Aktualizácia máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňových rizík

Kód výzvy:

OPKZP-PO2-SC211-2018-44

Podporované oblasti:

Výzva podporuje aktivity týkajúce sa aktualizácie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácie plánov manažmentu povodňových rizík.

Oprávnené územie:

Bratislavský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Nitriansky kraj , Žilinský kraj , Banskobystrický kraj , Prešovský kraj , Košický kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva , Štátna správa , Malé a stredné podniky

Detaily výzvy:

Výzva aktuálna:

od 20.08.2018 do 15.10.2019

Výška dotácie:

nestanovuje sa

Miera podpory:

90 % – 100