Aktualizácia výzvy pre opatrenie 19, podopatrenie 19.2.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že z dôvodu predĺženia termínu na uzatvorenie výzvy aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA/Podpory/Projektové podpory/PRV 2014-2020/Výzvy/Opatrenie 19/Podopatrenie 19.2/21/PRV/2017 výzvu pre Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy Leader, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, číslo výzvy 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2sSEYXE).

 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva – aktualizácia (http://bit.ly/2s1gknS)

Výzva ŽoSS_MAS_19_2_aktualizacia2 (http://bit.ly/2tbnqpk)

 

Dokumenty sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2sSEYXE

 

a tiež na stránke:

http://bit.ly/2qUQuju

Oznámenie zo dňa 31.05.2017 (Výzva č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7, podopatrenie 7.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.4 Výzvu č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, vrátane všetkých jej príloh.
Bližšie informácie: http://www.apa.sk/podopatrenie-7-4

 

Samosprávy a mimovládne organizácie môžu žiadať o finančné prostriedky na komunitné centrá

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - OPLZ-PO6-SC613-2017-2.
Vyhlásená - 26. mája 2017
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 30. november 2017
 

IROP-PO2-SC213-2017-20 – výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 50 000 000€
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Alokácia: 50 000 000€
Dátum vyhlásenia výzvy: 24. máj 2017
Uzavretie výzvy: 24. august 2017
SORO: Ministerstvo zdravotníctva SR
Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: č. ŠP SVHZ – 1/2017 (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu)
Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavným zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti
Oprávnení žiadatelia: iba všeobecné nemocnice v rámci zracionalizovanej siete poskytovateľov akútnej zdravotnej starostlivosti uvedené v Implementačnej stratégii – systéme integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti[1]:
 • rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce,
 • príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy
 • právnické osoby,
 • neziskové organizácie.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: V rámci špecifického cieľa 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít projektu:
 1. vypracovanie transformačného plánu zdravotníckeho zariadenia,
 2. výstavba nových budov,
 3. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
 4. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
 5. zabezpečenie materiálno-technického vybavenia,
 6. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 7. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 8. budovanie bezbariérových prístupov,
 9. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Bližšie informácie nájdete na: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376&id=11119

Výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK – OPLZ-PO5-2017-1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK – OPLZ-PO5-2017-1.
Vyhlásená – 24. mája 2017
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 14. júna 2017
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 01. októbra 2017

PRECHOD POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY Z INŠTITUCIONÁLNEJ FORMY NA KOMUNITNÚ

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.
Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Viac informácií nájdete tu.

 

Výzvy z OP Efektívna verejná správa

Mimovládne neziskové organizácie môžu cez dopytovo-orientované výzvy z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) žiadať o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa tvorby lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, boja proti korupcii či podpory transparentnosti vo verejnej správe. Ide o šesť otvorených výziev v celkovej sume 15 miliónov eur, ktoré Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre OP EVS vyhlási v piatok 12. mája 2017. Vo všetkých prípadoch je uzávierka prvého hodnotiaceho kola naplánovaná na 21. augusta 2017. O finančnú podporu na svoj projekt môžu žiadať neziskové organizácie, občianske združenia i nadácie.

 

Na prvú tému s názvom “Tvorba lepšej verejnej politiky” je vyčlenená suma 8 miliónov eur. “Mimovládne organizácie majú vďaka podpore z tejto výzvy prispieť k zefektívneniu fungovania verejnej správy, podporiť vznik kvalitnejších verejných politík a služieb na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni tak, aby verejné inštitúcie lepšie slúžili občanom,“ uviedol riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe. Oprávnenou aktivitou výzvy sú tiež opatrenia vedúce k zamedzeniu korupcie, ale aj podpory transparentnosti vo verejnom sektore.

V rámci druhej témy „Občianska informovanosť a participácia“ budú cez OP EVS podporené projekty zamerané na budovanie a posilňovanie kapacít mimovládnych neziskových organizácií, zlepšenie prístupu k informáciám o verejnej správe ako aj na zvyšovanie účasti na správe vecí verejných. Na tieto projekty poputuje 7 miliónov eur. “Cieľom je zvýšiť občiansku informovanosť a participáciu. Operačný program podporí projekty, ktoré budú zahŕňať sieťovanie organizácií, ale aj tvorbu platforiem v témach a oblastiach týkajúcich sa fungovania verejnej správy,” vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Rezort vnútra podporí aj také projekty, ktoré chcú posilniť spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami a samosprávou. Podpora bude smerovať takisto na verejné diskusie na témy týkajúce sa verejnej správy, vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám či na monitoring a vyhodnocovanie služieb a aktivít verejných inštitúcií.

Cieľovou skupinou výziev sú inštitúcie a subjekty verejnej správy, samosprávne kraje, obce a mestá, ale aj právnické osoby a občania, ktorí prichádzajú do styku so službami verejnej správy. Prijímatelia môžu svoje projekty realizovať vo všetkých krajoch Slovenska. Snahou operačného programu Efektívna verejná správa je zjednodušiť prácu prijímateľom, ktorí budú môcť v týchto výzvach uplatniť princíp zjednodušeného vykazovania výdavkov prostredníctvom paušálnej sadzby. Časť výdavkov teda nebude nutné predkladať na riadiaci orgán.

Linky na zverejnené výzvy:

http://www.minv.sk/?aktualne-vyhlasene-vyzvy-1

 

 

Úrad vlády SR zverejnil druhú výzvu na predkladanie projektov v Dunajskom nadnárodnom programe

Na stránke www.danube.vlada.gov.sk   zverejnil Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod pre Dunajský nadnárodný program druhú výzvu na predkladanie projektov, ktorá je otvorená od 9. mája do 6. júna 2017. Výzva je otvorená bez obmedzení pre nasledovné špecifické ciele:
- Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií
- Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov
- Podporiť obnovu a manažment ekologických koridorov
- Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm
- Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť
V špecifických cieľoch: Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie, Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám a Podporiť bezpečné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí  je výzva obmedzená na:
- komercionalizáciu výsledkov výskumu a transferu technológií; nadnárodnú spoluprácu medzi klastrami na základe prístupov inteligentnej špecializácie; manažment duševného vlastníctva  so zameraním na podporu inovácií
-  ochranu pred povodňami (monitoring, systémy včasného varovania; preventívne riešenia) a/alebo manažment kvality vôd (napr. harmonizované systémy monitorovania a hodnotenia, opatrenia na zníženie obsahu živín a nebezpečných látok vo vodách; účinnejšie riešenia na nakladanie s odpadovými vodami)
-multimodalitu a intermodalitu (najmä so zahrnutím železničnej a leteckej dopravy), bezpečnosť dopravy, modernizáciu prostriedkov vnútrozemskej vodnej dopravy, prepojenosť vidieckych oblastí a skvalitnenie verejnej dopravy
Priorita 4 Dobre spravovaný dunajský región je pre túto výzvu uzavretá.
Alokácia výzvy je zložená z prostriedkov ERDF vo výške 50,83 mil. eur, z prostriedkov IPA vo výške 4,42 mil. eur a z prostriedkov ENI vo výške 4,65 mil. eur. Miera spolufinancovania z ERDF je pre slovenských partnerov vo výške 85%.
Na rozdiel od prvej výzvy je táto výzva jednokolová, t.j. projektové žiadosti sa podávajú iba v jednom kroku, a to predložením všetkých vyplnených formulárov prostredníctvom webovej stránky programu.
Všetky ďalšie potrebné informácie k výzve sú zverejnené na stránke programu http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals .
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce

 

Oznámenie PPA zo dňa 05.05.2017 k výzve č. 21/PRV/2017 na podopatrenie 19.2.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že z dôvodu administratívnych chýb aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 19 / Podopatrenie 19.2 / 21/PRV/2017(http://bit.ly/2qUQuju) výzvu pre Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, číslo výzvy 21/PRV/2017.

 

Viac informácií a potrebné dokumenty nájdete na stránke:

http://www.apa.sk/21-prv-2017

Vyzvanie pre národný projekt Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 6. apríla 2017 vyzvanie pre národný projekt Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach – OPLZNP-PO5-2017-1.

Dátum vyhlásenia: 6. apríl 2017
Dátum uzavretia: 30. september 2017

Viac info :

http://www.minv.sk/?vyzvania&sprava=vyzvanie-pre-narodny-projekt-podpora-obciam-smerujuca-k-vysporiadaniu-pravnych-vztahov-k-pozemkom-pod-romskymi-obydliami-v-romskych-osidleniach