Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1, 3.2)

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

Výzva OPŽP-PO3-14-4 je zverejnená TU.

COST výzva

COST (Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky) je medzivládna rámec podpory spolupráce medzi vedcami a výskumníkmi v celej Európe tým, že poskytuje podporu pre sieťové činnosti vykonávané v rámci Akcie COST.

Radi by sme Vás informovali, že oficiálne vyhlásenie otvorenej výzvy na predkladanie návrhov je zverejnená na internetovej stránke COST (pozri http://www.cost.eu/participate/open_call).

Statny znak SR

Kultúra národnostných menšín na rok 2015

Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  pre národnostné menšiny ako gestora programu Kultúra národnostných menšín zverejnil 19. novembra 2014 na stránkewww.narodnostnemensiny.gov.sk Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 na realizáciu budúcoročných projektov. Žiadosti je možné podávať do 19. januára 2015. 
 
O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, obce a mestá aj právnické osoby. Cieľom každoročnej podpory štátu prostredníctvom dotačného programu je rozvoj kultúry a jazyka predstaviteľov národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike, ale aj podpora ich aktivít, podujatí a pod. Viac o podmienkach výzvy nájdete tu :http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/.
 
Úrad vlády SR tak ako v tomto roku, plánuje aj v priebehu roka 2015 po schválení Schémy štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike Európskou komisiou vyhlásiť aj II. výzvu, v ktorej sa o finančnú podporu  budú môcť uchádzať aj podnikateľské subjekty.
 
Zverejnením aktuálnej výzvy takmer mesiac a pol pred koncom roka Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny celý proces poskytovania dotácii ešte viac zefektívňuje a urýchľuje.  Žiadatelia tak môžu získať finančné prostriedky ešte skôr ako v prebiehajúcom roku 2014,  kedy viac ako 90 % prostriedkov na národnostnú kultúru v rámci I. výzvy bolo vyplatených už koncom septembra 2014.  Vyplácanie dotácií úradom vlády tak bolo najrýchlejšie za posledné tri roky

logo-opkahr

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 18. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31DM-1401.

Cieľom tohto usmernenia  je zmena formálnych náležitostí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok KaHR-31DM-1401 a jej prílohy, t.j.  spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci výzvy a odstránenie preklepov, gramatických chýb a chýb v písaní.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza:

- Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR-31DM-1401

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–31DM–1401;

- Príloha č. 4 Výzvy – Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-1401

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-31DM-1401

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o NFP predložených na realizáciu národných projektov v rámci PO 2 OPIS

Úrad vlády Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) predložených na realizáciu národných projektov v rámci Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len „PO 2 OPIS“).
SIEA logo

KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva vydalo dňa 12.9.2014 výzvu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s označením

KaHR-31DM-1401

Jedná sa o podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Uzávierka

prijímania žiadostí je 11.decembra 2014. Indikatívna alokácia 8.000.000 Eur.

Vykonávateľom výzvy je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Viac info priamo vo výzve:

http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-7462/vyzva-kahr-31dm-1401/

Dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015

Výzva Rady vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015

Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 je zverejňovaná v zmysle zákona č. 583/2008 z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín uzávierky výzvy je 15. decembra 2014.

Všetky dokumenty k výzve nájdete na: http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2015

SK-CZ

Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 21. november 2014 do 12:00 hod.

Viac info na http://www.sk-cz.eu/sk/aktualne-vyzvy/

iuventa

Nová výzva v programoch pre mládež na roky 2014 – 2020

Od 15. októbra 2014 je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2015 – 2017. Výzva je zverejnená na web stránke IUVENTY v časti Granty / Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020 / Výzvy a formuláre, alebo klikajte tu: