Aktualizácia č. 2 výzvy č. 47/PRV/2020

Oznámenie príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, o aktualizácii v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.3 / 47/PRV/2020  Výzvu č. 47/PRV/2020 pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.

viac informácií