Oznámenie PPA o výzve pre podopatrenie 4.3.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v častiPPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 1/PRV/2015 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 4.3 – časť  Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde,  vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v častiPPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

Informácia o výzve na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach + konferencia

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov Európskej únie na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v mestách a obciach okrem Bratislavského kraja. Cieľom poskytnutia pomoci je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie.

 

O podmienkach výzvy a náležitostiach projektov zameraných na rekonštrukciu verejného osvetlenia sa bude hovoriť na konferencii Úspory energie v obciach a mestách, ktorá sa uskutoční 25. a 26. mája 2015 v Žiline. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Prihlásiť na konferenciu sa môžete na stránke:http://goo.gl/bOkQBk

 

Žiadosť o NFP v rámci výzvy je potrebné spracovať a následne odoslať elektronicky cez ITMS systém. Následne po elektronickom odoslaní žiadosti o NFP žiadateľ cez aplikáciu (v rámci ITMS) vytlačí vyplnenú žiadosť o NFP v papierovej forme, ktorú podpíše štatutárny orgán žiadateľa. K žiadosti o NFP doplní všetky povinné prílohy a zabezpečí jej doručenie / odoslanie na adresu poskytovateľa. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť iba jednu žiadosť o NFP.

 

Medzi podmienky poskytnutia pomoci patrí aj preukázanie splnenia podmienky vyplývajúcej z § 8 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (§ 8 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z. z. v platnom znení: Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.).

 

Žiadateľ je povinný postupovať pri obstarávaní prác, tovarov a služieb v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s podmienkami stanovenými poskytovateľom, pričom verejné obstarávanie je žiadateľ povinný začať vykonávať pred predložením žiadosti o NFP. Podmienka vykonať verejné obstarávanie sa nevzťahuje na osobné výdavky odborne spôsobilej osoby v súvislosti s vypracovaním svetelnotechnickej štúdie a svetelnotechnického merania, ak žiadateľ na tieto účely uzatvoril dohodu/dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. Výdavky na verejné obstarávanie realizované v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. sú považované v zmysle výzvy za neoprávnené.

 

Oprávnenosť žiadateľa:

Oprávnenými žiadateľmi sú obce založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Miesto realizácie projektu:

Oprávnené je celé územie SR, s výnimkou Bratislavského kraja. Pre posúdenie kritérií oprávnenosti jerozhodujúce miesto realizácie projektuOprávnený projekt môže byť realizovaný len v katastrálnom území obce žiadajúcej o poskytnutie príspevku.

 

Financovanie:

- Výška pomoci na projekt nesmie byť vyššia než 750 000 EUR.

- Výška pomoci na projekt nesmie byť nižšia než 10 000 EUR.

- Spolufinancovanie žiadateľa predstavuje 5 %.

 

Oprávnenými aktivitami sú:

1. výmena pôvodných svietidiel, resp. svetelných zdrojov existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy za nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné svietidlá, resp. svetelné zdroje,

2. doplnenie nových technicky vyspelých, energeticky menej náročných svietidiel na už vybudovanésvetelné body sústavy verejného osvetlenia, resp. na už vybudované nosné konštrukcie,

3. technická obnova pôvodných, alebo inštalácia nových elektrorozvádzačov systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

4. úprava, inštalácia riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

5. výmena a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných) v spojitosti s aktivitou 1 a/alebo 2,

6. vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu:

a./ svetelnotechnická štúdia,

b./ svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu projektu po rekonštrukcii (záverečné meranie).

 

Jedným projektom môže byť realizovaných viacero oprávnených aktivít.

 

Za neoprávnené pre poskytnutie pomoci na základe tejto výzvy sa považujú aktivity súvisiace najmä s pridávaním nových stĺpov, resp. nosných konštrukcií verejného osvetlenia.

 

Oprávnené výdavky: 

obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, pričom obstarávacia cena je definovaná podľa § 25 ods. (6) písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vrátane stavebných prác v rozsahu v akom súvisia s oprávnenými aktivitami,

osobné výdavky odborne spôsobilej osoby v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie podľa bodu 6 kapitoly 4.4 výzvy,

výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie dodávateľským spôsobom a to v rozsahu podľa bodu 6 kapitoly 4.4 výzvy.

 

Odborne spôsobilou osobou je:

a) energetický audítor,

b) autorizovaný stavebný inžinier.

 

Z vecného hľadiska sú oprávnené výdavky na:

1. obstaranie nových svietidiel, svetelných zdrojov, elektrorozvádzačov a riadiaceho a monitorovacieho systému sústavy verejného osvetlenia a ich častí,

2. demontáž pôvodných svietidiel/svetelných zdrojov a to vrátane výložníka alebo inej podpornej konštrukcie (nie nosnej konštrukcie),

3. montáž nových svietidiel/svetelných zdrojov a to vrátane výložníka alebo inej podpornej konštrukcie (nie nosnej konštrukcie),

4. technickú obnovu pôvodných alebo inštalácia nových elektrorozvádzačov,

5. úpravu, resp. inštaláciu (centralizovaného alebo decentralizovaného) riadiaceho a monitorovacieho systému sústavy verejného osvetlenia,

6. výmenu a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných),

7. svetelnotechnickú štúdiu,

8. svetelnotechnické meranie vlastností verejného osvetlenia po rekonštrukcii.

 

Poskytovateľ určuje maximálnu výšku oprávnených výdavkov súvisiacich s vypracovaním oprávnenej projektov dokumentácie, ktoré bude financovať z prostriedkov NFP. Hodnota oprávnených výdavkov je určená prostredníctvom jednotkovej ceny a celková hodnota oprávneného výdavku tak závisí od rozsahu projektovej dokumentácie. Rozsah projektovej dokumentácie je určený počtom svetelných bodov, ktoré sú predmetom projektu.

 

Tabuľka 1 - Maximálne hodnoty oprávnených výdavkov projektovej dokumentácie

Typ projektovej dokumentácie Merná jednotka Jednotková cena
svetelnotechnická štúdia svetelný bod, ktorý je predmetom projektu 4,50 €
svetelnotechnické meranie (záverečné meranie) 19,00 €

 

Dátum uzavretia výzvy: 30. september 2015

(v prípade doručenia poštou alebo prostredníctvom inej zásielkovej služby, je rozhodujúci termín odovzdania žiadosti o NFP na prepravu).

 

Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na stránke:

http://goo.gl/ty03w3

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

oznamuje

záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti  o:

  • podporu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 56  nariadenia vlády    Slovenskej republiky č.75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka,
  • platbu v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok v zmysle § 11 nariadenia vlády    Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka,
  • o zaradenie do opatrenia lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov  v zmysle § 48 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka,
  • platbu na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle §  48 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka,

v termíne od 1. mája 2015 do 15. mája 2015.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2015 do 9. júna 2015), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok platných v nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili v roku 2014 niektorú z vyššie uvedených žiadostí formuláre IL, ktoré si môžu vyzdvihnúť na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.

Aktuálna grantová výzva – Obce bližšie k vám 2015

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na organizáciu kultúrnych podujatí s dlhodobou tradíciou, obnovu významných historických a umeleckých pamiatok, alebo na ochranu životného prostredia.

 Oblasti podpory:

- udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré majú minimálne 5 ročnú tradíciu organizovania vo vašej obci/meste, rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a cestovný ruch;

- obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupniť verejnosti;

ochrana prírodného prostredia vašej obce a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry či fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a pod.

Vzhľadom na obmedzené prostriedky budú podporené iba kultúrne podujatia, ktoré majú dlhodobú tradíciu, sú obľúbené a predsa im hrozí, že nebudú môcť byť zorganizované kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Obnova pamiatok bude podporená, iba ak objekt je prístupný verejnosti, alebo projekt k jeho sprístupneniu povedie. Podmienkou udelenia grantu je jednoznačná podpora miestneho zastupiteľstva a významná finančná spoluúčasť.

 Výška podpory, kritéria výberu, podmienky spolufinancovania projektov:

Na jeden projekt môžeme poskytnúť grant v minimálnej sume 3.000 eur a maximálnej sume 7.500 eur.

Nadácia zároveň očakáva, že obec/mesto bude mať na projekte finančnú spoluúčasť vo výške podľa oblasti, v ktorej obec žiada o podporu:

kultúrne podujatia – minimálne 50% výšky celkového rozpočtu,

pamiatky – minimálne 20% výšky celkového rozpočtu;

prírodne prostredie obce – minimálne 20% výšky celkového rozpočtu.

 

Zdrojom finančnej spoluúčasti môže byť nielen rozpočet obce či organizácie, ale i ďalšie prostriedky, ktoré oprávnení žiadatelia získali prostredníctvom iného grantu či daru.

Dôležitým kritériom pri výbere úspešných projektov bude miera zapájania širšej miestnej komunity, dobrovoľníkov, miestnych podnikateľov, spoluprácu lokálnych organizácií a inštitúcií a pod.

Nadácia nepodporí aktivity prinášajúce prospech len úzkej alebo uzavretej skupine obyvateľov ani obchodné aktivity, z ktorých priamo profituje komerčná spoločnosť ako organizátor projektu.

Grant možno použiť najmä na materiálne, organizačné a komunikačné nákladyOdmeny a mzdy pre realizátorov projektu, pre zamestnancov či členov predkladateľa projektu môžu tvoriť maximálne 20 %výšky požadovaného grantu z Nadácie Slovenskej sporiteľne a zároveň celkového rozpočtu projektu. Z grantu nie je možné hradiť ani do vyúčtovania nijako ukryť odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie alebo reportovanie projektu.

 

Oprávnení žiadatelia o grant:

O grant sa môžu uchádzať len subjekty s právnou subjektivitou:

samospráva – obec alebo mesto;

mimovládne organizácie - nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy.

 V prípade, že je žiadateľom iný subjekt ako samospráva, súčasťou jeho žiadosti musí byť vyjadrenie starostu, resp. primátora k predkladanému projektu. Z jednej obce/mesta môže byť v tomto grantovom programe predložený maximálne 1 projekt.

O grant sa nemôžu uchádzať:

- podnikateľské subjekty ani podnikatelia (živnostníci);

- fyzické osoby.

 Zasielanie projektov:

- registrujte sa na stránke podatelna.slsp.sk;

elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke, nezasielajte vytlačenú verziu.

 Povinné súčasti:

Do elektronického formulára projektu na stránke podatelna.slsp.sk vložte:

- v časti Galéria (Prílohy) – sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO);

- sken stručného Vyjadrenia starostu, resp. primátora k predkladanému projektu, ak je predkladateľom mimovládna organizácia;

- v časti Galéria (Fotogaléria) – 2 – 4 fotografie ilustrujúce predkladaný projekt – miesto, objekt, minulé ročníky podujatia a pod.

Ak máte k predkladanému projektu i ilustračné video, môžete vložiť link ako nepovinnú prílohu do časti Videogaléria.

 

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 15.4.2015

 

Hodnotiace kritériá:

- do prípravy alebo finalizácie podoby projektu je zapojená širšia miestna komunita;

- projekt má pre obec dlhodobý prínos;

- projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, sú jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;

- rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://goo.gl/yUnZyg

VÝZVA EEA/EHP-SK06-IV-V-02 INŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

Oznámenie o vyhlásení výzvy pre Štipendijný program EHP Slovensko
SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-IV-V-02  v rámci opatrenia:
Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami
Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní

 

Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 09. 03. 2015 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1, Schéma DM – 18/2014, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 20/2015 dňa 30. januára 2015.
Oprávnenými projektmi sú projekty neinvestičného charakteru, zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastrových organizácií a ich členov v Slovenskej republike a v zahraničí prostredníctvom účasti na informačných podujatiach a výstavách, tvorbu spoločnej expertnej bázy, technologických máp, stratégie, expertné činnosti a zabezpečenie účasti klastrových organizácií v medzinárodných projektov a sieťach.
Výška dotácie je max. 70 % oprávnených výdavkov projektu. Prijímateľ musí spolufinancovať riešenie z vlastných zdrojov vo výške 30 %.
Žiadosti o dotácie vo výške 10 až 20 tisíc EUR môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať na predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v termíne do 17. apríla 2015.
Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií sú dostupné na:

Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 09. 03. 2015 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskoršieho predpisu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom vouchera v rámci Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1, Schéma DM – 17/2014, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 20/2015 dňa 30. januára 2015.
Oprávnenými projektmi sú projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti prijímateľa prostredníctvom inovácie produktov, technológií alebo služieb.
Celková nominálna hodnota vouchera pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov do 250 vrátane je 5 000,- EUR, pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov viac ako 250, je celková nominálna hodnota vouchera 10 000,- EUR.
Výška dotácie pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov do 250 vrátane je 100 %, pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov nad 250 je 45 % celkových oprávnených výdavkov realizovaného projektu podľa tejto schémy. Rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a výškou poskytnutej dotácie je hradený z vlastných zdrojov prijímateľa.
Žiadosti o dotácie môžu fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v termíne do 17. apríla 2015.
Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov vrátane novej databázy oprávnených riešiteľov projektov sú dostupné na adrese:http://www.mhsr.sk/11409-menu/145000s

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI PROGRAMU PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

IUVENTA zverejnila zoznam registrovaných žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2015. Od 16. februára 2015 je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií na rok 2015.

Výzva je zverejnená na web stránke  IUVENTY v časti Granty / Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 / Výzvy a formuláre, alebo klikajte tu. Termín na predkladanie žiadostí je do 18. marca 2015 do 12:00.

Zdroj: www.iuventa.sk