Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Všetky potrebné informácie k výzve nájdete na:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552

Semináre – Regionálna investičná pomoc

Pozývame vás do 5 slovenských miest na semináre organizované Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), na ktorých budú predstavené podmienky regionálnej investičnej pomoci a možnosti uchádzať sa o túto formu podpory.

Jedným z primárnych cieľov investičnej pomoci je vyrovnávanie regionálnych rozdielov a je určená podnikateľským subjektom na podporu investície (novej aj expanzie) a tvorbu pracovných miest v oblasti priemyselnej výroby, technologických centier a centier strategických služieb. 

Počas seminárov sa dozviete viac o schéme regionálnej investičnej pomoci, napríklad že o spolufinancovanie projektov z tejto schémy sa môžu uchádzať aj malé a stredné podniky a aké sú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc.

Taktiež získate zaujímavé a relevantné informácie o službách agentúry SARIO pre podnikateľov - napríklad akú asistenciu poskytujeme podnikateľom v oblasti investičnej pomoci, aké sú formy podpory exportných aktivít, čo je asistencia pri získavaní kontraktov pre malé a stredné podniky a ako funguje úspešné prepájanie inovatívnych slovenských spoločností s nadnárodnými firmami.

TÉMY PREZENTÁCIÍ

  • Predstavenie schémy regionálnej investičnej pomoci                            Boris Škoda, riaditeľ, Odbor investícií, Ministerstvo hospodárstva SR
  • Služby agentúry SARIO pre podnikateľov                                                  Dominik Susa, riaditeľ, Odbor investičných projektov, SARIO

K jednotlivým témam budete môcť po prezentáciách diskutovať a získať priamu odpoveď.

PROGRAM ROADSHOW

  • Lučenec, 13.11.2018, 9:00 – 11:00                                                            Radnica, Doktora Herza 240/1
  • Rožňava, 13.11.2018, 14:00 – 16:00                                                          Mestský úrad, Veľká zasadačka Šafárikova 29
  • Vranov nad Topľou, 14.11.2018, 9:00 – 11:00                                         Mestský úrad, Veľká zasadačka Dr. C. Daxnera 87
  • Snina, 14.11.2018, 14:00 – 16:00                                                               Mestský úrad, Veľká zasadačka, 1. poschodie, Strojárska 2060/95
  • Levoča, 15.11.2018, 9:00 – 11:00                                                               Mestský úrad, 2. poschodie (č. d. 8), Námestie Majstra Pavla 4

V prípade záujmu o účasť vyplňte online formulár najneskôr do 12.11.2018. 
Účasť je bezplatná. Kapacita miestnosti je obmedzená. Agentúra SARIO si vyhradzuje právo výberu spoločností v prípade prihlásenia vyššieho počtu spoločností.

Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

V súvislosti s vyhlásenou výzvou OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest dávame do pozornosti zverejnenie konkrétnych termínov informačných seminárov:

 

Termíny Informačných seminárov:

- v stredu 21. 11. 2018 o 10,00 hod. v Košiciach

- v štvrtok  22. 11. 2018 o 10,00 hod. v Žiline

- v stredu 28. 11. 2018 o 10,00 hod. v Banskej Bystrici

- v štvrtok 29. 11. 2018 o 10,00 hod. v Trnave

 

Informačný seminár sa v danom meste bude konať, v prípade ak sa naň zaregistruje viac ako 20 záujemcov. V prípade záujmu sa môžu potenciálni žiadatelia zaregistrovať TU v termíne do 19. 11. 2018. Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci.

 

Pracovné stretnutie RRA a zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Dňa 24.10.2018 sa na Radnici v Lučenci uskutočnilo pracovné stretnutie medzi Regionálnymi rozvojovými agentúrami Slovenska združenými v Integrovanej sieti Regionálnych rozvojových agentúr a štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislavom Ondrušom.

Stretnutie bolo venované možnej vzájomnej spolupráci medzi Regionálnymi rozvojovými agentúrami na Slovensku a Regionálnymi  centrami sociálneho podnikania, ktoré Ministerstvo práce v týchto mesiacoch postupne otvára v regiónoch Slovenska, v rámci implementácie podporných aktivít nového zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Regionálne rozvojové agentúry majú záujem spolupracovať  s centrami sociálneho podnikania pri šírení informačnej kampane nového zákona a najmä pri vytváraní sociálnych podnikov  priamo v regiónoch, z dôvodu podrobnej znalosti územia, zdrojov a možností.

Ministerstvo práce víta túto spoluprácu, a jej konkrétna forma sa bude postupne tvarovať.

Pozvánka na informačný seminár

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre banskobystrický kraj Vás pozývajú na informačný seminár k Výzve zameranej na  výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, kód výzvy : OPLZ-PO6-SC612-2018-1

Termín konania: 25.10.2018 od 9.30 hod

Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň, 1.poschodie

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 22. októbra 2018 zaslaním e-mailu na adresu david.bodnar@minv.sk . Účasť na seminári je bezplatná.

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 30/PRV/201

 PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala Výzvu č. 30/PRV/2018 pre: opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, zameranie: Zavlažovanie Aktualizáciou výzvy sa: – predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.01.2019 – aktualizovala sa príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zdôvodnenie zmien: na základe požiadavky riadiaceho orgánu o úpravu Formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zmenu termínu uzavretia výzvy Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.1 – Zavlažovanie / 30/PRV/2018

Fotografie zo seminára pre poľnohospodárov

Dňa 6.9.2018 sme v spolupráci s Centrom podpory pre plnenie akčného plánu okresu Lučenec zorganizovali seminár pre poľnohospodárov,

na ktorom bola predstavená výzva Okresného úradu v Lučenci k prioritným oblastiam Akčného plánu, a výzva 16.4. z Programu rozvoja vidieka

2014-2020.

Zo seminára prinášame fotografie

sdr

dav

sdr

Seminár pre starostov k vypísanej výzve z Akčného plánu

Pozývame Vás na seminár k vyhlásenej výzve vypísanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Lučenec, k Prioritnej oblasti Akčného plánu okresu Lučenec, číslo výzvy OÚ – LC-00-2018/008761

 Seminár, sa uskutoční dňa 14.09.2018 /piatok/ o 10.00 hod  v zasadacej miestnosti č. 219 na 2. poschodí  Okresného úradu v Lučenci.

Program seminára:

1. Výzva Ministerstva vnútra – Okresného úradu Lučenec k Prioritným oblastiam AP  Lučenec – malé obce do 500 obyvateľov,

2. Výzva Ministerstva vnútra – Okresného úradu Lučenec k Prioritným oblastiam AP  Lučenec – sociálne podniky.

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty (ďalej len výzva) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (ďalej len Program).

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

PO1 – Príroda a kultúra

• Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

• Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Typ výzvy: časovo ohraničená pilotná výzva
Dátum vyhlásenia: 03.09.2018
Dátum uzatvorenia: 02.11.2018 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenených na výzvu pre:
• PO1 – Príroda a kultúra:    264 875,30 EUR
• PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti:     794 625,80 EUR

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie územia oprávneného na podporu, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí o finančný príspevok, ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené v balíku dokumentov pre žiadateľa. Výzvu a všetky súvisiace dokumenty si môžete stiahnuť kliknutím na nižšie uvedené odkazy ako „Balik-dokumentov.zip“ súbor, prípadne jednotlivo.

Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku, ohľadom ktorých budú informácie zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu (www.skhu.eu) a  Fondu malých projektov (www.rdvegtc-spf.eu).

Prajeme Vám veľa úspechov!

http://rdvegtc-spf.eu/vyzva_na_predkladani/?lang=sk