Environmentálny fond – nová výzva – Rozšírenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 o oblasť L, činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 o oblasť Lčinnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

 

Oprávnení žiadatelia:

- obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení,

- samosprávny kraj,

- príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení.

 

V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:

- zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,

- zateplenie/výmena strechy,

- zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia,

- výmena otvorových výplní (okná, dvere),

- modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej úžitkovej vody,

- práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,

- kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Podmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť L2:

projekty musia byť realizované vo verejných budovách – napr. základné a stredné školy, škôlky/materské školy/predškolské zariadenia, obecné úrady a domovy sociálnych služieb,

projekt musí plniť technické požiadavky a štandardy podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov (zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/20015 Z. z.) a technických noriem v Slovenskej republike (najmä STN 73 0540-2),

- realizáciou projektu bude dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií skleníkových plynov a súčasne budú dodržané legislatívne požiadavky pre iné zložky ochrany životného prostredia, napríklad ochranu ovzdušia,

maximálna výška podpory na projekt je 200 000 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovaniazo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu,

počet žiadostí o podporu formu dotácie predkladaných v danom roku jedným žiadateľom nie je obmedzený,

- maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 10.7.2015 maximálne do 31.8.2016,

 

Environmentálny fond uvažuje s alokáciou prostriedkov, určených pre podporu v rámci plánovaného rozšírenia špecifikácie činností podpory, vo výške 15 000 000 Eur. Dotácie budú ako kapitálový transfer smerovať obciam.

 

Medzi neoprávnené náklady patria napr.: náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa, náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením, náklady na spracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu, resp. tepelnotechnického posudku atď.

 

Tepelnotechnický posudok (Príloha č. 15):

Žiadateľ predkladá doklad spracovaný oprávnenou osobouV prípade, že sa projekt realizuje na základe stavebného povoleniamusí byť Tepelnotechnický posudok overený v stavebnom konaní v zmysle príslušného stavebného povolenia predkladaného v rámci Prílohy č. 3. Tepelnotechnický posudok musí predovšetkým obsahovať % vyjadrenie dosiahnutých úspor energie na základe porovnania súčasného stavu budovy/budov a stavu budovy/budov po realizácii aktivít projektu vedúcich k znižovaniu energetickej náročnosti budovy. Tento údaj zároveň žiadateľ následne uvádza aj v tabuľke 2.a) Prílohy č. 1 Opis a prínosy projektu.

 

Výberové kritériá pre hodnotenie projektov sú rozdelené na 3 hlavné skupiny:

technické, finančné a sociálno-ekonomické kritériá (podrobnejšie sú uvedené v dokumente – Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015).

 

Predkladanie žiadostí:

- termín na predloženie žiadostí je do 09. 10. 2015 (vrátane)pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie,

- žiadateľ predkladá žiadosť v elektronickej aj písomnej forme.

 

Dôležité dokumenty (kliknite na podčiarknutý text):

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2015 na činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (formát PDF)

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (formát PDF)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://goo.gl/e7yLT1

Oznámenie PPA zo dňa 07.07.2015 (Výzva č. 4/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 4/PRV/2015 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.1 – Prípravná podpora. Aktualizáciou výzvy sa doplniltext uvedený v časti 5.2.5. Výberové kritériá na strane 8  nasledovne:

  • „hustota obyvateľstva celého územia MAS nesmie byť vyššia ako 150 obyv./km2 – hustota sa vypočíta vydelením celkového počtu obyvateľov MAS celkovou rozlohou územia MAS (údaje k 31.12. roku predchádzajúcemu vyhláseniu výzvy)“.

Aktualizáciou PPA  zosúladila výzvu s bodom 1 písmena b) v časti 3.3.1 Všeobecné podmienky výberu MAS so  Systémom riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 -2020. Aktualizácia si vyžiadala aj  zmeny v tabuľkovej časti (doplnený stĺpec výmera katastrálneho územia)  a následne aj úpravy vzorca na výpočet hustoty obyvateľstva.

Oznámenie PPA č. 120 zo dňa 6.7. 2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že dňa 16.06.2015 Monitorovací výbor na svojom 15 zasadnutí schválil v opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, výzva č. 2015/PRV/37 zmenu v kritériu spôsobilosti č. 19 citujeme: „Ak bude žiadateľ zároveň prevádzkovateľom kamerového systému, preukáže oprávnenie prevádzkovať kamerový bezpečnostný systém v zmysle platnej legislatívy (preukazuje sa pri podaní ŽoP)“. Z uvedeného dôvodu PPA aktualizovala v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.4.2 aj dokumenty:

  1. Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
  2. a formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových MŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje ďalšiu výzvu na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl. Z druhého sociálneho balíčka vlády bolo na tento účel vyčlenených päť miliónov eur.
Tak ako v prvom kole, aj teraz je dotácia určená na prístavbu, výstavbu a rekonštrukciu priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách.
Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie sa bude prihliadať na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl. Zohľadňovať sa budú kritériá ako doterajšie riešenie kapacít na zabezpečenie predprimárneho vzdelávania či zvýšenie a udržateľnosť nových kapacít materskej školy po dobu minimálne 7 rokov.
Žiadosť podaná v rámci prvej výzvy, nebude v rámci novej výzvy akceptovaná, a teda každá obec, ktorá bude mať záujem o poskytnutie dotácie na rozšírenie alebo udržanie kapacít materskej školy, bude musieť na MŠVVaŠ SR doručiť novú žiadosť. Stavebný projekt, ktorý už majú vypracovaný, však budú môcť použiť opätovne.
Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

Oznámenie zo dňa 29.06.2015 (Výzva č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 8/PRV/2015 na podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

Oznámenie zo dňa 19.06.2015 (Výzva č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6.4 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Výzvu č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 17. júna 2015 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 22VS – 1501 (ďalej len „výzva”);

2) zabezpečiť ďalšie úpravy – najmä gramatické, štylistické, terminologické a formálne úpravy, ktoré nemenia stanovené podmienky

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

- Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí KaHR-22VS-1501

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 22VS – 1501;

- Príloha č. 13a ŽoNFP – Krycí list svetelnotechnickej štúdie;

Kompletné informácie k výzve sú zverejnené na stránek MH SR:
http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22—kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s

Oznámenie PPA (Výzva č. 4/PRV/2015 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie: 19.1 – Prípravná podpora)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 4/PRV/2015 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.1 – Prípravná podpora, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa

Oznámenie PPA o výzve pre podopatrenie 8.4

Výzva č. 3/PRV/2015 na Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v častiPPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 3/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.4 – časť  Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami,  vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa

Oznámenie PPA o výzve pre podopatrenie 8.3

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v častiPPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 2/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 8.3 – časť  Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.