitným centrom menšín.20171003_150830

POZVÁNKA NA INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE NA PODPORU MSP V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačné semináre k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

 

Termín a miesto konania:

03. októbra 2017 (utorok) / Lučenec

04. októbra 2017 (streda) / Prešov