Grantový program Stredoškoláci do sveta je opäť otvorený

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole obdobného zamerania v zahraničí.

Uzávierka predkladania žiadostí 10. marca 2015 o 24.00

Plánovaná suma na prerozdelenie 20 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt 1500 €

Viac informácii o programe nájdete TU.

ŠFRB spúšťa od 15. januára príjem žiadostí o úver na niektoré z účelov pre rok 2015

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) spúšťa od 15.01.2015  prostredníctvom okresných a mestských úradov elektronický príjem žiadostí (EPŽ) pre žiadateľov o úver pre rok 2015 v účeloch obstaranie nájomného bytu, obnova bytovej budovy a výstavba, dostavba alebo obnova zariadenia sociálnych služieb.

Žiadosti sa podávajú na mestských úradoch v sídle okresu a okresných úradoch v sídle kraja podľa miesta stavby nasledovne:
a) Úvery na výstavbu nájomných bytov – okresné úrady v sídle kraja
b) Úvery na obnovu bytovej budovy – mestské úrady v sídle okresu
c) Úvery na výstavbu, dostavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb – okresné úrady v sídle kraja
d) Úvery pre fyzické osoby – mestské úrady v sídle okresu

Žiadosti sa predkladajú v nasledovných termínoch:
a) od 15. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka pre účel obstaranie nájomných bytov
b) od 15. januára do 31. októbra príslušného kalendárneho roka pre účel obnova bytovej budovy
c) od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka pre účely:
- výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb
- obnova zariadenia sociálnych služieb
d) od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka pre účel obstaranie bytu výstavbou alebo kúpou do vlastníctva fyzickej osoby

Uvedená aktivita zabezpečuje rovnosť šancí v poradovníku na získanie podpory pre žiadateľov zo všetkých regiónov Slovenska. Pri posudzovaní žiadostí a priznávaní podpory sa postupuje podľa poradového čísla, ktoré je vygenerované v celkovom poradovníku ŠFRB prostredníctvom internetového portálu EPŽ už pri overení žiadosti na príslušnom mestskom úrade.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Ďalšie informácie na: www.sfrb.sk

 

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015

Podľa  zákona  č.  226/2011  Z.  z.  o  poskytovaní  dotácií  na  spracovanie územnoplánovacej  dokumentácie  obcí  (ďalej  len  „zákon“)  majú  obce  možnosť  predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie  aj v roku 2015. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania  dotácií  na  spracovanie  územnoplánovacej  dokumentácie  obcí  z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
V súlade so  zákonom  môžu obce v rozpočtovom roku 2015  požiadať o dotáciu  od 15. januára  2015  do  28.  februára 2015.  O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne  do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť  podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015. Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €.

Ing. arch. Želmíra Kalinová
riaditeľka odboru územného plánovania MDVRR SR

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KŽP na obdobie marec 2015 – február 2016

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na svojom webovom sídle zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016 nájdete v časti “PO 2014 – 2020/VÝZVY/Harmonogram výziev”.

Podpora účasti malých a stredných podnikov na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 2015

09.01.2015

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v rámci podpory proexportných a marketingových aktivít slovenských podnikateľských subjektov v zahraničí, bude v roku 2015 pokračovať v podpore účasť mikro, malých a stredných podnikateľov v oblasti priemyselnej výroby na veľtrhoch a výstavách v zahraničí prostredníctvom národného projektu financovaného z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Cieľom projektu je zjednodušenie účasti malých a stredných podnikateľov, zníženie administratívnej a finančnej záťaže spojenej s organizačnou prípravou účasti na veľtrhoch/výstavách, možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, vrátane nadviazania obchodných kontaktov s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Podľa pravidiel Národného projektu, v rámci ktorého sa účasť na výstavách financuje zo štrukturálnych fondov musia spoluvystavujúce subjekty splniť tieto kritériá:

 • Podnik musí spĺňať všetky kritériá pre kategóriu mikro-, malý, stredný podnik (MSP)
 • Podnik musí byť mimo Bratislavského kraja – smerodajné je sídlo, nie prevádzky
 • Podnik musí podnikať v priemyselnej výrobe – prihliada sa na NACE-SK kódy zo sekcie C
 • Podnik nesmie byť vo finančných ťažkostiach
 • Kumulovaná celková výška pomoci de minimis pre podnik nesmie presiahnuť 200 000 EUR za tento a posledné dva fiškálne roky
 • Nesmie byť voči podniku vymáhané vrátenie pomoci de minimis
 • Podnikateľská činnosť spoločnosti musí byť spätá so zameraním výstavy, ktorej sa chce zúčastniť
 • V prípade prepojenosti na ďalší podnik sa skúma miera prepojenosti resp. partnerstva, aby celková súvaha zamestnancov, imania a ziskov podniku nepresahovala limity stanovené pre kategóriu MSP

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci priamej podpory účasti na výstavách v zahraničí bude hradiť náklady na vybudovanie spoločného slovenského stánku (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), v ktorom sa môžu bezplatne prezentovať slovenské firmy. V závislosti od veľkosti stánku na danej výstave (od 50 do 100 m2) sa v jednom stánku môže prezentovať od 5 do 15 firiem. Spoločný stánok s rozlohou 80 – 100 mpredpokladá účasť minimálne 8-10 priamych slovenských vystavovateľov, s rozlohou 50 m² účasť 5 vystavovateľov.

Zúčastnené podnikateľské subjekty z vlastných zdrojov hradia povinný registračný poplatok za účasť na vybranej výstave (buď priamo zahraničnému organizátorovi výstavy alebo technickému realizátorovi slovenskej účasti) a zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor výstavy (v prípade, že má podnikateľský subjekt o zápis do katalógu záujem). Podnikateľské subjekty zároveň hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (stravné, ubytovanie, prepravné), prepravné náklady nadrozmerných exponátov, resp. náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami na dodávateľské služby.

Počet účastí na výstavách nie je obmedzený a jedna firma sa môže zúčastniť všetkých schválených výstav. Prioritu zaradenia do spoločného stánku majú tie firmy, ktoré sa chcú nimi vybranej výstavy zúčastniť po prvýkrát.

Vybrané výstavy sú komoditne zamerané na oblasť zbrojnej výroby, strojárstva, spracovania kovov, automatizácie, energetiky, elektrotechniky a robotiky, stavebnej výroby. V roku 2015 je schválená oficiálna účasť na nasledovných ôsmich výstavách:

Č.

Názov výstavy

Dátum a miesto konania výstavy Zameranie výstavy
1. IDEX 2015 22.-26.02. 2015 Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty) Zbrojárska a bezpečnostná technika, krízová technika, obranná technika a technika používana pri prírodných katastrofách
2. Metalworking 2015 07.-10.04. 2015 Minsk (Bielorusko) Obrábanie kovov a zliatin, zváračské a kovoobrábacie technológie
3. Hannover Messe 13.-17.04. 2015 Hannover (NSR) Technológie a automatizácia
4. Mosbuild 2015 14.-17.04. 2015 Moskva (RF) Stavebná výroba, interiérové vybavenie
5 Beogradski Sajam Technike 11.-15.05. 2015 Belehrad, Srbsko Technika, inovácie, robotika
5 Metaloobrabotka 25.-29.05. 2015 Moskva (RF) Plasty, gumárenstvo, strojárstvo, mechanika, kovoobrábanie, kovospracúvanie
6 Elektro Moskva 08.-11.06. 2015 Moskva (RF) Elektrické zariadenia pre energetiku a elektrotechniku, automatizáciu, priemyselné osvetlenie
7 MSV Brno 14.-18.09. 2015 Brno (ČR) Strojárenský veľtrh

Poznámka: V roku 2015 MH SR nebude finančne podporovať individuálnu účasť slovenských firiem na výstavách a veľtrhoch v zahraničí.

Kontaktná osoba pre informácie, týkajúce sa oficiálnych účastí na výstavách:

Mgr. Lucia Pawliková, PhD.
Tel.: 02/48541622
lucia.pawlikova@mhsr.sk

 

 

Aktualizácia harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2014 (aktualizácia č. 4)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle štvrtúaktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti ”Výzvy / Harmonogram výziev“.

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

Európska komisia schválila Pracovný Program Európy pre občanov na rok 2015

Európska komisia schválila Pracovný Program týkajúci sa implementácie programu Európa pre občanov na rok 2015.

Priority na rok 2015 sú:

Akcia 1: Európska pamiatka

V súvislosti so 70. výročím konca Druhej svetovej vojny sa priority zameriavajú na

- Druhú svetovú vojnu a nárast intolerancie, ktorá spôsobila zločiny proti ľudskosti;

- Vplyv Druhej svetovej vojny na povojnovú architektúru v Európe: jej rozdelenie a Studená vojna, začiatok Eúrópskeho integračného procesu po Schumanovej Deklarácii 1950

Akcia 2: Podpora demokracie a občianska participácia

Diskusia o budúcnosti Európy: Súčasná debata o EÚ v čase ekonomickej krízy a európskych voľieb 2014, vyžaduje ďalšie prehĺbenie diskusie o budúcnosti Európy, o tom akú Európu jej občania chcú, a tiež podporenie nových foriem občianskej participácie a posilovanie existujúcich foriem. Diskusia by mohla byť založená na skúsenostiach z histórie ako aj konkrétnych úspechoch Európskej Únie. Diskusia sa nemusí upriamovať len na občanov ktorí podporujú koncept EÚ, ale aj na občanov, ktorí doposiaľ neboli zapojení alebo spochybňujú EÚ a jej úspechy.

ANNEX k rozhodnutiu o implementácii programu si môžete stiahnuť TU.

Viac informácií na stránke agentúry EACEA.

Brusel schválil Úradu vlády SR operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 – 2020

Európska komisia v pondelok 15. decembra 2014 schválila operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 – 2020. Slovensko tak dostalo príležitosť čerpať viac ako 187 miliónov eur v novom programovom období 2014 – 2020. Schválený operačný program vypracoval Úrad vlády SR v spolupráci s relevantnými partnermi.


Na základe skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 chce úrad vlády prostredníctvom samostatného operačného programu posilniť najmä systémový prístup k európskym štrukturálnym a investičným fondom, vytvoriť vysoko odbornú a efektívnu podporu pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov dobudovaním efektívneho systému ich regulácie, zvýšením kvality administratívnych kapacít podieľajúcich sa na ich riadení, na kontrole a audite, ako aj ochrane finančných záujmov EÚ.


Operačný program Technická pomoc tak prispeje k plneniu cieľov Stratégie Európa 2020, ako aj Národného programu reforiem Slovenskej republiky. S jeho podporou sa dosiahne najmä efektívne, účinné a transparentné čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci všetkých operačných programov, ktorého pozitívne prínosy pocítia všetci občania Slovenskej republiky.

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2015

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len „RO”) plánuje v roku 2015 vyhlásiť 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok :

 1. Výzva v rámci prioritnej osi 1 (opatrenia 1.1 a 1.2) bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry špecializovaných alebo všeobecných nemocníc. Z dôvodu prečerpania indikatívnych regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre špecializovaných a všeobecných nemocníc v niektorých samosprávnych krajoch, ktoré budú uvedené vo výzve.
 2. Výzva v rámci opatrenia 2.1 prioritnej osi 2 bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry polikliník a zdravotných stredísk, kde je 5 a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Z dôvodu prečerpania indikatívnych regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre polikliník a zdravotných stredísk v niektorých samosprávnych krajoch, ktoré budú uvedené vo výzve.

Oprávnenými aktivitami budú nasledovné:

 1. Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky na všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky, jej montáže a nevyhnutných stavebných úprav)  v súlade s existujúcim a budúcim dopytom po službách a potrebami zdravotníckeho zariadenia a regiónu.
 2. Vybudovanie pripojenia na vysokorýchlostný internet, dodávku a výmenu morálne zastaraných informačných technológií (ďalej len „IT”) a iného prístrojového vybavenia (vrátane dodávky techniky, jej montáže a nevyhnutných stavebných úprav).

Žiadateľ v komplexnom reštrukturalizačnom programe zariadenia preukáže, že ním zvolené aktivity sú nevyhnutné na dosiahnutie funkčného komplexného riešenia modernizácie zdravotníckeho zariadenia.

UPOZORNENIE

Z dôvodu krátkosti zostávajúceho času určeného pre implementáciu projektov v programovom období 2007 – 2013 budú žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP”) povinní vykonať a ukončiť VO, resp. OVS najneskôr ku dňu uzávierky prijímania žiadostí o NFP. Ukončenie VO, resp. OVS a predloženie kompletnej dokumentácie z vykonaného VO, resp. OVS ako prílohy žiadosti o NFP bude podmienkou pre zaradenie žiadosti o NFP do konania o žiadosti. Žiadateľ predloží kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu. Žiadateľ je oprávnený podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom z VO resp. OVS až po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a po akceptácií verejného obstarávania zo strany RO. Žiadateľ predloží  1x originál, 1x kópia dokumentácie zrealizovaného VO resp. OVS a 1 x elektronicky na mediálnom nosiči.

Vzhľadom na to, že na poskytnutie NFP nie je právny nárok, RO odporúča žiadateľom, aby v súťažných podkladoch pre VO resp. OVS uviedli nasledovný text: „Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie  v prípade neakceptovania  procesu verejného obstarávania resp. obchodnej verejnej súťaže zo strany RO.

Kontakty pre bližšie informácie

RO odporúča žiadateľom o NFP aby sa pred realizáciou VO resp. OVS oboznámili s príslušnými časťami Príručky pre prijímateľa z OPZ,  ktoré sú zverejnené v sekcii „Manuály, príručky a metodické predpisy”,ako aj s relevantnými usmerneniami RO, ktoré sú zverejnené v sekcii „Odporúčania, usmernenia a pokyny RO k projektom financovaným z OPZ”

 RO súčasne ponúka žiadateľom o NFP možnosť telefonických a mailových konzultácií k problematickým otázkam týkajúcim sa realizácie VO, resp. OVS s pracovníkmi RO.

Telefonické kontakty pre konzultácie: 02/ 593 73 278, 02/ 593 73 215

Mailové konzultácie na e-mailovej adrese: info.opz@health.gov.sk

Termíny telefonických konzultácií:

Utorok:           8.00  – 12.00 hod.

Štvrtok:          8.00  – 12.00 hod.

Súťaž – progresívne, cenovo dostupné bývanie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR už od roku 1998 každoročne organizuje súťaž Progresívne, cenovo dostupné bývanie, ktorej 17. ročník bol vypísaný v januári 2014 a jeho predmetom sú bytové budovy dokončené a skolaudované  na území  Slovenskej republiky v priebehu roka 2014.

Prihlášky do súťaže ministerstvo prijíma do 31. januára 2015. Súťaž je vypísaná v nasledovných kategóriách:

· bytové domy s úsporným riešením bytov,

·rodinné domy,

·formy bývania odlišného štandardu,

·obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty.

Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných  riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby.

Prihláška do súťaže, súťažné podmienky a ďalšie informácie sú dostupné na adrese: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=153974.

Bližšie informácie Vám poskytne odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja na číslach: 02/594 94 623, 02/594 94 726, prípadne elektronicky na adrese: eva.suraniova@mindop.sk.