Indikatívny harmonogram výziev na rok 2014 – aktualizácia

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že dňa 22.10.2014 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie” uverejnený dokument: Indikatívny harmonogram výziev na rok 2014 – aktualizácia.

Cieľom indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) je oboznámiť zainteresované subjekty, predovšetkým potenciálnych žiadateľov, s predpokladanými termínmi zverejnenia výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP pre jednotlivé opatrenia Regionálneho operačného programu (ďalej len „ROP“) v kalendárnom roku 2014.

Na základe vyššie uvedených skutočností budú výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre jednotlivé opatrenia ROP zverejnené na webových sídlach www.ropka.sk a www.mpsr.sk a súvisiacej stránke www.nsrr.sk. Finančné alokácie na jednotlivé výzvy budú uvedené na základe objemu zostávajúcich disponibilných finančných zdrojov vyčlenených pre jednotlivé opatrenia. V prípade decentralizovaných opatrení sú výzvy uverejňované aj na stránkach jednotlivých sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom (samosprávnych krajov) www.vucbb.sk, www.vucke.sk, www.unsk.sk, www.po-kraj.sk,

www.tsk.sk, www.trnava-vuc.sk a www.regionzilina.sk.