Operačný program Ľudské zdroje logo

Operačný program Ľudské zdroje dostal od Komisie zelenú

Slovensko bude môcť v programovom období 2014 – 2020 využiť z európskeho rozpočtu finančné prostriedky v sume 2,2 miliardy eur na investície v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania.

Európska komisia  schválila dňa 10.12. Slovensku Operačný program (OP) Ľudské zdroje. V tomto programe budú združené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Iniciatívy pre nezamestnanosť mladých a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Celková hodnota investícií do tejto priority predstavuje 2,629 miliardy eur, z toho z európskych zdrojov pôjde 2,205 miliardy eur a zvyšok bude spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu.

Finančné prostriedky by mala slovenská vláda využiť na investovanie do ľudských zdrojov a mali by pomôcť nezamestnaným občanom lepšie sa uplatniť na trhu práce. EK za tri kľúčové priority, do ktorých by mali zdroje smerovať, považuje boj s nezamestnanosťou mladých ľudí, pomoc znevýhodneným skupinám a marginalizovaným rómskym komunitám.

V rámci znižovania nezamestnanosti mladých ľudí by sa mali peniaze z OP využiť na financovanie iniciatív na zlepšenie vzdelávacieho systému a odbornej prípravy. Projekty by mali byť zamerané na to, aby mladí ľudia získali tie zručnosti a vedomosti, ktoré vyžadujú zamestnávatelia.

Ďalšou slabinou, na ktorú EK dlhodobo upozorňuje, je obmedzený prístup rodičov k zariadeniam predškolskej starostlivosti. “Absencia dostatočných kapacít v materských školách a jasliach a ich cenová náročnosť predstavujú veľkú bariéru, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť žien,” uviedla Komisia. Časť prostriedkov z nového OP má preto smerovať aj na túto prioritu.

Komisia tiež podporuje stážové programy pre mladých ľudí priamo v podnikoch. Očakáva preto, že z Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí bude profitovať až 80.000 mladých ľudí na Slovensku a viac než 100.000 žiakov a študentov sa zúčastní na aktivitách tohto programu.

Z európskych prostriedkov sa majú v najbližších rokoch financovať aj projekty zamerané na pomoc znevýhodneným skupinám tak, aby mali rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o štúdium, prácu a začlenenie v spoločnosti. Najviac by mali profitovať deti, nezamestnaní a ľudia so zdravotným postihnutím. Podľa komisie pozitívne vplyvy tohto programu by malo pocítiť 250.000 nezamestnaných, najmä tých, ktorí sú nezamestnaní dlhodobo a majú nízke zručnosti.

Zdroje z operačného programu bude môcť podľa očakávaní EK využiť aj 150 obcí, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity. Peniaze sa majú využiť najmä na vzdelávanie, finančnú gramotnosť, zdravotnú osvetu, sociálne bývanie v týchto komunitách, ako aj na podporu sociálnych podnikov.

Statny znak SR

Nadrezortné riešenie zamestnanosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo Národnú stratégiu zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020. Urobilo tak 25.11. na konferencii priestoroch hotela Tatra v Bratislave, za účasti jej tvorcov a odbornej verejnosti.
Národná stratégia zamestnanosti je nadrezortným dokumentom, ktorý aj s prispením sociálnych partnerov, samospráv a odbornej verejnosti prináša riešenia pre podporu rastu zamestnanosti. „V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky sme už vykonali viaceré legislatívne zmeny, ktoré spoločne s inými faktormi budú mať dlhodobo priaznivý vplyv na pracovný trh. Teraz chcem predložiť vláde ucelený a vzájomne prepojený systém strategickej podpory zamestnanosti, aby doterajší vývoj pokračoval,“ priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Podotkol, že podpora zamestnanosti si vyžaduje komplexné medzirezortné riešenia a opatrenia úzko prepojené na tvorbu pracovných miest v jednotlivých sektoroch hospodárstva.

Potrebu riešenia zamestnanosti na nadrezortnej úrovni vyzdvihuje aj premiér Robert Fico. „Jedným z našich cieľov je dosiahnuť do roku 2020 zamestnanosť na úrovni 72%. Ak chceme byť úspešní, musí byť zamestnanosť prioritou celej vlády a tento prístup dôsledne napĺňame. Táto stratégia zadefinuje ďalšie ciele a úlohy, ktoré budú riešiť viaceré rezorty,“ podotkol premiér.

Hlavným cieľom stratégie je, okrem dosiahnutia 72%-nej zamestnanosti, aj zlepšenie životných podmienok pracujúcich ľudí. Okrem toho by mala prispieť k účelnejšiemu využívaniu finančných zdrojov určených na podporu zamestnanosti.

Strategické zámery budú realizované v ôsmych kľúčových oblastiach:

 • podpora tvorby pracovných miest,
 • inovácie ako nástroj podpory zamestnanosti,
 • implementácia sociálnej ekonomiky, inovatívny nástroj podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti,
 • flexibilita pracovných vzťahov, pracovné podmienky, ochrana práce a kultúra práce,
 • účinné riešenie dlhodobej nezamestnanosti,
 • kapacity, sieťovanie a rozvoj verejných služieb zamestnanosti,
 • podpora ponukovej stránky trhu práce prostredníctvom kvalifikácií pre lepšiu zamestnanosť,
 • nadrezortná koordinácia politík s pozitívnym vplyvom na zamestnanosť.

 

Príhovor predsedu vlády SR na konferencii o Národnej stratégii zamestnanosti Slovenskej republiky a následná tlačová beseda_link:  http://www.vlada.gov.sk/robert-fico-ludia-uspesni-vo-svojej-praci-su-zakladom-pre-uspesne-slovensko/

Materiály k Národnej stratégii zamestnanosti Slovenskej republiky si môžete stiahnuť z leteckej pošty_odkaz: http://leteckaposta.cz/578128175

Schválenie nariadenia Slovenskej republiky k podporám od roku 2015

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí 20.11.2014 návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravilo návrh nariadenia, ku ktorému počas medzirezortného pripomienkového konania SPPK uplatnila zásadné pripomienky.  V schválenom nariadení vlády bola zapracovaná legislatíva EÚ, ako aj niektoré požiadavky z praxe. Nový systém priamych platieb je vytvorený z viacerých zložiek.   V ďalšom období sa bude pokračovať v platbe na hektár, ďalej budú poskytnuté oddelené  platby, a to platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, ktorá predstavuje významnú časť priamych podpôr pre poľnohospodára. Do systému platieb je zaradená aj podpora pre  mladých začínajúcich poľnohospodárov tzv. platba pre mladého poľnohospodára. Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2015.

A ako by to malo vyzerať v tomto roku? Pre tento rok by mali byť sadzby pre priame platby na úrovni približne 205 eur/ha, na dojnice asi  209 eur/VDJ. Osobitná platba na cukor by mala byť asi 507 eur/ha.

central_logo_01

Program spolupráce Stredná Európa 2014-2020

Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Stredná Európa 2014-2020 plánuje vyhlásiť 1. Výzvu na predkladanie projektov na obdobie 2014-2020 na prelome januára a februára 2015. Výzva bude 2-kolová, pričom prvé kolo bude otvorené 60 dní.

Ak hľadáte projektových partnerov pre nový projekt v rámci programu, Riadiaci orgán zverejnil databázu návrhov projektov a partnerov, kde sa môžete pripojiť k vznikajúcemu projektu. Ak chcete byť vedúcim partnerom, je tiež možné sa zaregistrovať a zdieľať svoj návrh projektu na: http://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database/  Potenciálni záujemcovia o predloženie projektu, ktorí hľadajú projektových partnerov z iných partnerských krajín môžu kontaktovať Mgr. Magdalénu Hájekovú na  danube@vlada.gov.sk . Vaša projektová idea bude zaradená do databázy plánovaných projektov.

Podrobná informácia a dokumenty k Programu spolupráce Stredná Európa 2014-2020 sú zverejnené na: http://www.central2014.gov.sk/?pg=2

Často kladené otázky k programu spolupráce nájdete na stránke: http://www.central2014.gov.sk/casto-kladene-otazky/

ceec-web-logo

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2014/H2

Popis konference

CEEC Research, Považská cementáreň a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na ďalší ročník najväčšieho Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva


Datum:

09. 12. 2014 od 9:30

Místo konání:

DoubleTree by Hilton Bratislava, 27/A Trnavská cesta, Bratislava, 831 04, Slovensko


Panel pozvaných diskutujících odborníků:

  • Stavebné práce
  • Robert Fico, predseda vlády SR
  • Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Tomáš Borec, minister spravodlivosti SR
  • Milan Gajdoš, generálny riaditeľ, Národná diaľničná spoločnosť
  • Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
  • Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK
  • Branislav Lukáč, generálny riaditeľ Strabag s.r.o.
  • Róbert Šinály, generálny riaditeľ, EUROVIA SK
  • Anton Barcík, generálny riaditeľ Považská cementáreň Ladce
  • Štefan Holý, riaditeľ Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte
  • Jiří Vacek, riaditeľ spoločnosti CEEC Research
  • Projektové práce
  • František Palko, štátny tajomník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Tibor Menyhart, predseda Protimonopolného úradu SR
  • Vladimír Benko, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov
  • Pavol Kováčik, investičný riaditeľ, Národná diaľničná spoločnosť
  • Igor Jakubík, výrobný riaditeľ, Dopravoprojekt, a. s.
  • Slavomír Podmanický, generálny riaditeľ, Reming Consult, a. s.
  • Juraj Hermann, riaditeľ spoločnosti, P-T, spol. s r. o.
  • Eduard Manco, riaditeľ, Valbek
  • Roman Talaš, partner, SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
  • Dušan Semančík, developer a investor projektu Kalviín Rastislavice – miesto pre zdravý život
  • Martin Greguš, generálny riaditeľ SGCP, divízia Weber
  • Branislav Bačo, obchodný riaditeľ Ruukki CR, SR
 • Jozef Hübel, moderátor

CEEC_nlpozvanka500x600

MF_bg_logo

Ministerstvo financií radí prijímateľom, ako úspešne ukončiť projekty v hodnote 860 mil. EUR financovaných z eurofondov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OP IS) pripravilo usmernenie pre všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 1 a 3 OP IS. V usmernení nájdu prijímatelia zhrnutie všetkých dôležitých krokov, ktoré je potrebné urobiť pri ukončovaní projektov tak aby  mohli byť z hľadiska implementácie úspešne ukončené a priniesli tak požadované benefity pre všetkých občanov a podnikateľov.

Usmernenie prináša so sebou aj novinky, medzi ktoré patrí napríklad povinnosť vytvoriť používateľskú príručku elektronických služieb, ktorá bude slúžiť ako sprievodca elektronickými službami pre občanov či podnikateľov. Každý prijímateľ v nej popíše, ako sa postupuje pri využívaní týchto služieb. Príručka bude pre verejnosť dostupná na webových stránkach jednotlivých prijímateľov. Súčasťou fázy ukončovania projektov bude testovanie implementovaných služieb s cieľom overiť ich plnú funkčnosť. Okrem toho budú k ukončovaniu projektov prizývaní odborníci z externého prostredia, ktorých úlohou bude zhodnotiť, či ukončované projekty spĺňajú všetky požadované náležitosti v zmysle usmernenia.

Zástupcovia Európskej komisie uvítali iniciatívu ministerstva pripraviť toto usmernenie a považujú ho za veľmi inšpiratívne. Podľa ich vyjadrení by sa malo aplikovať aj na ostatné európske operačné programy. Usmernenie je dostupné na stránke: http://www.informatizacia.sk/usmernenia/10086s.

 

Zelene oazy

Zelené oázy

Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašej obci alebo meste a dokážete ho uskutočniť  dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?

Chcete upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí? Máte chuť postarať sa o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírode? Možno je aj vo vašom okolí miesto, kde radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti.

Ak áno, prihláste sa so svojím nápadom do 9. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

Cieľ programu Grantový program Zelené oázy podporuje neziskové organizácie, miestne samosprávy, školské zariadenia a centrá voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Novinka

Program Zelené oázy už tradične ponukou podporovaných aktivít reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a reálne potreby žiadateľov o podporu. Preto aj v tomto ročníku otvárame novú tému, ktorá sa čoraz viac objavuje hlavne v mestskom prostredí. Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad a celkovú podporu alternatívnych spôsobov pestovania rastlín v mestách. Prvoradým cieľom  nie je len produkcia ovocia, zeleniny a kvetín, ale predovšetkým humanizácia mestského prostredia a rozvíjanie medziľudských vzťahov. Ponúkame tak možnosť rekultivovať zanedbané plochy a s prispením dobrovoľnej práce ich premeniť na záhrady

Grantový program podporuje

•    čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov
•    výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety, ovocné a
zeleninové kultúry)
•    vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch (obecné, školské,
komunitné a pod.)
•    zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských (vytvorenie a úprava
náučných  chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho športu a vodáckej turistiky
a pod.)
•    sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít
•    vzdelávacie a osvetové aktivity a rozvoj turistického informačného systému (smerové, orientačné a informačné
tabule)
•    prezentáciu lokálnych produktov
•    projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode
•    environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej
architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly,
prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, prostredníctvom ktorých je možné interpretovať prírodné
a kultúrne hodnoty územia, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad (tam, kde tento
zber dobre funguje)
•    sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak
krajinársky hodnotných územiach a miest, ktoré ponúkajú pekný výhľad na krajinné scenérie, sú typické pre danú
oblasť, najlepšie reprezentujú danú oblasť

Kto môže žiadať o grant

•    registrované mimovládne neziskové organizácie
•    základné a stredné školy a učilištia
•    centrá voľného času a komunitné centrá
•    mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

Výška grantu Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 1 000 – 5 000 eur. Pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť súčasťou projektu, vychádzajte z reálnych potrieb.

Ako podať grantový projekt a ako sa projekty hodnotia

Posledný termín na doručenie žiadostí do Nadácie Ekopolis je 8. decembra 2014 do 16:00 hod.

Formuláre pre obidve verzie (elektronickú alebo papierovú) nájdete na www.ekopolis.sk, www.oazy.sk alebo www.slovnaft.sk.

Dôležité termíny grantového programu Zelené oázy 2015

 • 6. november 2014 – vyhlásenie výsledkov ročníka 2014 a najlepšieho projektu, vyhlásenie nového ročníka Zelených oáz
 • 8. december 2014 o 16:00 – uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole) v rámci programu Zelené oázy
 • 8. január 2015 – vyhodnotenie predbežných žiadostí (v 1. kole), oznámenie žiadateľom a zaslanie výzvy na predloženie komplexných žiadostí
 • 2. február 2015 o 16:00 – uzávierka prijímania komplexných žiadostí (v 2. kole)
 • apríl 2015 – zverejnenie podporených projektov
 • apríl až september 2015 – realizácia projektov
 • október 2015 – vyhodnotenie ročníka 2015

Žiadosť pošlite na adresu:
Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Žiadosti o grant prijímame len na formulároch určených pre program Zelené oázy 2015.
Žiadosti musia byť doručené buď v elektronickej forme cez online formulár alebo v papierovej forme (4 kópie). Prosím, neposielajte žiadosti mailom (neobchádzajte online formulár, pretože vaša žiadosť zaslaná mailom nebude prijatá) a ani ich neposielajte súčasne v obidvoch formách. Prosíme vás tiež, aby ste neposielali nevyžiadané prílohy. Obálky označte nápisom: Zelené oázy 2015. Papierové projekty posielajte nezviazané, bez plastových obalov.

Kontaktná osoba: Milan Hronec, email: hronec@ekopolis.sk, tel. 048 / 470 10 95 alebo  0911 452 457.

OPZP

100 miliónov Eur na nízkouhlíkové hospodárstvo pre domácnosti

Z takmer miliardy Eur určenej z európskych fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo je pre domácnosti vyčlenených až 100 miliónov Eur

Na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prispejú k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, bude možné počas nasledujúcich piatich rokov čerpať 938,8 miliónov Eur z európskych investičných a štrukturálnych fondov. Až 100 miliónov z tejto sumy je určených na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach, ďalších 15 miliónov predstavuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

Finančné prostriedky budú k dispozícii v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý v uplynulých dňoch schválila Európska komisia. Program riadi Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR). O administráciu výziev zameraných na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva sa bude starať Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

„S administráciou projektov zameraných na inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu v domácnostiach máme skúsenosti z minulosti, kedy bola finančná podpora poskytovaná zo štátneho rozpočtu. Teraz sa vôbec po prvý raz podarilo získať súhlas Európskej komisie, aby mohli byť európskej prostriedky použité aj pre cieľovú skupinu, ktorou sú domácnosti,” uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Preto je nevyhnutné nastaviť úplne nový systém podpory, ktorý bude vyhovovať náročným európskym pravidlám. V nasledujúcich mesiacoch sa budú pripravovať súvisiace dokumenty, ako sú schémy pomoci a detailné podmienky výziev. „Snažíme sa urobiť všetko preto, aby bolo 115 miliónov Eur z európskych a štátnych prostriedkov využitých s minimom administratívy, avšak účelne a hospodárne. Naším zámerom je, aby boli domácnostiam poskytnuté optimálne zariadenia vyhovujúce prísnym požiadavkám európskych technických štandardov, ktoré nainštalujú odborne spôsobilé osoby,” zdôraznil hovorca SIEA Eduard Jambor.

Podporovaných bude päť druhov zariadení na využívanie OZE. Okrem kotlov na biomasu a solárnych kolektorov určených na ohrev teplej vody alebo vykurovanie, bude možné príspevky čerpať na tepelné čerpadlá, ale aj na zariadenia na výrobu elektriny s maximálnym výkonom do 10 kW, a to fotovoltické panely a veterné turbíny. Podmienky poskytovania a výšky podpory pre jednotlivé zariadenia budú stanovené na jednotku inštalovaného výkonu tak, aby sa návratnosť vložených finančných prostriedkov pri štandardných riešeniach pohybovala do 10 rokov. Výška podpory môže byť priebežne aktualizovaná v závislosti od vývoja trhových cien zariadení na využívanie OZE. Finančných prostriedkov na celé programové je dostatok na to, aby bolo podporené každé malé zariadenie na využívanie OZE, ktoré splní podmienky poskytnutia pomoci. Podporu bude možné čerpať až do roku 2023.

Okrem domácností budú môcť finančnú pomoc zameranú na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo využiť aj ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a podnikatelia. Jednou z podmienok podávania žiadostí o príspevky na obnovu verejných budov bude predloženie výsledkov energetických auditov, v ktorých bude okrem iného komplexne vyhodnotený potenciál úspor energie a navrhnuté vhodné opatrenia. Podpora pre subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy je určená aj na zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva a využívanie energetických služieb. Samosprávy budú mať možnosť získať prostriedky aj na vypracovanie a implementáciu nízkouhlíkových stratégií. Z Operačného program Kvalita životného prostredia sa bude financovať aj obnova systémov diaľkového vykurovania a projekty zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti v podnikoch.

Min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Dotácie na spracovanie územno-plánovacej dokumentácie obcí v roku 2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na svojej stránke zverejnilo informáciu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015. V súlade so zákonom č. 226/2011 Z. z. môžu obce v rozpočtovom roku 2015 požiadať o dotáciu od 15. januára 2015 do 28. februára 2015. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015.

 

Ministerstvo môže poskytnúť obci dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je:

a) koncept riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

b) návrh územného plánu obce alebo územného plánu zóny,

c) návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny.

 

Oprávnenými nákladmi nie sú náklady vynaložené na dohľad nad spracovaním územnoplánovacej dokumentácie a na jej prerokovanie. Dotáciu možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku do výšky 80 % oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €.

 

Žiadateľ v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. priloží k žiadosti:

- okrem dokladov podľa osobitného predpisu § 8a ods. 5 písm. a), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z., ktorými sú nasledovné doklady:

 

Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok:

a) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

d) potvrdením príslušného inšpektorátu práce, nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu

(Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce podľa § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie staršie ako tri mesiace, alebo vyhlásenie obce, že neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.125/2006 Z. z. – my sme dokladali aj Inšpektorát práce aj vyhlásenie obce)

e) potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace.

 - aj tieto doklady:

a) schválené zadanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vrátane uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení zadania,

b) stanovisko k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje,

c) zmluvu o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,

d) výpis z účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení vlastných zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2, obe nie staršie ako tri mesiace,

e) uznesenie obecného zastupiteľstva, nie staršie ako tri mesiace, obsahujúce záväzok žiadateľa o tom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie,

f) vyhlásenie žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace, že spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) (nemá zavedený ozdravný režim alebo nie je v nútenej správe).

 

Hodnotiacimi kritériami sú:

a) počet obyvateľov obce,

b) druh územnoplánovacej dokumentácie,

c) aktivity obce v regionálnom rozvoji,

d) výskyt územia alebo stavby v katastri obce, chránených podľa osobitných predpisov,

e) umiestnenie vybraných nových líniových stavieb v katastri obce,

f) dátum doručenia žiadosti ministerstvu,

g) predloženie opakovanej žiadosti, ktorá v predchádzajúcom roku splnila podmienky poskytnutia dotácie,

h) rozsah čerpania dotácií poskytnutých žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch.

 

Dôležité dokumenty:

- Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015

- Žiadosť o dotáciu – Návod

- Žiadosť + prílohy – FORMULÁRE

- Často kladené otázky

- Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie – príklad

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661

nevipena-ilustrak

Ministerstvo vnútra vydáva časopis pre všetkých pomáhajúcich v rómskych komunitách

Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je vydavateľom mesačníka Romane nevipena – Rómske noviny. Toto periodikum je zamerané na profesijné skupiny pomáhajúce v rómskych komunitách. Časopis vyjde do konca roka 2014 desaťkrát a na dvanástich stranách poskytne informácie z oblasti sociálneho, hospodárskeho, kultúrneho, politického života Rómov a bude vytvárať komunikačnú platformu pre celospoločenskú diskusiu o prointegračných politikách. Čitatelia si v časopise nájdu informácie, návody a postupy riešení celospoločenských a individuálnych problémov Rómov za účelom zlepšenia ich postavenia.

Osobitne prístupnou formou sa bude toto periodikum zameriavať na  deti a mládež, s cieľom pozitívneho formovania všestranného rozvoja osobnosti a budovania národnostného uvedomenia. Osobitnú pozornosť bude dielo venovať rozvoju rómskeho jazyka a prinášaniu nových informácií o významných osobnostiach a ich skutkoch. Časopis bude určený Rómom, pracovníkom štátnej správy a miestnej samosprávy, členom neziskových mimovládnych organizácií a všetkým občanom, zaujímajúcim sa o zlepšovania postavenia životných podmienok Rómov. Mesačník Romane nevipena – Rómske noviny vychádza s podtitulom: časopis pre všetkých pomáhajúcich v rómskych komunitách.   

Adresa redakcie: MKREO, s.r.o., Murgašova16, 010 01 Žilina
Šéfredaktorka: PhDr. Monika Janigová, 0905 856 865, zástupca šéfredaktorky: Mgr. Jaroslav Kizek, 0917 236 138, editor: Vanda Tuchyňová  

Prvé riadne číslo časopisu Romane nevipena – Rómske noviny /a postupne všetky ostatné/ nájdete tu.

Romane nevipena – Rómske noviny nájdete aj na internetovej stránke splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod v záložke vľavo pod názvom Romane nevipena.