Stretnutie s ministrom pôdohospodárstva

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Ján Mičovský spolu so štátnym tajomníkom Martinom Feckom navštívili v piatok 24.7.2020 okres Lučenec. Predpoludním sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami poľnohospodárov z tohto regiónu na radnici mesta Lučenec, popoludní sa konala diskusia na družstve v Boľkovciach. Podujatie iniciovala primátorka mesta Lučenec a podujatie bolo organizované v spolupráci s našou RRA.

Novohrad patrí na Slovensku medzi regióny s veľmi dobrými podmienkami na poľnohospodárstvo. O tom, ako sa tamojším poľnohospodárom darilo realizovať za posledné roky viaceré projekty na podporu lokálnych farmárov a potravinárov sa presvedčili v piatok na pracovnom výjazde minister Ján Mičovský a štátny tajomník Martin Fecko.

Po privítaní primátorkou mesta Lučenec Alexandrou Pivkovou diskutoval štátny tajomník Martin Fecko v priestoroch radnice s poľnohospodármi, zástupcami našej Regionálnej rozvojovej agentúry v oblasti poľnohospodárstva aj Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Lučenec. Predmetom diskusie boli prezentácie viacerých konkrétnych príkladov z praxe v poľnohospodárstve i návrhy rozvoja poľnohospodárstva do ďalších rokov v tomto regióne.

Okrem štátneho tajomníka sa stretnutia zúčastnili generálny riaditeľ Sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR Emil Pícha, riaditeľ odboru živočíšnej výroby Peter Juhász a poverený generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR Peter Bognár.

Druhá časť diskusie sa uskutočnila popoludní na družstve v Boľkovciach, na ktorej sa zúčastnil minister Ján Mičovský. „Je nevyhnutné zlepšovať našu potravinovú sebestačnosť, aby sa podiel domácich výrobkov na pultoch našich obchodov zvyšoval. Denne k nám prúdi okolo 800 kamiónov s potravinami. Máme kvalitnú pôdu, vieme dochovať a dopestovať prvotriedne suroviny a tie by mali ostávať u nás, aby sme ich vedeli spracovávať a vyrábať z nich kvalitné slovenské potraviny,“ povedal prítomným poľnohospodárom Mičovský.

20200724_110646 20200724_110651 20200724_124706 20200724_142821 20200724_164336

Vláda schválila najväčší balík opatrení pre podnikateľov

Vládny kabinet schválil balík 114-tich opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska. Na opatreniach sa podieľalo a spolupracovalo 10 ministerstiev. Podnikatelia by tak mali ušetriť na nákladoch približne 100 miliónov eur. Zoznam opatrení nájdete vo formáte PDF na konci tlačovej správy.
Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka je dnešný deň pre slovenské podnikateľské prostredie najkrajší od zavedenia daňovej reformy. Celkovo ide o 114 opatrení, 80 z nich ide priamo cez zákon, zvyšné majú formu uznesení. „Nekončíme, pracujeme ďalej. Ešte tento rok na jeseň predstavíme druhý takýto veľký balík s jasným cieľom, chceme zlepšiť pozíciu Slovenska,” avizoval minister. Štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec označil schválený balík za najmasívnejšie zlepšenie podnikateľského prostredia za posledných 20 rokov.
Zákon prináša množstvo zmien, ktoré uľahčia život podnikateľom. Ide napríklad o zvýšenie hranice pre povinné finančné audity, zjednodušenie energetických auditov, započítanie reálnej spotreby pohonných hmôt či zrušenie alebo zníženie rôznych pokút. Legislatíva by mala predvídateľnejšia – daňové a odvodové zákony sa budú meniť len raz do roka, a to 1. januára. V prípade drobných nedostatkov dostanú podnikatelia „druhú šancu“, čo znamená, že Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) im nebude hneď dávať pokuty, ale budú mať lehotu na ich odstránenie.
Zákon tiež upravuje výšku správnych poplatkov, ruší viacero oznamovacích povinností podnikateľov, zavádza možnosť splnenia si povinností voči Sociálnej poisťovni v ďalšej sedemdňovej lehote či zvyšuje o pätinu limit na preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok oproti údajom z technického preukazu. Obchodníkom, ktorí nepredávajú vážený tovar, odpúšťa povinnosť mať na predajni kalibrovanú váhu pre prípadný záujem zákazníka prekontrolovať si deklarovanú hmotnosť tovaru, zákon tiež ruší povinnosť pre zariadenia spoločného stravovania mať vypracovaný reklamačný poriadok. Podnikatelia podľa schváleného materiálu nemusia na predajnom mieste sprístupňovať vyobrazenie pokladničného dokladu, vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient. Schválený zákon ráta aj so zrušením povinnosti mať na čelnom skle automobilu nalepenú kontrolnú nálepku z technickej a emisnej kontroly. Podnikateľom sa tiež zvýši termín na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu. Návrh zákona bude ešte schvaľovať parlament.
V prílohe na stiahnutie nájdete celý zoznam opatrení

 

Dokumenty na stiahnutie

Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci „Projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“.
„Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“ (ďalej len „projekt“) sa realizuje prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a úradov práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ,,úrad“ na celom území Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce (ďalej len „AOTP“) podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).
Projekt je financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu v celkovej výške 12  mil. eur.
Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku zamestnávateľovi na úhradu preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom a zamestnancom.
Cieľom projektu je podpora vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), najmä dlhodobo nezamestnaných UoZ (ďalej len „DN UoZ“) a UoZ bez vzdelania a s nízkym vzdelaním v odvetví poľnohospodárstva. Prínosom bude zlepšenie uplatniteľnosti tejto skupiny UoZ na trhu práce a zároveň touto podporou sa pomôže zamedziť znehodnoteniu veľkého množstva nevyužitej a nepozbieranej poľnohospodárskej produkcie.

Z farmy na stôl

Európska komisia zorganizovala pre samosprávne poľnohospodárske organizácie webinár s komisárom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Januszom Wojciechowskim a generálnym riaditeľom DG Agri Wolfgangom Burtscherom, na ktorom predstavili Stratégiu Z farmy na stôl (oficiálne prezentovanú 20. mája 2020). Zároveň odpovedali na otázky zúčastnených zástupcov poľnohospodárov.
Eurokomisár uviedol, že Stratégia Z farmy na stôl je vízia, ktorej naplnenie si bude vyžadovať transformáciu myslenia a prístupu na všetkých stupňoch. Na jej uskutočnenie budeme potrebovať udržateľný dopyt spotrebiteľov po zdravších potravinách a environmentálne priaznivejšom prístupe k hospodáreniu. Zdôraznil tiež dôležitosť otázky prepravy zvierat na vnútornom trhu, ktorú bude potrebné obmedziť. Európska komisia navrhne v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky zmeny v podpore dobrých životných podmienok zvierat, ako aj stanovenie minimálneho % ekoschém v I. pilieri, ktoré zatiaľ návrh nariadenia o strategických plánoch SPP neobsahuje.
Stále sme však ešte len na začiatku cesty – musí sa uskutočniť množstvo diskusií na všetkých úrovniach a musí byť pripravená a schválená legislatíva. Politickým problémom budú rozdielne štartovacie pozície členských štátov (napríklad čo sa týka emisií skleníkových plynov alebo používania pesticídov). Situáciu v jednotlivých členských štátoch zoberú do úvahy pri bilaterálnych rokovaniach.
Komisár Wojciechowski informoval tiež o novom návrhu rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2021-2027, ktorý bol predstavený 27. mája 2020. Prišlo v ňom k navýšeniu finančných prostriedkov pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka z 365 mld. eur na 391 mld. eur. Stále je to však o viac ako 30 mld. eur menej ako v súčasnom období. Komisár tento návrh podporuje a verí, že členské štáty ho prijmú.
Prítomní poľnohospodári vo všeobecnosti vyjadrili nespokojnosť s cieľmi Stratégie Z farmy na stôl a s navrhovaným rozpočtom SPP. Ich otázky môžeme zovšeobecniť takto:
Otázka: Ako viete zabezpečiť cieľ 25% výmery ekologického poľnohospodárstva? Ekologické poľnohospodárstvo musíme budovať na základe dopytu!
Odpoveď: Tento cieľ je kľúčový, ostatné ciele sú naň naviazané. Pomôže tomu zvýšenie rozpočtu pre II. pilier SPP a tiež dodatočné finančné prostriedky na riešenie dopadov koronakrízy. Jedna z ekoschém by napríklad mohla byť konverzia na ekologické poľnohospodárstvo, čo by celému procesu mohlo pomôcť. Podporíme malých spracovateľov ochotných spracovávať ekologickú produkciu a rovnako aj poľnohospodárov. Podporíme aj vytváranie miestnych dodávateľských reťazcov.
Otázka: V uplynulých rokoch sme sa zadlžili investovaním do nových technológií. Čo máme teraz povedať v banke, ako splatíme úvery za takýchto podmienok?
Odpoveď: Našim zámerom je podporiť farmárov, ako ste vy. Budeme pozorne monitorovať dopad týchto stratégií na príjem farmárov a potravinovú bezpečnosť a v prípade potreby navrhneme zmenu. Na podporu splácania úverov budú k dispozícii finančné nástroje.
Otázka: Týka sa obmedzenie dopravy jednotného trhu EÚ?
Odpoveď: Chceme znížiť potrebu transportu. V rámci EÚ sa prepraví ročne 3 mld. ton potravín. V priemere je to 180 km na jeden výrobok. Potrebu transportu chceme znížiť najmä podporou malých poľnohospodárov a spracovateľov.
Otázka: Mohli by ste nám povedať viac faktov o nadmernej konzumácii mäsa?
Odpoveď: To je otázka na Stellu Kyriakidis (komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín). V každom prípade však podporíme menej intenzívny chov hospodárskych zvierat a udržateľné chovy z pohľadu počtu dobytčích jednotiek na hektár.

Matečná: Podnikáme ďalšie kroky na odstránenie dvojakej kvality potravín zo slovenského trhu

Potravinoví inšpektori podrobujú špeciálnym testom na dvojakú kvalitu rôzne druhy jedlých olejov. Umožňuje im to prístrojové vybavenie financované z projektu podporeného grantom EÚ a aj prostriedkami MPRV SR. Ide o ďalší krok agrorezortu v boji proti dvojakej kvalite potravín, ktorá je od minulého roka považovaná v celej EÚ za nekalú a postihovateľnú obchodnú praktiku.  

„Výrobcovia už nemôžu beztrestne upravovať zloženie podľa toho, či potraviny vyrábajú pre východnú alebo západnú časť Európy. Vďaka iniciatíve agrorezortu a SNS sa dvojaká kvalita potravín stala vlani v celej EÚ nekalou obchodnou praktikou, za ktorú hrozia vysoké pokuty. Prijatím celoeurópskej legislatívy náš boj proti dvojakej kvalite potravín však neskončil, práve naopak. Naši potravinoví inšpektori uspeli v Európskej komisii s projektom zameraným na špeciálne testovanie olejov, ktorým pokračujeme v potieraní praktík poškodzujúcich slovenských spotrebiteľov,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).

EK odklepla Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR (ŠVPS SR) grant na testovanie kvality olejov dovážaných na slovenský trh a predávaných pod rovnakou značkou v zahraničí. Projekt vo výške 335-tisíc eur zastrešuje štát 50 percentami. ŠVPS SR z prostriedkov financovala nákup špeciálneho prístrojového vybavenia – plynového chromatografu a ďalších pomocných analytických zariadení. Prístroje umožňujú potravinovým inšpektorom detailnejšie zanalyzovať zloženie rôznych druhov olejov a tým odhaliť, či sa ich obsah stotožňuje s kvalitou, ktorú ich výrobcovia sľubujú na obale.

Dôležitou skupinou testovaných produktov sú extra panenské olivové oleje. Ide o najkvalitnejšie a zároveň najdrahšie oleje, ktoré však patria aj medzi často falšované potraviny. Falšované olivové oleje sú nelegálne zmiešavané s lacnejším rafinovaným olivovým olejom alebo olejom zo semien či výliskov. Takýto olivový „kokteil“, neprávom vydávaný za „extra panenský“, dokážu inšpektori odhaliť prostredníctvom získaného prístroja, ktorý je schopný zmerať koncentráciu stigmastadiénov. Ide o látky, ktoré sa uvoľňujú počas tepelnej úpravy olejov – rafinácie. Pravý extra panenský olivový olej (lisovaný za studena) obsahuje veľmi nízke, zanedbateľné koncentrácie stigmastadiénov (0,05 mg/kg oleja). Pokiaľ sa analýzou zistí nadlimitná hodnota stigmastadiénov, poukazuje to na skutočnosť, že tento olej nebol lisovaný za studena, prípadne bol zmiešaný s tepelne upraveným olejom alebo bol nevhodne skladovaný a dlhodobo vystavený vysokým teplotám.

ŠVPS SR má už za sebou prípravnú fázu projektu, počas ktorej vyvíjala analytické metódy na stanovenie kvality olejov – nevyhnutných pre samotné testovanie. Laboratórnym analýzam postupne podrobuje vzorky olejov, ktoré získala na nemeckom, rakúskom a slovenskom trhu. Testovanie prebieha v akreditovanom laboratóriu Veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.

„Výsledné zistenia predstavíme na spoločnom stretnutí členských štátov EÚ. S výsledkami testov budú konfrontovaní aj samotní výrobcovia olejov. V prípade závažných zistení môžu by sankcionovaní pokutou až do výšky 4 percent z ich ročného obratu,“ upozornil Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat

Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat. Spúšťa systémové opatrenie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Chovateľom hospodárskych zvierat sa výrazne znížia náklady, čo bude mať pozitívny dopad pre živočíšnu výrobu na Slovensku. Pôdohospodárska platobná agentúra historicky prvýkrát vypisuje Výzvy na predkladanie žiadostí v rámci štátnej pomoci už v mesiaci február. 

„Živočíšna výroba je mimoriadne citlivý sektor slovenského poľnohospodárstva. Ak poľnohospodárovi zviera uhynie, vzniká mu značná strata, ktorá má aj finančné následky. Zároveň však musí chovateľ následne znášať náklady na odstránenie a likvidáciu mŕtvych zvierat. Aby však preň nebol úhyn zvieraťa likvidačný, prichádzame so systémovou štátnou pomocou vo výške dva milióny eur, ktorá straty v živočíšnej výrobe zmierni,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Štátna pomoc je určená na podporu podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, pri odstraňovaní a likvidácii mŕtvych hospodárskych zvierat v príslušnom kalendárnom roku a to kompenzáciou oprávnených nákladov. Jej cieľom je podpora chovateľov hospodárskych zvierat a tým potravinovej sebestačnosti krajiny. Podpora pozitívne ovplyvní aj veterinárnu a zdravotnú bezpečnosť Slovenska.

„V rámci štátnej pomoci Pôdohospodárska platobná agentúra nepriamo podporí poľnohospodárov  až do vo výšky 100 % ich nákladov na odstraňovanie mŕtvych hospodárskych zvieratá do 75 % nákladov na likvidáciu týchto mŕtvych hospodárskych zvierať. Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné podávať od 5. februára do 4. marca 2020. Žiadosť o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat  podáva Pôdohospodárskej platobnej agentúre výlučne poskytovateľ služby – právnická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je prevádzkovateľom zariadenia na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov. Vďaka našej niekoľkoročnej intenzívnej práci na digitalizácii PPA sme mohli výzvu vypísať rekordne skoro, už vo februári kalendárneho roku, “ spresnil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Vo výzve sú žiadatelia oslobodení od predkladania niektorých potvrdení, a to potvrdenie z Obchodného registra, Živnostenského registra, zo Sociálnej poisťovne, zo všetkých zdravotných poisťovní, z registra trestov a daňového úradu.

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný deň ku Výzve na predkladanie ŽoNFP pre malé projekty SKHU/ETA/1901 v rámci Podprogramu Fondu malých projektov Programu Interreg V-A cezhraničnej spolupráce SR-Maďarsko 2014-2020, ktorý sa bude konať 30.januára 2020 o 11.00 hod v Lučenci.

Organizátorm podujatia sú:

EZÚS Via Carpatia a BBSK

Ďalšie informácie: 

Miesto konania:  Radnica Lučenec

ul. Dr. Herza 240/1

984 01 Lučenec

 

V rámci podujatia sa uskutoční aj diskusia, s možnosťou prekonzultovania konkrétnych projektových zámerov.

Účasť na Informačnom dni je podmienená registráciou. Registrácia je možná na: https://docs.google.com/forms/d/1B7vn0s7GeT0Q3kJcUifwfvgSgnrhmly4IwzLpjTZlJ0/edit

 

Vyhlásená výzva je určená pre východnú programovú oblasť, ktorá zahŕňa nasledujúce regióny: Košický kraj, Banskobystrický kraj, župa Borsod-Abaúj-Zemplén, župa Heves, župa Nógrád a župa Szabolcs-Szatmár-Bereg.

 

Fond malých projektov je implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko:

.       Prioritná os 1 – Príroda a kultúra

.       Prioritná os 4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

 

Minimálna výška príspevku EFRR v rámci jedného projektu je 20 000 EUR a maximálna 50 000 EUR.

Medzi oprávnených žiadateľov patria miestne samosprávy, školy, cirkvi, neziskové organizácie, atď.

Pozvánka na konferenciu Spoločne a zodpovedne

Sieť partnerov a odborníkov pripravila konferenciu Spoločne a zodpovedne, ktorej cieľom je prediskutovať vybrané aktuálne problémy i možnosti podpory farmárov a producentov, aby sa zlepšovali ich zručnosti a zvyšoval sa podiel slovenských výrobkov na miestnych a regionálnych trhoch a aby sa slovenské výrobky viacej dostávali aj na pulty obchodných sietí. IS RRA je partnerom tejto konferencie.

Na konferencii budú prezentované zistenia a konkrétne návrhy aké sú príležitosti  pre farmárov a producentov, miestnu samosprávu, sektorové združenia, rôzne organizácie rozvoja, ale aj pre organizácie regulácie (RÚVZ, RVPS…) pri vytváraní miestnych udržateľných potravinových systémov a účinnej pomoci producentom. Dôležitou súčasťou konferenciue bude aj diskusia ako ďalej – ako by sme mali potreby a príležitosti premietnuť do nových programových dokumentov i politík štátu, kde na konferencii odznejú aj informácie o súčasnom stave prípravy na nové programové obdobie.

Prihlásiť na konferenciu sa môžete tu: https://forms.gle/EypMobgZoiqmRYUa6

Príďte získať aktuálne informácie, prediskutujte a prispejte ku lepšej budúcnosti našich farmárov a producentov, pre našu miestnu ekonomiku i úspešnejšiu krajinu!

Pozvánka – Konferencia Spoločne a zodpovedne