Entries by admin

Zelená výzva z IROP za 17 miliónov eur

Menej hluku, lepší vzduch a zdravšie životné prostredie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v nej rozdelí 17 miliónov eur. „Kľúčovým prvkom skvalitňovania života v našich regiónoch je aj obnova zdravého životného prostredia. Verejná zeleň v mestách […]

Nezáväzná online výzva na predkladanie projektových zámerov

Ďňa 18. marca 2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  vyhlásilo nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov. Výzva je určená pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom umožnenia včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej aj ako „FST“). FST, ktorého finančné zdroje budú poskytované vo forme grantov, bude v programovom období 2021 […]

Príprava Integrovanej územnej stratégie pre Strategicko – plánovací región Lučenec-V.Krtíš-Poltár

Dnešné pracovné stretnutie (23.11.) k tvorbe integrovanej územnej stratégie územia okresov Lučenec – Veľký Krtíš – Poltár sa nieslo v atmosfére schvaľovania základných dokumentov (štatút kooperačnej rady, zloženie kooperačnej rady, tematické pracovné skupiny), ktoré sú východiskom pre schvaľovanie ďalších strategických investícií v území našich troch okresov. Členom Kooperačnej rady  a pracovných skupín je aj naša […]

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

Oznámenie o zverejnení výzvy č. 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 4 –  Investície do hmotného majetku Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny Živočíšna výroba Prílohy (dokumenty na stiahnutie) nájdete na: https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-c-50-prv-2020-pre-podopatrenie-4-1-oblast-specialna-rastlinna-vyroba-a-citlive-plodiny-zivocisna-vyroba/10338  

Sociálne podniky budú podporené sumou 43 920 000 eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo nový národný projekt na podporu registrovaných sociálnych podnikov. Tých je na Slovensku aktuálne 204. Registrovaným sociálnym podnikom poputuje na pomoc viac ako 43 mil. eur z Európskeho sociálneho fondu, o ktoré môžu žiadať najneskôr do januára 2022. Hlavným cieľom je poskytnúť registrovaným sociálnym podnikom finančnú pomoc vo […]

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Rakúsko 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládami Slovenskej republiky a Rakúskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. februára 2004 vo Viedni vyhlasuje verejnú výzvu […]

Granty EHP a Nórska súčasťou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 355/2020 zo dňa 4. júna 2020 dochádza s účinnosťou od 1. októbra 2020 k prechodu práv a povinností Národného kontaktného bodu pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus a povinností Správcu programov z Úradu vlády SR na Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Dotácie z Environmentálneho fondu

Environmentálny fond oznamuje, že prijíma žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2021. Žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť v rámci ktorejkoľvek z týchto oblastí:               A. Ochrana ovzdušia,              B. Ochrana a využívanie vôd,              C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva […]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Hraničná 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), na základe schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení […]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020)

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Hraničná 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), v zmysle zákona č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej […]