29. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 

1.3.1 Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Dátum vyhlásenia: 29. 09. 2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 29. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru

viac info na:

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/29-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-zachovanie-a-obnovu-biodiverzity-a-ekosystemov-a-ich-sluzieb-mimo-chranenych-uzemi-a-zelenu-infrastrukturu-s-kodom-opkzp-po1-sc131-201/

30. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch ( OPKZP-PO4-SC421-2017-30 )

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Dátum vyhlásenia: 29.09. 2017

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

 

Viac info na:

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/30-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-oze-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2017-30/

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR VYHLÁSILO VÝZVU NA PODPORU MSP V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH SR

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré plánujú tvorbu nového alebo inovovaného produktu, resp. inováciu výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch SR, a to s cieľom:

  • udržať v daných regiónoch existujúce investície a pomôcť im v raste, t. j. motivovať MSP už pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresov, aby rozšírili svoju činnosť,
  • priviesť do najmenej rozvinutých okresov nové investície, t. j. motivovať MSP pôsobiacich mimo týchto regiónov, aby realizovali nové projekty práve tu,
  • podporiť tvorbu nových pracovných miest v oblastiach s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti.

Oprávneným miestom realizácie projektov sú výhradne najmenej rozvinuté okresy SR, t. j. okresy definované v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre oprávnenosť projektu z hľadiska miesta realizácie je rozhodujúci stav k poslednému dostupnému mesiacu predchádzajúcemu termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola výzvy.

Aj v tejto výzve je možné plne elektronické predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (žiadosť) a žiadatelia už nemusia prikladať k žiadostiam množstvo povinných príloh vo forme potvrdení z rôznych úradov a inštitúcií, ako napr. zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, Obchodného alebo Živnostenského registra, registra trestov, čím sa výrazne znižuje administratívna záťaž pri príprave žiadostí (úspora času i finančných prostriedkov žiadateľov). Ministerstvo hospodárstva SR bude pri posudzovaní žiadostí využívať v maximálne možnej miere údaje z verejne dostupných registrov.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 50 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 09. 2017

Typ výzvy: otvorená

 

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite sem:

https://www.opvai.sk/aktuality/aktualita_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc

Termín vyhlásenia: 17.7.2017

Termín uzávierky: 31.8.2017

 

Žiadosť o dotáciu môžu podať subjekty

  • Obec – zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky
  • Občianske združenie – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na:

  • Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
  • Stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce (v zmysle stavebného zákona) pre dosiahnutie alebo zvýšenie štandardov vybavenosti hasičských zbrojníc podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
  • Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice
  • Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia).
  • Projektové a inžinierske práce pre projekt.

Minimálna výška dotácie:     5 000,- EUR

Maximálna výška dotácie:  30 000,- EUR

 

Viac info: https://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017

 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.
Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou:
  ·  dostavby telocvične,
  ·  rekonštrukcie telocvične alebo
  ·  výstavby novej telocvične.
Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na:
  ·  rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,
  ·  rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),
  ·  rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),
  ·  rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,
  ·  rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.
Dotáciu je možné poskytnúť len obciam, vyšším územným celkom, štátom uznaným cirkvám a náboženským spoločnostiam na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy so všetkými ročníkmi alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150 a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie a neboli prijímateľmi finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične za rok 2016.
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ v štruktúre podľa vzoru zverejnenom na webovom sídle ministerstva prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja.
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
29. september 2017 do 14.00 h.
 

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 17. júla 2017 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 4, ktorý nájdete v časti Výzvy/Harmonogram výziev.

Výzva č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. (http://bit.ly/2sFPzEM) o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 (http://bit.ly/2tEzcdc) na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2017.

 

Predkladať žiadosti bude možné od 1. augusta 2017.

 

Podmienky poskytnutia príspevku:

Príspevok možno poskytnúť, ak

- sú pri obnovených stavebných konštrukciách alebo vymenených stavebných konštrukciách splnené požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,

- pri neobnovených stavebných konštrukciách a nevymenených stavebných konštrukciách sú splnené aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,

- je splnené hygienické kritérium zodpovedajúce slovenskej technickej norme,

- zateplenie rodinného domu bolo uskutočnené tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,

- zateplenie rodinného domu zrealizoval zhotoviteľ, ktorý má na tepelnoizolačný systém podľa predchádzajúcej zarážky správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,

- práce na zateplení rodinného domu boli začaté po 31. decembri 2014,

- na zateplenie rodinného domu nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona alebo podpora podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.,

- žiadosť o príspevok obsahuje predpísané náležitosti,

- rodinný dom spĺňa nasledujúce podmienky:

- kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že rodinný dom bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred realizáciou jeho zateplenia,

- celková podlahová plocha je najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,

- nachádza sa na území Slovenskej republiky a

- je využívaný výlučne na bývanie.

 

Žiadateľ môže podať žiadosť o príspevok po realizácii zateplenia rodinného domu alebo pred realizáciou zateplenia rodinného domu.

 

Oprávnený žiadateľ:

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá

- má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,

- je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie a

- je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku.

 

Výška príspevku:

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť najviac v sume 8 800 eur.

 

Výška príspevku sa určí ako súčet príspevku stanoveného

1. v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií (najviac 7 000 eur) a v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu (najviac 1 000 eur) do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 8 000 eur, podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v znení vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 145/2017 Z. z. a

 

2. z oprávnených a uhradených nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, za vypracovanie energetického certifikátu a za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie, najviac však v sume 800 eur.

 

Oprávnené náklady:

Oprávnené náklady sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov možno započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému, náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú lodžia, balkón a prekrytie vstupu a náklady za výmenu zdroja tepla.

 

Do oprávnených nákladov sa započítavajú náklady za výmenu zdroja tepla, ak tieto neboli uplatnené v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z finančných prostriedkov Európskej únie a vymenený zdroj tepla je zaradený do triedy energetickej účinnosti A alebo lepšej.

 

Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

Počet žiadostí o príspevok: 500

 

Lehota na predkladanie žiadostí o príspevok:

- Termín na začatie podávania žiadostí o príspevok: 1. august 2017.

 

- Termín na ukončenie podávania žiadostí o príspevok: naplnením počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok uvedeného v bode 7 výzvy (počet 500), najneskôr však 31. októbra 2017.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Výzva č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (http://bit.ly/2tEzcdc);

- Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (http://bit.ly/1rOkCND);

Zoznam príloh potrebných k podaniu žiadosti pred realizáciou zateplenia rodinného domu(http://bit.ly/2v1jo3E);

- Zoznam príloh potrebných k podaniu žiadosti po realizácii zateplenia rodinného domu (http://bit.ly/2uHxmIK);

- Zhrnutie výsledkov energetického hodnotenia (http://bit.ly/2t4dDAJ);

- VZOR – Písomný súhlas spoluvlastníkov s podaním žiadosti a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku (http://bit.ly/2u3i7LY);

- VZOR – Plnomocenstvo manžela alebo manželky na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania (http://bit.ly/2uH8roB);

- VZOR – Súpis faktúr (http://bit.ly/2sFKc8U).

 

Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na stránke:

http://bit.ly/2ty6lIZ

Výzva č. IROP-PO4-SC421-2017-19 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Výzva č. IROP-PO4-SC421-2017-19 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11782

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Aktualizovaný zoznam často kladených otázok k výzve – Miestne občianske poriadkové služby

Ministerstvo vnútra SR aktualizovalo zoznam často kladených otázok k výzve, ktorá je zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) – OPLZ-PO5-2017-1. Výzva bola vyhlásená 24. mája 2017.

 

Aktualizácia výzvy pre opatrenie 19, podopatrenie 19.2.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že z dôvodu predĺženia termínu na uzatvorenie výzvy aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA/Podpory/Projektové podpory/PRV 2014-2020/Výzvy/Opatrenie 19/Podopatrenie 19.2/21/PRV/2017 výzvu pre Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy Leader, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, číslo výzvy 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2sSEYXE).

 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva – aktualizácia (http://bit.ly/2s1gknS)

Výzva ŽoSS_MAS_19_2_aktualizacia2 (http://bit.ly/2tbnqpk)

 

Dokumenty sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2sSEYXE

 

a tiež na stránke:

http://bit.ly/2qUQuju