Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o NFP predložených na realizáciu národných projektov v rámci PO 2 OPIS

Úrad vlády Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) predložených na realizáciu národných projektov v rámci Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len „PO 2 OPIS“).