Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci „Projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“.
„Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“ (ďalej len „projekt“) sa realizuje prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a úradov práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ,,úrad“ na celom území Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce (ďalej len „AOTP“) podľa § 54 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).
Projekt je financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu v celkovej výške 12  mil. eur.
Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku zamestnávateľovi na úhradu preddavkov na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom a zamestnancom.
Cieľom projektu je podpora vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), najmä dlhodobo nezamestnaných UoZ (ďalej len „DN UoZ“) a UoZ bez vzdelania a s nízkym vzdelaním v odvetví poľnohospodárstva. Prínosom bude zlepšenie uplatniteľnosti tejto skupiny UoZ na trhu práce a zároveň touto podporou sa pomôže zamedziť znehodnoteniu veľkého množstva nevyužitej a nepozbieranej poľnohospodárskej produkcie.