Prezentácie k výzvam zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04)

Na stránke operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) boli zverejnené prezentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

 

Prezentácie si môžete stiahnuť priamo zo stránky (zip súbor, 1,5 MB):

http://bit.ly/2gQSDMD

 

Prezentácie boli zverejnené na stránke (v dolnej časti stránky):

http://bit.ly/2fuOPuZ

 

Výzvy pri eurofondoch by sa mali vyhlasovať v dvoch kolách

Pri vyhlasovaní výziev na predkladanie projektov, ktoré by sa mohli financovať z eurofondov, by sa mal viac udomácniť systém dvoch kôl. Zjednodušilo by to získavanie eurofondov pre mestá a obce a zároveň by im to ušetrilo financie. Myslí si to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Jeho úrad preto vydal metodické usmernenie, v ktorom riadiacim orgánom zodpovedným za eurofondy priblížil systém dvojkolovosti pri vyhlasovaní výziev a upriamil pozornosť na tento spôsob. Zároveň by Pellegrini chcel v najbližších dňoch, najradšej budúci týždeň, predložiť na vládu novelu zákona o čerpaní štrukturálnych prostriedkov. “Kde ešte viacej zadefinujeme a zjednodušíme proces dvojkolovosti,” uviedol Pellegrini na dnešnej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.

S touto iniciatívou prišiel po rokovaniach so Združením miest a obcí Slovenska a s predstaviteľmi strany Most-Híd. “Toto je posledné obdobie, kedy môže Slovensko v takomto množstve čerpať eurofondy a nie je jedno, ako rýchlo sa nám to podarí a ako kvalitne použijeme tieto financie,” zdôraznil potrebu zmien Béla Bugár.

 

Súčasný systém pri predkladaní eurofondových projektov je podľa neho veľmi komplikovaný pre mestá a obce a tiež administratívne aj finančne náročný. “Množstvo miest a obcí sa ani nezapája do takýchto výziev, pretože nechcú riskovať a nechcú vyhadzovať peniaze za projekty,” opísal Andrej Hrnčiar.

V prípade jednokolovej výzvy totiž musia mestá a obce v určitom čase hneď predložiť celý vypracovaný projekt, s ktorým sa uchádzajú o eurofondové zdroje. To však podľa Hrnčiara stojí obec veľa peňazí, a keď nakoniec projekt nie je úspešný, ide o vyhodené peniaze.

 

Dvojkolový systém výzvy teda podľa Pellegriniho spočíva v tom, že v prvom kole pošlú obce a mestá len stručný projektový zámer. Čiže opíšu zámer, na ktorý by chceli eurofondy čerpať, v akom objeme a aké prínosy by tento projekt priniesol. Ministerstvo tieto zámery vyhodnotí a určí, ktoré sú oprávnené a teda by po predložení riadnych projektov uspeli v žiadosti o eurofondy.

 

Vlastne sa tak vytvorí prvotné sito a tí, ktorí dostanú informáciu, že úspešní nie sú, ušetria si kopec peňazí, keďže nebudú musieť investovať do projektov,” vysvetlil Pellegrini.Porozumenie pre dvojkolový systém výziev už Pellegrini podľa vlastných slov našiel u ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej. Pod agrorezort pritom spadá aj operačný program, ktorý najviac zaujíma mestá a obce.

Aktuálne je tak podľa podpredsedu vlády na svete prvá dvojkolová výzva, ktorá slúži na podporu zvýšenia kapacít infraštruktúry materských škôl. Je v objeme takmer 80 miliónov eur a je už vyhlásená. Zároveň má Pellegriniho úrad na stole na schválenie ďalšie dve výzvy, ktoré sa vyhlásia ako dvojkolové. Pôjde o výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učebníc, knižníc a učební v objeme 35 miliónov eur a tiež o výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní za takmer 100 miliónov eur.

 

Zároveň by mala podľa Pellegriniho pomôcť pri odstraňovaní byrokracie pri predkladaní projektov aj väčšia automatizácia. Napríklad od 31. januára 2017 si bude podľa jeho slov informačný systém automaticky pri podávaní žiadostí sťahovať údaje z obchodného registra, tiež údaje o dlžníkoch na daniach a sledovať bude aj register úpadcov. Zároveň bude automaticky prikladať k žiadostiam aj údaje z registra účtovných závierok.

 

Následne po 31. máji už bude mať automaticky informácie o dlžníkoch na zdravotnom poistení a sociálnom poistení a tiež z registra trestov a z katastra nehnuteľností. “To znamená viac ako desať takýchto povinných príloh, ktoré dnes musia žiadatelia prikladať fyzicky, odpadne a automaticky ich bude generovať systém,” dodal Pellegrini.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2hmh58o

Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje Výzvu na zapojenie sa zamestnávateľov  do národného projektu Rodina a práca – Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na flexibilné formy práce

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca (Výzva).

Výzva je určená pre Zamestnávateľov, ktorí umožnia svojim zamestnankyniam s rodičovskými povinnosťami využívať flexibilné formy práce podľa §§ 49, 49a) alebo 52 Zákonníka práce (kratší pracovný čas, delené pracovné miesto alebo domácka práca/telepráca).

Oprávnenými subjektmi pre zapojenie sa do NP RaP sú zamestnávatelia  (príspevková organizácia; rozpočtová organizácia; obec/mesto; vyšší územný celok; občianske združenie; nadácia a neinvestičný fond; nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby; cirkev, náboženská spoločnosť a cirkevná charita; právnická osoba založená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom; fyzická osoba – podnikateľ; ostatné právnické osoby),  ktoré zamestnajú osoby s rodičovskými povinnosťami prostredníctvom flexibilných foriem práce na dobu neurčitú na základe podmienok uvedených vo Výzve.

Oprávnenými miestami realizácie aktivít sú všetky samosprávne kraje SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výzva IA ZaSI-NP RaP/01-2015

Vyhlásenie 2. výzvy v rámci OP KŽP v oblasti zefektívnenia manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO pre OP KŽP) oznamuje, že dňa 19. 08. 2015 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu v rámci špecifického cieľa 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy s kódom výzvy OPKZP-PO3-SC313-2015-2.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 60 531 000  Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  K výške  zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Vyhlásená výzva je zameraná na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov. Podporované budú projekty zamerané na riešenie následkov spôsobených geofyzikálnymi, hydrologickými, meteorologickými a klimatologickými rizikami. Realizácia projektov bude smerovať k zabezpečeniu modulov civilnej ochrany v oblasti pozemného hasenia požiarov, pátracej a záchranárskej činnosti, leteckého hasenia požiarov a modulu dočasného núdzového prístreška.

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. V prípade, ak dopyt predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) dosiahne aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, SO pre OP KŽP bezodkladne zverejní túto informáciu na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Schvaľovanie žiadostí o NFP prebieha systémom hodnotiacich kôl. Možnosť priebežného predkladania žiadostí o NFP nie je obmedzená stanovenými konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o NFP sprostredkovateľskému orgánu pre OP KŽP kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl pre túto výzvu sú stanovené vintervale 2 mesiacov (do vyčerpania alokácie), pričom tento interval zohľadňuje predpokladaný počet prijatých žiadostí o NFP a primeraný časový limit na schvaľovanie žiadosti o NFP. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola bude 30.09.2015.

S cieľom optimalizovať proces schvaľovania žiadostí o NFP si SO pre OP KŽP vyhradzuje právo počas trvania výzvy aktualizovať konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl, resp. upraviť interval pre uzavretie hodnotiacich kôl. Aktualizácia hodnotiacich kôl sa nepovažuje za zmenu výzvy.

V rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi základné zložky integrovaného záchranného systému (organizácie štátnej správy).

Žiadateľ predkladá formulár žiadosti o NFP sprostredkovateľskému orgánu pre OP KŽP elektronicky prostredníctvom verejnej častiITMS2014+ a zároveň kompletnú žiadosť o NFP, vrátane všetkých povinných príloh v tlačenej forme na adresu SO pre OP KŽP:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

sekcia európskych programov                                                                                                      

odbor adaptácie na klimatickú zmenu

Panenská 21  

812 82 Bratislava

Žiadosť o NFP je možné predložiť SO pre OP KŽP (vždy na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:

-          osobne v pracovné dni v čase 8:30 – 15:30,

-          doporučenou poštou,

-          kuriérskou službou.

Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný predložiť žiadosť o NFP riadne, včas a vo forme určenej SO pre OP KŽP.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby bola žiadosť o NFP predložená riadne, včas a vo forme určenej SO pre OP KŽP vrátane presného procesného postupu a technicko-organizačných náležitostí pri predkladaní žiadosti o NFP, ako aj postupu pri získavaní prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS2014+, sú bližšie špecifikované v Príručke pre žiadateľa kapitola 2.

V prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť o NFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke pre žiadateľa, SO pre OP KŽP zastaví konanie o žiadosti.

Viac informácií je možné získať TU alebo na emailovej adrese sprostredkovateľského orgánu OP KŽP metodika.adapt@minv.sk.

Informácia IUVENTY

Radi by sme vás informovali o stretnutí v súvislosti s pripravovanou výzvou programu PRIORITY mládežníckej politiky PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ 2014 – 2020. Obsahom stretnutia budú konzultácie projektových zámerov v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky.

Cieľom tejto výzvy je zvyšovať kvalitu práce s mládežou s prihliadnutím na tematické zameranie a politické priority v oblasti mládeže počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016, a to prostredníctvom:

  • zviditeľňovania prínosu práce s mládežou na základe dôkazov o podpore a rozvoji talentu a potenciálu mladých ľudí v prostredí práce s mládežou,
  • vytvárania partnerstiev medzi kľúčovými hráčmi v oblasti práce s mládežou s cieľom zviditeľniť a propagovať tému predsedníctva,
  • rozvoj kompetencií mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii mládeže.

Výzva bude zverejnená v období od 31. júla 2015 do 31.augusta 2015 na internetovej stránke Odboru mládeže MŠVVaŠ SR a na internetovej stránke organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Stretnutie je naplánované na 6. augusta 2015 o 13:00 hod. v budove organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže na Búdkovej ul. 2 v Bratislave. Za jednu organizáciu respektíve neformálnu skupinu sa stretnutia môžu zúčastniť maximálne 2 osoby.

V prípade vášho záujmu zúčastniť sa stretnutia prosím pošlite potvrdzujúci e-mail na peter.kupec@iuventa.sk, najneskôr však do 3. augusta 2015 do 12:00 hod.

Seminár na tému „Možnosti pre mladých a začínajúcich farmárov v novom PRV 2014 – 2020″, 4. – 5. 12.2014 Lučenec, Petófiho 29