SK-CZ

Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 21. november 2014 do 12:00 hod.

Viac info na http://www.sk-cz.eu/sk/aktualne-vyzvy/