Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty (ďalej len výzva) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (ďalej len Program).

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

PO1 – Príroda a kultúra

• Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

• Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Typ výzvy: časovo ohraničená pilotná výzva
Dátum vyhlásenia: 03.09.2018
Dátum uzatvorenia: 02.11.2018 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vyčlenených na výzvu pre:
• PO1 – Príroda a kultúra:    264 875,30 EUR
• PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti:     794 625,80 EUR

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie územia oprávneného na podporu, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí o finančný príspevok, ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené v balíku dokumentov pre žiadateľa. Výzvu a všetky súvisiace dokumenty si môžete stiahnuť kliknutím na nižšie uvedené odkazy ako „Balik-dokumentov.zip“ súbor, prípadne jednotlivo.

Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku, ohľadom ktorých budú informácie zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu (www.skhu.eu) a  Fondu malých projektov (www.rdvegtc-spf.eu).

Prajeme Vám veľa úspechov!

http://rdvegtc-spf.eu/vyzva_na_predkladani/?lang=sk

Pozvánka na seminár

Regionálna rozvojová agentúra Lučenec v spolupráci s Centrom podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec si Vás dovoľujú pozvať na seminár k vyhláseným výzvam:

 

  1. Výzva vypísaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Lučenec, k Prioritnej oblasti Akčného plánu okresu Lučenec, číslo výzvy OÚ – LC-00-2018/008761

-          Aktivita B.1.4. Vytvorenie klastra na združenie prvovýrobcov, spracovateľov a distribútorov v oblasti regionálnej podpory výroby potravín

-          Opatrenie B.5. Podpora regionálnych produktov – projekt zameraný na podporu zvýšenia pridanej hodnoty koncových regionálnych produktov a ich umiestnenie na trhu

 

  1. Výzva vypísaná Ministerstvom pôdohospodárstva SR z Programu rozvoja vidieka, číslo výzvy 32/PRV/2018 pre opatrenie 16 Spolupráca, podopatrenie 16.4. Podpora spolupráce medzi poľnohospodárskymi subjektami, za účelom získania investícií do hmotného majetku

 

Seminár sa uskutoční dňa 06. septembra 2018 o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti na 3. poschodí Mestského úradu v Lučenci.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Výzva Ministerstva vnútra – Okresného úradu Lučenec k Prioritným oblastiam AP LC
  3. Výzva Ministerstva pôdohospodárstva pre opatrenie Spolupráca

 

Tešíme sa na stretnutie

Informačný seminár k výzvam OP VaI

Dobrý deň,

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre banskobystrický kraj Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k Výzvam OP VaI:

 

Termín konania:  12.9.2018

Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Zasadačka 290, 2.poschodie

 

Informačný seminár je určený pre žiadateľov, ktorí sa prihlásili cez elektronickú prihlášku na  www.vyskumnaagentura.sk

Registrovať sa môžete cez link: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/ziadatel/podujatia/23-informacny-seminar-pre-ziadatelov-nfp-v-ramci-vyziev-na-podporu-dlhodobeho-strategickeho-vyskumu-a-vyvoja-2

 

Aktuality sú zverejnené na:  http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/343-informacne-seminare-pre-ziadatelov-o-nfp-k-vyhlasenym-vyzvam-na-podporu-dlhodobeho-strategickeho-vyskumu-a-vyvoja a tu https://www.opvai.sk/aktuality/informa%C4%8Dn%C3%A9-semin%C3%A1re-pre-%C5%BEiadate%C4%BEov-o-nfp-k-vyhl%C3%A1sen%C3%BDm-v%C3%BDzvam-na-podporu-dlhodob%C3%A9ho-strategick%C3%A9ho-v%C3%BDskumu-a-v%C3%BDvoja/

 

 

Výzva na predkladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku – Akčný plán Lučenec

Dávame do pozornosti výzvu Okresného úradu Lučenec  na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (ďalej len „výzva“)

V rámci prípravy návrhu ročných priorít majú oprávnení predkladatelia v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov), iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-91

Nové výzvy Operačný program výskum a inovácie

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sprostredkovateľský orgán pre OPVaI v minulom týždni vyhlásil 8 výziev na dopytovo-orientované projekty, ku ktorým Vám zasielame informácie a linky na samotné výzvy.

Výzvy sú zverejnené jednak na webovom sídle pre OPVaI www.opvai.sk, ale aj na webovom sídle VA www.vyskumnaagentura.sk, zároveň sú na portáli partnerskadohoda.gov.sk.

Tlačové správy k výzvam sú na minedu.sk záložke Organizácie ministerstva.

Výzvy:

 

Dňa 14.8.2018  zverejnili 5 výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu v rámci 5 domén inteligentnej špecializácie:

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-04

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-04/

 

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-05

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-05/

 

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-06/

 

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL , KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-07

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-07/

 

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-08

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-08/

 

 

Dňa 17.8. zverejnili nasledovné výzvy:

  • VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU MOBILIZÁCIE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÝCH TÍMOV V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-05/

 

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018211-05/

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU CENTIER EXCELENTNOSTI NADNÁRODNÉHO VÝZNAMU – II . ETAPA, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/2.2.1-01

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018221-01/

 

Zároveň si dovoľujeme oznámiť, že Výskumná agentúra má nové pevné linky pre poradenské účely- pre potenciálnych žiadateľov a verejnosť: 02/ 210 13 111222, máme k novým linkám na našom webovom sídle interaktívny banner k vyhláseným 8 výzvam aj k novým tel. kontaktom:  http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/.

E-mailová adresa- všeobecná  pre poradenstvo- monitorovaná non-stop ostáva tradične  info@vyskumnaagentura.sk.

 

Pozvánka na seminár k OPVaI

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre banskobystrický kraj Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

 

Termín konania: 13.9.2018

Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň, 1.poschodie

Pozvánka je zverejnená na: https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_seminare_pz_01/

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 7. septembra 2018 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk . Účasť na seminári je bezplatná.

Rada EÚ rokovala o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva

Dorovnanie výšky priamych platieb pre poľnohospodárov, to bola priorita, ktorú prezentovala ministerka Gabriela Matečná na Rade EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov. Nosnou témou zasadnutia bola diskusia o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva. Ministri poľnohospodárstva EÚ napokon spoločnú jednomyseľnú pozíciu nenašli. Dôvodom boli rozdielne názory na konvergenciu platieb.

  • Nosnou témou zasadnutia bolo prijatie Záverov Rady k Oznámeniu Európskej komisie o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva
  • Prioritou Slovenska bolo dorovnanie (konvergencia) priamych platieb
  • V konečne fáze Slovensko, Lotyšsko, Litva, Estónsko a Poľsko nepodporili Závery Rady z dôvodu, že sa do ich nepremietla konvergencia platieb

„Téma, o ktorej sme diskutovali, je pre budúcnosť slovenského poľnohospodárstva mimoriadne dôležitá. Spravodlivé financovanie je základným predpokladom pre posilnenie konkurencieschopnosti fariem, podporu lokálnej produkcie a celkovému posilneniu vnútorného trhu. Pre Slovensko je úplnou prioritou dorovnanie rozdielov priamych platieb, a to prostredníctvom mechanizmu urýchlenej konvergencie. Súčasná úroveň priamych platieb sa pre jednotlivé členské štáty líši, čím sú krajiny s podpriemernou výškou priamych platieb na hektár značne znevýhodnené. Slovensko je na úrovni 78% pod priemerom EÚ,” uviedla Gabriela Matečná.

Podľa slovenskej ministerky občania Slovenska po štrnástich rokoch v Európskej únii očakávajú rovnaké podmienky pre všetky členské krajiny. „Keďže do Záverov Rady EÚ nebola premietnutá naša zásadná požiadavka, a tou bolo vyrovnanie priamych platieb, tento dokument sme nemohli podporiť,” vysvetlila šéfka slovenského agrorezortu. Slovensko hlasovalo proti spolu s Poľskom, Litvou, Lotyšskom, Estónskom.

Dokument o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2020 predstavila Európska komisia minulý rok. Hovorí o zachovaní prvého piliera, ale aj o podpore inovácií a digitalizácie, spravodlivej podpore príjmov, starostlivosti o životné prostredie, ako aj o posilnení sociálno-ekonomickej štruktúry vidieckych oblastí. Diskusie k SPP po roku 2020 sú už v plnom prúde. Momentálne je najočakávanejším dokumentom návrh podoby viacročného finančného rámca, ktorý by mal byť predložený už začiatkom mája. Následne, Komisia v priebehu leta predstaví legislatívne návrhy pre poľnohospodársku politiku.

Európsky parlament aj vďaka Slovensku rieši dvojakú kvalitu potravín

Na pôde Európskeho parlamentu minulý týždeň začala diskusia k dvojakej kvalite výrobkov. K téme zasadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. O finálnej podobe dokumentu by mal rozhodnúť europarlament v septembri.

„Výsledky rôznych testov vykonaných vo viacerých členských štátoch potvrdili, že medzi výrobkami propagovanými a distribuovanými na jednotnom trhu pod rovnakou značkou a v rovnakom obale existujú rozdiely. Oznámené prípady sa netýkajú len potravinárskych výrobkov, ale aj nepotravinárskych výrobkov vrátane čistiacich prostriedkov, kozmetiky, toaletných potrieb a výrobkov určených pre dojčatá,“ konštatuje sa v navrhovanej správe Európskeho parlamentu. Správa upozorňuje na to, že otázka dvojakej kvality priamo súvisí s podstatou fungovania jednotného trhu a s dôverou spotrebiteľa, a preto si vyžaduje riešenie na úrovni Únie.

Jedným z konkrétnych návrhov je, aby sa pridali takéto zavadzajúce a klamlivé praktiky do zoznamu nekalých obchodných praktík, čo by viedlo k väčšej právnej istote. Postihovaní by však nemali byť len výrobcovia potravín, ale aj producenti iných druhov výrobkov. Boj proti dvojakej kvalite si bude vyžadovať intenzívnu spoluprácu členských štátov. V apríli plánuje Európska komisia predstaviť dlho očakávanú spoločnú metodiku testovania produktov pre celú úniu. Na jej základe krajiny, ktoré o to požiadajú, môžu vykonať nové testovanie produktov, ktoré už bude zastrešovať Európska komisia. Prvé výsledky testov by mohli byť známe koncom tohto roka.

Pre slovenský agrorezort je táto téma od nástupu ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej jednou z hlavných priorít. Po viac ako roku, kedy Slovensko prezentovalo prvé výsledky testov, sa vnímanie tohto problému na európskej pôde zmenilo. „Počas celého minulého roka sme neustále pripomínali, že na jednotnom trhu je neprípustné, aby sa naši občania cítili ako spotrebitelia druhej kategórie. O to viac ma teší, že táto téma sa dostala aj na pôdu Európskeho parlamentu,“ uviedla ministerka G. Matečná.

Viaceré testy uskutočnené v rôznych členských štátoch vrátane Slovenska odhalili, že na trhu EÚ sú dostupné výrobky, ktoré síce na prvý pohľad pôsobia rovnako, ale v závislosti od krajiny nákupu majú preukázateľne odlišné zloženie. Slovensko vykonalo už dve série testov na dvojakú kvalitu potravín, pričom oba testy približne v polovici prípadov potvrdili existenciu dvojakej kvality potravín. Pre české ministerstvo poľnohospodárstva prinieslo minulý rok znepokojujúce výsledky testovanie pracích práškov, ktoré zrealizovala Vysoká škola chemicko-technická v Prahe. Porovnanie ukázalo, že prášok z Nemecka a Rakúska obsahuje viac aktívnych látok než ten, ktorý pristáva v českých, maďarských a aj slovenských obchodoch.

„Oceňujem, že viaceré firmy po našom tlaku začali v rámci jednotného európskeho trhu zjednocovať receptúry. Slovenskí spotrebitelia, rovnako ako spotrebitelia v ďalších krajinách Európskej únie majú právo na rovnakú kvalitu potravín predávaných pod rovnakou značkou. Nadnárodné firmy musia v rámci EÚ dodržiavať deklarovanú kvalitu a nesmú dodávať na trhy niektorých členských krajín výrobky nižšej kvality,“ dodala Gabriela Matečná.

K správe Európskeho parlamentu o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu môžu poslanci dávať pripomienky do 17. apríla. Následne bude o správe v prvom kole hlasovať Výbor pre vnútorný trh. Definitívne hlasovanie by sa malo uskutočniť na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu v septembri.

Infoseminár Ministerstva hospodárstva – výzva OPVaI – MH/DP/2018/1.2.2-15

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s IPC BB organizuje informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle -  OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15.

 Termín a miesto konania:

v stredu 14. marca 2018 o 9:30 hod.  v budove Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň, 1. poschodie.  

Program:
09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 10:10 Prezentácia IPC pre územie Banskobystrického kraja
10:10 – 12:00 Prezentácie k výzve (základné informácie, podmienky poskytnutia príspevku, príprava žiadosti o NFP, realizácia verejného obstarávania)
12:00 – 12:30 Prestávka
12:30 – 15:00 Diskusia a osobné konzultácie

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 07. marca 2018 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk . Účasť na seminári je bezplatná.
Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR BANSKÁ BYSTRICA.