Zelená výzva z IROP za 17 miliónov eur

Menej hluku, lepší vzduch a zdravšie životné prostredie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v nej rozdelí 17 miliónov eur.

„Kľúčovým prvkom skvalitňovania života v našich regiónoch je aj obnova zdravého životného prostredia. Verejná zeleň v mestách a obciach zohráva v tomto smere veľmi dôležitú úlohu. Z najnovšej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR budeme financovať nielen výsadbu a obnovu parkov, ale aj ďalšie opatrenia, ktoré napomôžu zmierniť dopady klimatických zmien. Podporíme budovanie zelených striech, zadržiavanie a využívanie dažďovej vody či obnovu zelených vnútroblokov na sídliskách,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Hlavným zámerom výzvy je zlepšenie životného prostredia v mestách prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptácia na zmenu klímy.

Podporené budú napríklad tieto aktivity:

- opatrenia na zníženie hluku
- budovanie prirodzených krajinných prvkov (malé vodné toky, živé ploty)
- budovanie mestských prvkov (zelené parky, vegetačné steny a strechy)
-  podpora biodiverzity (zelené koridory pozdĺž cyklotrás, aleje a pod.)
- výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb
- komunitné záhrady
- zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu
- regenerácia vnútroblokov sídlisk

Miestom realizácie oprávnených aktivít projektu môžu byť verejné priestory ako aj verejné priestory s režimom kontroly vstupu (napr. školské areály, športové areály, areály nemocníc, botanických a zoologických záhrad a pod.)

Projekty môžu predkladať obce a mestá, kraje, organizácie štátnej správy, vysoké školy, mimovládne organizácie, ale aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest. Do tejto výzvy boli už zakomponované radikálne zlepšenia a zjednodušenia, ktoré proces pre žiadateľov výrazne urýchlia uľahčia.

„Množstvo a kvalita zelene majú priamy vplyv na mikroklimatické podmienky, na čistotu ovzdušia a priaznivo ovplyvňujú životy ľudí. Táto výzva prináša šancu, ako dostať viac zelene do našich miest, od veľkých verejných parkov až po predzáhradky medzi bytovkami na sídliskách. Vďaka tejto pomoci budú slovenské mestá zelenšie a zdravšie,“ uviedla vicepremiérka, ktorá informovala tiež o celkovom stave regionálneho operačného programu.

 „Keď sme program IROP vlani k 1. októbru preberali, bol v katastrofálnom stave. Okamžite sme v ňom zaviedli krízový manažment a prijali vyše 40 opatrení s cieľom urýchliť čerpanie a zjednodušiť administratívu. IROP mal v minulosti veľké problémy a Slovensko z neho prišlo o desiatky miliónov eur. My sme to zmenili a už teraz máme pre tento rok vyčerpaných 104 miliónov eur, čo je polovica zo sumy, ktorú musí Slovensko z tohto programu využiť v roku 2021,“ upozornila ministerka Remišová.

 
 
Výzva a dokumentácia