SIEA logo

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením KaHR-31DM-1401, sa mohli zúčastniť štyroch bezplatných seminárov v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Žiline a v Bratislave. Výzva sa zameriava na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Semináre pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá výzvu administruje. Odzneli na nich podrobné informácie o tom, ktorí žiadatelia sú oprávnení na získanie príspevku, kde je možné projekt realizovať, ako aj cenné rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Účastníci mohli získať poznatky týkajúce sa jednotlivých príloh a ich dokladovania.

Neoddeliteľnou súčasťou boli aj odporúčania na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho sa je potrebné vyvarovať. Upozornenia sa týkali aj rôznych chýb či nedostatkov, ktoré sa vyskytli v minulosti.

Cieľom poskytnutia pomoci je vytváranie podmienok pre rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, a v rámci toho obnova a rozvoj kultúrneho, historického a prírodného dedičstva súvisiaceho s aktivitami cestovného ruchu, pričom dôraz je kladený na vytváranie komplexných turistických produktov s celoročným pôsobením a tvorbou pracovných miest pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov.

Na projekty v rámci výzvy KaHR-31DM-1401, ktorá bola vyhlásená dňa 12. septembra 2014, je vyčlenených 8 000 000 EUR a uzávierka prijímania žiadostí je 11.december 2014.