Dotácie z Environmentálneho fondu

Environmentálny fond oznamuje, že prijíma žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2021. Žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť v rámci ktorejkoľvek z týchto oblastí:

              A. Ochrana ovzdušia,

             B. Ochrana a využívanie vôd,

             C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov.

Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

Termín predkladania žiadostí je do 15.12.2020.

Viac info na: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie