Statny znak SR

Kultúra národnostných menšín na rok 2015

Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  pre národnostné menšiny ako gestora programu Kultúra národnostných menšín zverejnil 19. novembra 2014 na stránkewww.narodnostnemensiny.gov.sk Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 na realizáciu budúcoročných projektov. Žiadosti je možné podávať do 19. januára 2015.  O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, obce a mestá […]

logo-opkahr

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 18. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31DM-1401. Cieľom tohto usmernenia  je zmena formálnych náležitostí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok […]

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o NFP predložených na realizáciu národných projektov v rámci PO 2 OPIS

Úrad vlády Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) predložených na realizáciu národných projektov v rámci Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej […]