Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020)

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Hraničná 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“), v zmysle zákona č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, na základe Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA. 54664 (ďalej len „schéma“)

VYZÝVA

oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí

v termíne od 17. augusta 2020 do 18. septembra 2020

na opatrenie štátnej pomoci vo forme

úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020)

Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované. Po termíne ukončenia výzvy nebude možné v systéme ITMS2014+ podať žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020).

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2020) (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v ITMS 2014+ dostupný na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení.

Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá spolu s povinnými prílohami:

 • elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom
 • alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:
  Pôdohospodárska platobná agentúra
  Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
  Odbor štátnej pomoci
  Hraničná12
  815 26 Bratislava

Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadostí.

Ak žiadateľ predkladá žiadosť poštou a na obálke nie je jasne vyznačená pečiatka odosielajúcej pošty, žiadateľ bude vyzvaný platobnou agentúrou na predloženie dokladu z príslušnej pošty o odoslaní zásielky. Z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný si uchovať tento doklad z príslušnej pošty, v opačnom prípade, ak bude žiadosť doručená platobnej agentúre po dátume 23. 09. 2020 bude sa na žiadosť prihliadať ako podanú po termíne a nebude platobnou agentúrou akceptovaná.

Ak žiadateľ podniká podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov ako SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK je povinný k žiadosti priložiť:

 • originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
 • potvrdenie obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní
 • kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla

Viac informácií nájdete tu.